แสดงความยินดี
 
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
        จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธ 21 มิถุุนายน2560
        ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
     
  1. ผศ.แสงรวี มณีศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
  2. ผศ.ทศพร ทศแสนสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษคนใหม่
        จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธ 21 มิถุุนายน2560
        ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
     
  1. ผศ.พิเศษ สุวรรณา อัศวพิริยานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
  2. ผศ.พิเศษ สอาด ตรีพงษ์กรุณา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาศัลยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
 
 
  แจ้งเตือน Upload มคอ.
  • ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2560 Upload มคอ.3 หรือ มคอ.4 ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560
  • ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ S/2559 Upload มคอ.5 หรือ มคอ.6 ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560
 
  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา
 
 
  ดาวน์โหลด PowerPoint
 
 
 
     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.