แสดงความยินดี
 
  • ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์คนใหม่
        จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพุธ 22 มิถุนายน 2559
        ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้
     
  1. รศ.ดร. อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
   
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
        จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพุธ 22 มิถุนายน 2559
        ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
  1. ผศ.ดร. วิศรุต เลาะวิถี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
คณะศิลปศาสตร์
  2. ผศ. วันวิชิต บุญโปร่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
 
 
  แจ้งเตือน Upload มคอ.
  • ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ S/2559 Upload มคอ.5 หรือ มคอ.6 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559
  • ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2559 Upload มคอ.3 หรือ มคอ.4 ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2559
  • ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในการศึกษา 2558 Upload มคอ.7 ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
 
 
  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา
 
 
  ดาวน์โหลด PowerPoint
 
 
 
     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.