แสดงความยินดี
   
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
        จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันพุธ 23 กันยายน 2558
        ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้
     
  1. ผศ.สุพัตรา ราษฎร์ศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  2. ผศ.วีระ บูรณะกิจเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
  3. ผศ.อัจฉริยา ทองสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
  4. ผศ ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
  5. ผศ.เสาวภาคย์ วชิรวงศ์กวิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
  6. ผศ.รัตพงษ์ สอนสุภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
  7. ผศ.ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
คณะดิจิทัลอาร์ต
 
 
  แจ้งเตือน Upload มคอ.
  • ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2558 Upload มคอ.5 หรือ มคอ.6 ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
  • ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2558 Upload มคอ.3 หรือ มคอ.4 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2558
 
 
  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา
 
 
  ดาวน์โหลด PowerPoint
 
 
 
     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.