แสดงความยินดี
 
  • ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์คนใหม่
        จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพุธ 23 พฤศจิกายน 2559
        ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้
     
  1. รศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
   
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
        จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพุธ 23 พฤศจิกายน 2559
        ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้
 
  1. ผศ.ชูชัย อัศวอารีกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ศึกษา
คณะดิจิทัลอาร์ต
  2. ผศ.โลจนา มะโนทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะศิลปะและการออกแบบ
  3. ผศ.ดนยา เชี่ยววัฒกี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะศิลปะและการออกแบบ
  4. ผศ.ดร.ยศ อมรกิจวิกัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
  5. ผศ.ดร. วรรณกิตต์ วรรณศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
  6. ผศ.สยัมวรา เชื้อทิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
 
 
  แจ้งเตือน Upload มคอ.
  • ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2559 Upload มคอ.5 หรือ มคอ.6 ภายในวันที่ 23 มกราคม 2560
  • ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2559 Upload มคอ.3 หรือ มคอ.4 ภายในวันที่ 8 มกราคม 2560
 
  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา
 
 
  ดาวน์โหลด PowerPoint
 
 
 
     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.