:: ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต :: Academic Standard Office Rangsit University ::

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2557 Upload มคอ.5 หรือ มคอ.6
            ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

   ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2557 Upload มคอ.3 หรือ มคอ.4
            ภายในวันที่ 26 มกราคม 2558

   PowerPoint ทำวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด ศ.ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ 9/09/54

   PowerPoint หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ 9/09/54

   PowerPoint สัมมนา เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556)

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสัมมนา

 ประกาศโครงการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อนโยบายของรัฐบาลฯ

 แบบฟอร์มอาจารย์ดีเด่น

 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกาษาพิการ

 ทุนปริญญาเอก และทุนวิจัยหลังปริญญาภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรีย

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาดีเด่นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

  

ข่าวแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่

จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพุธ 19 พฤศจิกายน  2557
ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์   จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. ผศ.พญ.นพมณี ตันติเวทเรืองเดช      ผู้ช่วยศาสตราจารย์์สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                                                                      วิทยาลัยแพทยศาสตร์

2. ผศ.พญ.สุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                                                                     วิทยาลัยแพทยศาสตร์

3. ผศ.พญ.มุกดา หวังวีรวงศ์                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์                                                                      วิทยาลัยแพทยศาสตร์

4. ผศ.พญ.พนิดา ศรีสันต์                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์์                                                                     วิทยาลัยแพทยศาสตร์

5. ผศ.พญ.มิรา โครานา                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
                                                                    วิทยาลัยแพทยศาสตร์

6. ผศ.นพ.บุญธรรม จิระจันทร์                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
                                                                     วิทยาลัยแพทยศาสตร์

7. ผศ.ปิยสุดา ม้าไว                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาฝรั่งเศส
                                                                    คณะศิลปศาสตร์

8. ผศ.มงคล เทียนประเทืองชัย              ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์
                                                                    คณะนิติศาสตร์

9. ผศ.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                                    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร. 02-791-5671 , 02-791-5676  โทรสาร 02-791-5677