:: ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต :: Academic Standard Office Rangsit University ::

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 3/2556 Upload มคอ.3 หรือ มคอ.4
            ภายในวันที่ 25 เมษายน 2557

   ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 3/2556 Upload มคอ.5 หรือ มคอ.6
            ภายในวันที่ 25 เมษายน 2557

   PowerPoint ทำวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด ศ.ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ 9/09/54

   PowerPoint หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ 9/09/54

   PowerPoint สัมมนา เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556)

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสัมมนา

 ประกาศโครงการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อนโยบายของรัฐบาลฯ

 ประกาศโครงการสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ. 2554 เรื่อง "การเตรียมความพร้อม 
          ของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ
          พอเพียง"

 แบบฟอร์มอาจารย์ดีเด่น

 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกาษาพิการ

 ทุนปริญญาเอก และทุนวิจัยหลังปริญญาภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรีย

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาดีเด่นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 ประกาศโครงการอาจารย์ดีเด่น สออ. ประเทศไทย ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554

  

ข่าวแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์คนใหม่

จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพุธ 12 มีนาคม 2557
ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ปกรณ์ พรหมวิทักษ์       รองศาสตราจารย์สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์   
                                                  คณะดิจิทัลอาร์ต

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพุธ 12 มีนาคม 2557
ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

1. ผศ.นพ. สุทธิพงษ์   ปังคานนท์           ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์                                                                     วิทยาลัยแพทยศาสตร์

2. ผศ.นพ. ธัญญณัฐ บุนนาค                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์                                                                     วิทยาลัยแพทยศาสตร์

3. ผศ.พญ. นิยะดา วิทยาศัย                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์                                                                      วิทยาลัยแพทยศาสตร์

4. ผศ.นพ. ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์์                                                                     วิทยาลัยแพทยศาสตร์

5. ผศ.พญ. วรางคณา พิชัยวงศ์               ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอายุรศาสตร์                                                                     วิทยาลัยแพทยศาสตร์

6. ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์         
                                                                    วิทยาลัยแพทยศาสตร์

7. ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์                                                                     คณะเศรษฐศาสตร์

8. ผศ.ดร.เกรียง กิจบำรุงรัตน์                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาสถิติประยุกต์                                                                     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพลศึกษา                                                                     ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

10. ผศ.ธนกร อยู่โต                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์                                                                     คณะัวิทยาศาสตร์

11. ผศ.ดร.เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์         ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์                                                                                คณะัเทคนิคการแพทย์

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร. 02-791-5671 , 02-791-5676  โทรสาร 02-791-5677