แสดงความยินดี
 
  • ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์คนใหม่
        จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธ 20 กันยายน 2560
        ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
     
  1. รศ.ดร.ดวงอาทิตย์ ศรีมูล รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
  2. รศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว รองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
     
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
        จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธ 20 กันยายน 2560
        ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
     
  1. ผศ.พิทักษ์ ชูมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
  2. ผศ.ช้างต้น กุญชร ณ อยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี
วิทยาลัยดนตรี
     
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษคนใหม่
        จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธ 20 กันยายน 2560
        ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
     
  1. ผศ.พิเศษ บรรจบ อริยะบุญศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
  2. ผศ.พิเศษ อรัญญา ยันตพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
  3. ผศ.พิเศษ จิตติมา วงษ์โคเมท ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
 
 
  แจ้งเตือน Upload มคอ.
  • ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2560 Upload มคอ.3 หรือ มคอ.4 ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560
  • ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ S/2559 Upload มคอ.5 หรือ มคอ.6 ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560
 
  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา
 
 
  ดาวน์โหลด PowerPoint
 
 
 
     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.