แสดงความยินดี
 
  • ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์คนใหม่
        จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพุธ 21 กันยายน 2559
        ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้
     
  1. รศ.ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี
วิทยาลัยดนตรี
   
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
        จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพุธ 21 กันยายน 2559
        ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 12 ท่าน ดังนี้
  1. ผศ.สุทัศน์ ปาละมะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
คณะดิจิทัลอาร์ต
  2. ผศ.ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
  3. ผศ.ดร.สุพัฒน์ มูลสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
  4. ผศ.สุเทพ มงคลเลิศลพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
  5. ผศ.ยุทธนา ปิติธีรภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
  6. ผศ.ดร.ลดาวัลย์ วศินปิยมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
  7. ผศ.ดร.อภิรักษ์ สกุลปักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
  8. ผศ.ดร.ทศธน จรูญรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
  9. ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
  10. ผศ.ดร.อาจยุทธ เนติธนากูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา
คณะรัฐศาสตร์
  11. ผศ.สำราญ แสงเดือนฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
  12. ผศ.ดร.สมบูรณ์ เอนกฤทธิ์มงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
 
  แจ้งเตือน Upload มคอ.
  • ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ S/2559 Upload มคอ.5 หรือ มคอ.6 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559
  • ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2559 Upload มคอ.3 หรือ มคอ.4 ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2559
  • ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในการศึกษา 2558 Upload มคอ.7 ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
 
 
  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา
 
 
  ดาวน์โหลด PowerPoint
 
 
 
     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.