:: ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต :: Academic Standard Office Rangsit University ::

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 Upload มคอ.7
            ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558

   ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2557 Upload มคอ.5 หรือ มคอ.6
            ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558

   ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ s/2558 Upload มคอ.3 หรือ มคอ.4
            ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2558

   PowerPoint ทำวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด ศ.ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ 9/09/54

   PowerPoint หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ 9/09/54

   PowerPoint สัมมนา เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556)

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสัมมนา

 ประกาศโครงการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อนโยบายของรัฐบาลฯ

 แบบฟอร์มอาจารย์ดีเด่น

 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกาษาพิการ

 ทุนปริญญาเอก และทุนวิจัยหลังปริญญาภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรีย

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาดีเด่นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

  

ข่าวแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่

จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพุธ 20 พฤษภาคม  2558
ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์์   จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.สานนท์  ฉิมมณี                           รองศาสตราจารย์์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพุธ 20 พฤษภาคม  2558
ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์   จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

1. ผศ.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์               ผู้ช่วยศาสตราจารย์์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                      วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

2. ผศ.สมพงษ์  หิรัญมาศสุวรรณ             ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                      วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

3. ผศ.ดร.นิ่มนวล  วิเศษสรรพ์                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาบัญชี                                                                       คณะบัญชี

4. ผศ.คณิตศร  เทอดเผ่าพงศ์                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาบัญชี                                                                       คณะบัญชี

5. ผศ.ดร.ปานันท์  กาญจนภูมิ                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาชีวเคมี
                                                                    คณะวิทยาศาสตร์

6. ผศ.วิรัช   ทุ่งวชิรกุล                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา    
                                                                     วิทยาลัยแพทยศาสตร์

7. ผศ.ดร.นิภา  กิมสูงเนิน                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์   
                                                                    คณะพยาบาลศาสตร์

8. ผศ.บุปผา   บุญสมสุข                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์์
                                                                    คณะนิเทศศาสตร์

9. ผศ.พัชรี  รัตนพันธุ์                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์   
                                                                    คณะศิลปะและการออกแบบ

10. ผศ.ดร.กฤษฎา  ศรีแผ้ว                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                                                    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

11. ผศ.กฤตพร ลาภพิมล                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์      
                                                                    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์      

 
 

สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร. 02-791-5671 , 02-791-5676  โทรสาร 02-791-5677