:: ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต :: Academic Standard Office Rangsit University ::

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2557 Upload มคอ.5 หรือ มคอ.6
            ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

   ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2557 Upload มคอ.3 หรือ มคอ.4
            ภายในวันที่ 26 มกราคม 2558

   PowerPoint ทำวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด ศ.ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ 9/09/54

   PowerPoint หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ 9/09/54

   PowerPoint สัมมนา เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556)

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสัมมนา

 ประกาศโครงการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อนโยบายของรัฐบาลฯ

 แบบฟอร์มอาจารย์ดีเด่น

 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกาษาพิการ

 ทุนปริญญาเอก และทุนวิจัยหลังปริญญาภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรีย

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาดีเด่นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

  

ข่าวแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่

จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธ 18 กุมภาพันธ์  2558
ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์์   จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.พงษ์จันทร์  อยู่แพทย์               รองศาสตราจารย์์สาขาวิชาสรีรวิทยา                                                                       คณะวิทยาศาสตร์

จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธ 18 กุมภาพันธ์  2558
ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์   จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. ผศ.นพ.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์์สาขาวิชาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา                                                                      วิทยาลัยแพทยศาสตร์

2. ผศ.นพ.สยาม  ศิรินธรปัญญา              ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอายุรศาสตร์                                                                      วิทยาลัยแพทยศาสตร์

3. ผศ.นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอายุรศาสตร์                                                                       วิทยาลัยแพทยศาสตร์

4. ผศ.นาวาอากาศตรี นพ.พุชฌงค์ ทิมรัตน์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์์                                                                              วิทยาลัยแพทยศาสตร์

5. ผศ.พญ.อรุโณทัย มีแก้วกุญชร           ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
                                                                    วิทยาลัยแพทยศาสตร์

6. ผศ.กัณฐิกา ศรีอุดม์                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์
                                                                     คณะศิลปศาสตร์

7. ผศ.ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี             ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
                                                                    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. ผศ.รง ภู่พวงไพโรจน์                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
                                                                    วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

 
 

สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร. 02-791-5671 , 02-791-5676  โทรสาร 02-791-5677