:: ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต :: Academic Standard Office Rangsit University ::

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ S/2557 Upload มคอ.3 หรือ มคอ.4
            ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557

   ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน S/2557 Upload มคอ.5 หรือ มคอ.6
            ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557

   ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2557 Upload มคอ.3 หรือ มคอ.4
            ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557

   ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 1/2557 Upload มคอ.5 หรือ มคอ.6
            ภายในวันที่ 9 มกราคม 2558

   PowerPoint ทำวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด ศ.ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ 9/09/54

   PowerPoint หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ 9/09/54

   PowerPoint สัมมนา เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556)

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสัมมนา

 ประกาศโครงการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อนโยบายของรัฐบาลฯ

 แบบฟอร์มอาจารย์ดีเด่น

 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกาษาพิการ

 ทุนปริญญาเอก และทุนวิจัยหลังปริญญาภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรีย

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาดีเด่นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

  

ข่าวแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่

จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันพุธ 17 กันยายน 2557
ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ท่าน และตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

1. รศ.พญ.สุนทรี  รัตนชูเอก                   รองศาสตราจารย์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์                                                                      วิทยาลัยแพทยศาสตร์

2. ผศ.นพ.สมจิต  ศรีอุดมขจร                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์                                                                     วิทยาลัยแพทยศาสตร์

3. ผศ.นพ.ไพรัช เกตุรัตนกุล                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอายุรศาสตร์์                                                                      วิทยาลัยแพทยศาสตร์

4. ผศ.นพ.สมคิด อุ่นเสมาธรรม               ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอายุรศาสตร์์                                                                     วิทยาลัยแพทยศาสตร์

5. ผศ.พญ.สุดสวาท  เลาหวินิจ                ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอายุรศาสตร์
                                                                    วิทยาลัยแพทยศาสตร์

6. ผศ.พญ.ปฐมพร  ศิรประภาศิริ              ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชารังสีรักษา 
                                                                     วิทยาลัยแพทยศาสตร์

7. ผศ.ผการัตน์  จำปาน้อย                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
                                                                    คณะเศรษฐศาสตร์

8. ผศ.วุธพงศ์   ลาภเจริญ                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการตลาด
                                                                    คณะบริหารธุรกิจ

9. ผศ.พรรณนภา  เภาทอง                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
                                                                    คณะเทคนิคการแพทย์

10. ผศ.วุฒิพงษ์  ชินศรี                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                                   คณะัเทคโนโลยีสารสนเทศ

11. ผศ.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร              ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์
                                                                    วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์

12. ผศ.พิชญา เผือกขาว                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
                                                                    วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
                                                                    

 

 

 

สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร. 02-791-5671 , 02-791-5676  โทรสาร 02-791-5677