แสดงความยินดี
 
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
        จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธ 25 มกราคม 2560
        ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้
     
  1. ผศ.วีวัฒน์ เหลี่ยมมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2. ผศ.ตุลย์ ศรีอัมพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
คณะทันตแพทยศาสตร์
  3. ผศ.อุมาพร วิมลกิตติพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
คณะทันตแพทยศาสตร์
  4. ผศ.กฤษณีกร เจริญกุศล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
  5. ผศ.ฉัตรวรัญ องคสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
 
 
  แจ้งเตือน Upload มคอ.
  • ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2559 Upload มคอ.5 หรือ มคอ.6 ภายในวันที่ 23 มกราคม 2560
  • ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2559 Upload มคอ.3 หรือ มคอ.4 ภายในวันที่ 8 มกราคม 2560
 
  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา
 
 
  ดาวน์โหลด PowerPoint
 
 
 
     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.