แสดงความยินดี
  • ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์คนใหม่
        จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพุธ 20 พฤษภาคม 2558
        ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้
     
  1. รศ.ดร. สานนท์ ฉิมมณี รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
   
   
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
        จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพุธ 20 พฤษภาคม 2558
        ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 11 ท่าน ดังนี้
     
  1. ผศ.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
  2. ผศ.สมพงษ์ หิรัญมาศสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
  3. ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบัญชี
คณะบัญชี
  4. ผศ.คณิตศร เทอมเผ่าพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบัญชี
คณะบัญชี
  5. ผศ.ดร.ปานันท์ กาญจนภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
  6. ผศ.วิรัช ทุ่งวชิรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
  7. ผศ.ดร.นิภา กิมสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
  8. ผศ.บุปผา บุญสมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
  9. ผศ.พัชรี รัตนพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะศิลปะและการออกแบบ
  10. ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  11. ผศ.กฤตพร ลาภพิมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
 
 
  แจ้งเตือน Upload มคอ.
  • ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 Upload มคอ.7 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
  • ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2557 Upload มคอ.5 หรือ มคอ.6 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558
  • ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ s/2558 Upload มคอ.3 หรือ มคอ.4 ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2558
 
 
  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา
 
 
  ดาวน์โหลด PowerPoint
 
 
 
     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.