แสดงความยินดี
   
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
        จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธ 23 มีนาคม 2559
        ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 9 ท่าน ดังนี้
     
  1. รศ.ดร. กานดา ว่องไวลิขิต รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
  2. ผศ. วัฒนา แซ่โหลว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
  3. ผศ. ทัศวรรณ พุทธสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์
  4. ผศ.ดร. สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  5. ผศ.ดร. ดวงฤทัย ศรีแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
  6. ผศ.ดร. น้ำอ้อย ภักดีวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
  7. ผศ.ดร วิชญาณี โอชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
  8. ผศ.ดร. สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
  9. ผศ. นพปฎล ธาระวานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
 
 
  แจ้งเตือน Upload มคอ.
  • ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2558 Upload มคอ.5 หรือ มคอ.6 ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
  • ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ S/2559 Upload มคอ.3 หรือ มคอ.4 ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2559
  • ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในการศึกษา 2558 Upload มคอ.7 ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
 
 
  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา
 
 
  ดาวน์โหลด PowerPoint
 
 
 
     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.