:: ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต :: Academic Standard Office Rangsit University ::

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ S/2557 Upload มคอ.3 หรือ มคอ.4
            ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557

   ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน S/2557 Upload มคอ.5 หรือ มคอ.6
            ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557

   ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2557 Upload มคอ.3 หรือ มคอ.4
            ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557

   ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 1/2557 Upload มคอ.5 หรือ มคอ.6
            ภายในวันที่ 9 มกราคม 2558

   PowerPoint ทำวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด ศ.ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ 9/09/54

   PowerPoint หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ 9/09/54

   PowerPoint สัมมนา เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556)

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสัมมนา

 ประกาศโครงการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อนโยบายของรัฐบาลฯ

 ประกาศโครงการสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ. 2554 เรื่อง "การเตรียมความพร้อม 
          ของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ
          พอเพียง"

 แบบฟอร์มอาจารย์ดีเด่น

 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกาษาพิการ

 ทุนปริญญาเอก และทุนวิจัยหลังปริญญาภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรีย

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาดีเด่นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 ประกาศโครงการอาจารย์ดีเด่น สออ. ประเทศไทย ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554

  

ข่าวแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันพุธ 18 มิถุนายน 2557
ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

1. ผศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์                                                                     วิทยาลัยแพทยศาสตร์

2. ผศ.นพ. ธนะรัตน์ ลยางกูร                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์                                                                     วิทยาลัยแพทยศาสตร์

3. ผศ.นพ.สิริพงศ์ สิริกุลพิบูลย์                ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์                                                                      วิทยาลัยแพทยศาสตร์

4. ผศ.นพ. ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอายุรศาสตร์์                                                                     วิทยาลัยแพทยศาสตร์

5. ผศ.นพ.สุเพ็ชร ทุ้ยแป                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
                                                                    วิทยาลัยแพทยศาสตร์

6. ผศ.พญ.นิสา พฤกษะริตานนท์             ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
                                                                     วิทยาลัยแพทยศาสตร์

7. ผศ.ดร. นพปฎล สุนทรนนท์                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
                                                                    สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์

8. ผศ.ดร.อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์            ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเคมี
                                                                    คณะวิทยาศาสตร์

9. ผศ.วัฒนา ชยธวัช                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
                                                                    คณะการแพทย์แผนตะวันออก

10. ผศ.เธียรชัย อิศรเดช                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง
                                                                    และวิทยุโทรทัศน์   คณะันิเทศศาสตร์
                                                                    

 

 

 

 

 

สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร. 02-791-5671 , 02-791-5676  โทรสาร 02-791-5677