แสดงความยินดี
   
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
        จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธ 22 กรกฎาคม 2558
        ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 9 ท่าน ดังนี้
     
  1. ผศ.อรพรรณ ทองประสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
  2. ผศ.ดร.ปรานอม ขาวเมฆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
  3. ผศ.พญ.ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทย์ศาสตร์
  4. ผศ.พญ.อรศิริ เสรีรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาอายุรศาสตร์
คณะแพทย์ศาสตร์
  5. ผศ.ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
คณะนิเทศศาสตร์
  6. ผศ.ดร.สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
คณะนิเทศศาสตร์
  7. ผศ.ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
คณะนิเทศศาสตร์
  8. ผศ.ดร.พล.ร.ต.วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
  9. ผศ.ศิริมา สุดวิลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
 
 
  แจ้งเตือน Upload มคอ.
  • ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 Upload มคอ.7 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
  • ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2557 Upload มคอ.5 หรือ มคอ.6 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558
  • ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ s/2558 Upload มคอ.3 หรือ มคอ.4 ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2558
 
 
  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา
 
 
  ดาวน์โหลด PowerPoint
 
 
 
     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.