:: ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต :: Academic Standard Office Rangsit University ::

 
 
  
ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ. พญ.ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล
สาขาวิชาอายุรกรรม
23 พฤศจิกายน 2548
2. ผศ. นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง
สาขาวิชาจักษุวิทยา
22 มีนาคม 2549
3. ผศ. นพ.เกษม เสรีพรเจริญกุล
สาขาวิชาสุตินรีเวทวิทยา
20 มิถุนายน 2550
4. ผศ. นพ.วรการ พรหมพันธุ์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
20 มิถุนายน 2550
5. ผศ. นพ.สืบสาย คงแสงดาว
สาขาวิชาประสาทวิทยา
19 กันยายน 2550
6. ผศ. พญ.วารุณี พรรณพานิช
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
26 มีนาคม 2551
7. ผศ. นพ.สธน บุญลิขิต
สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีวิทยา
25 มิถุนายน 2551
8. ผศ. นพ.เอกชัย โควาวิสารัช
สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
25 มีนาคม 2552
9. ผศ. พญ.สุนทรี รัตนชูเอก
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
25 มีนาคม 2552
10. ผศ. นพ.กวิญ ลีละวัฒน์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์
24 มิถุนายน 2552
11. ผศ. นพ.อภิธาน พวงศรีเจริญ
สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
24 มิถุนายน 2552
12. ผศ.พญ.กฤษณี กาญจนพันธุ์
สาขาวิชาศัลยศาสตร
13 มิถุนายน 2554
13. ผศ.พญ.พจนีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา
สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
21 กันยายน 2554
14. ผศ.พญ.กิตติวรรณ สุเมธกุล
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
26 มกราคม 2555
15. ผศ.นพ.สุรศักดิ์ จันทรแสงอร่าม
สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
21 มีนาคม 2555
16. ผศ.นพ.อุดม ไกรฤทธิชัย
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
19 กันยายน 2555
17. ผศ.นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
19 กันยายน 2555
18. ผศ.พญ.เล็ก กาญจนโกมุท
สาขาวิชาศัลยศาสตร์
13 มีนาคม 2556
19. ผศ.นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
19 มิถุนายน 2556
20. ผศ.พญ.สมใจ กาญจนาพงศ์กุล
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
18 กันยายน 2556
21. ผศ.พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
18 กันยายน 2556
22. ผศ.นพ.ประเสริฐ ธนกิจจารุ
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
18 กันยายน 2556
23. ผศ.นพ.พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
18 กันยายน 2556
24. ผศ.นพ.ธีระชัย อุกฤษฎ์มโนรถ
สาขาวิชาศัลยศาสตร์
18 กันยายน 2556
25. ผศ.นพ.สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์
สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
20 พฤศจิกายน 2556
26. ผศ.นพ.คเณศร์ ธนกำธร
สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
20 พฤศจิกายน 2556
27. ผศ.นพ.ยุทธนา แสงสุดา
สาขาวิชารังสีวิทยา
20 พฤศจิกายน 2556
28. ผศ.พญ.ปราณี เมืองน้อย
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
20 พฤศจิกายน 2556
29. ผศ.พญ.อุไรวรรณ โชติเกียรติ
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
20 พฤศจิกายน 2556
30. ผศ.พญ.วราภรณ์ แสงทวีสิน
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
20 พฤศจิกายน 2556
31. ผศ.พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
20 พฤศจิกายน 2556
32. ผศ.พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
20 พฤศจิกายน 2556
33. ผศ.นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ
สาขาวิชาศัลยศาสตร์
20 พฤศจิกายน 2556
34. ผศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ
สาขาวิชาศัลยศาสตร์
20 พฤศจิกายน 2556
35. ผศ.นพ. สุทธิพงษ์   ปังคานนท์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
12 มีนาคม 2557
36. ผศ.นพ. ธัญญณัฐ บุนนาค
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
12 มีนาคม 2557
37. ผศ.พญ. นิยะดา วิทยาศัย   
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
12 มีนาคม 2557
38. ผศ.นพ. ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
12 มีนาคม 2557
39. ผศ.พญ. วรางคณา พิชัยวงศ์  
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
12 มีนาคม 2557
40. ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร 
สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
12 มีนาคม 2557
41. ผศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
18 มิถุนายน 2557
42. ผศ.นพ. ธนะรัตน์ ลยางกูร
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
18 มิถุนายน 2557
43. ผศ.นพ.สิริพงศ์ สิริกุลพิบูลย์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์
18 มิถุนายน 2557
44. ผศ.นพ. ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์ 
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
18 มิถุนายน 2557
45. ผศ.นพ.สุเพ็ชร ทุ้ยแป
สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
18 มิถุนายน 2557
46. ผศ.พญ.นิสา พฤกษะริตานนท์ 
สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
18 มิถุนายน 2557
47. ผศ.นพ.สมจิต  ศรีอุดมขจร
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
17 กันยายน 2557
48. ผศ.นพ.ไพรัช เกตุรัตนกุล์ 
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
17 กันยายน 2557
49. ผศ.นพ.สมคิด อุ่นเสมาธรรม
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
17 กันยายน 2557
50. ผศ.พญ.สุดสวาท  เลาหวินิจ
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
17 กันยายน 2557
51. ผศ.พญ.ปฐมพร  ศิรประภาศิริ
สาขาวิชารังสีรักษา 
17 กันยายน 2557
52. ผศ.พญ.นพมณี ตันติเวทเรืองเดช
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
19 พฤศจิกายน 2557
53. ผศ.พญ.สุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
19 พฤศจิกายน 2557
54. ผศ.พญ.มุกดา หวังวีรวงศ์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
19 พฤศจิกายน 2557
55. ผศ.พญ.พนิดา ศรีสันต์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
19 พฤศจิกายน 2557
55. ผศ.พญ.มิรา โครานา
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
19 พฤศจิกายน 2557
56. ผศ.นพ.บุญธรรม จิระจันทร์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
19 พฤศจิกายน 2557
57. ผศ.นพ.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน
สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
18 กุมภาพันธ์ 2558
58. ผศ.นพ.สยาม  ศิรินธรปัญญา
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
18 กุมภาพันธ์ 2558
59. ผศ.นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
18 กุมภาพันธ์ 2558
60. ผศ.นาวาอากาศตรี นพ.พุชฌงค์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์
18 กุมภาพันธ์ 2558
61. ผศ.พญ.อรุโณทัย มีแก้วกุญชร
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
18 กุมภาพันธ์ 2558
คณะทันตแพทยศาสตร์
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.ดร.ไกรสร ทรัพยะโตษก
สาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก
13 มีนาคม 2556
คณะวิทยาศาสตร์
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.ดร.ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์
สาขาวิชาสรีรวิทยา
15 มกราคม 2536
2. ผศ.ดร.พิศมัย ประทุมทาน
สาขาวิชาสรีรวิทยา
27 สิงหาคม 2540
3. ผศ.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์
สาขาวิชาสรีรวิทยา
24 มิถุนายน 2541
4. ผศ.ดร.อรรถกร กู้ตระกูล
สาขาวิชาสรีรวิทยา
15 สิงหาคม 2544
5. ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พัชรวิภาส
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
(ภูมิคุ้มกันวิทยา)
24 กันยายน 2539
6. ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต
สาขาวิชาเคมี
24 มิถุนายน 2541
7. ผศ.ยุพา เต็งวัฒนโชติ
สาขาวิชาเคมี
26 มิถุนายน 2545
8. ผศ.ดร.บุณยรัศมิ์ สุขเขียว
สาขาวิชาเคมี
18 กันยายน 2545
9. ผศ.นันทชัย ทองแป้น
สาขาวิชาฟิสิกส์
17 มีนาคม 2542
10. ผศ.เสมา สอนประสม
สาขาวิชาฟิสิกส์
27 พฤศจิกายน 2545
11. ผศ.พยนต์ โยธินธีระชัย
สาขาวิชาฟิสิกส์
18 มิถุนายน 2546
12. ผศ.ดร.บุษบา พิพิธพร
สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา
27 พฤศจิกายน 2545
13. ผศ.ดร.ทัศนีย์ ปัญจานนท์
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
27 พฤศจิกายน 2545
14. ผศ.ปรานม รอดทัศนา
สาขาวิชาพลศึกษา
22 มีนาคม 2543
15. ผศ.ไชยรัตน์ รุจิพงศ์
สาขาวิชาพลศึกษา
23 พฤษภาคม 2544
16 ผศ.ปัญญา มณีจักร์
สาขาวิชาเคมี
17 มีนาคม 2547
17. ผศ.ดร.พรพิมล เกียรติภาพันธ์
สาขาวิชาชีวเคมี
17 มีนาคม 2547
18. ผศ.ดร.สุรีย์ ศุภลักษณ์นารี
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
16 มิถุนายน 2547
19. ผศ.ดร.ปถมพร สุกปลั่ง
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
16 มิถุนายน 2547
20. ผศ.ณิชกานต์ กลิ่นกุสุม
สาขาวิชาชีววิทยา
16 มิถุนายน 2547
21.ผศ.นันทนิตย์ หงษ์ศรีจินดา
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
24 พฤศจิกายน 2547
22. ผศ.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
สาขาวิชาฟิสิกส์
23 มีนาคม 2548
23.ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
สาขาวิชาฟิสิกส์
23 มีนาคม 2548
24. ผศ.ดร.กนกพร ฉายะบุระกุล
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
21 มีนาคม 2550
25. ผศ.ดร.สิริมา กิจวัฒนาชัย
สาขาวิชาปรสิตวิทยา
20 มิถุนายน 2550
26. ผศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์
สาขาวิชาชีวเคมี
16 มิถุนายน 2553
27. ผศ.ดร.เนาวรัตน์ ธาราทิพย์
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
21 มีนาคม 2555
28. ผศ.ปิยะมาศ เสือเพ็ง
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
18 กันยายน 2556
29. ผศ.อารยา มุ่งชำนาญกิจ
สาขาวิชาฟิสิกส์
18 กันยายน 2556
30. ผศ.สุเมธ วจนรจนา
สาขาวิชาเคมี
18 กันยายน 2556
31. ผศ.ธนกร อยู่โต 
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
12 มีนาคม 2557
32. ผศ.ดร.อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์
สาขาวิชาเคมี
18 มิถุนายน 2557

 

คณะเทคนิคการแพทย์

รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.เยาวลักษณ์ พิมายนอก
สาขาวิชาชีวเคมี
20 ธันวาคม 2540
2. ผศ.สวรรยา พงศ์ปริตร
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
23 ธันวาคม 2541
3. ผศ.ดร.วิมล ชอบชื่นชม
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
17 มีนาคม 2542
4. ผศ.พิศิษฐ์ นามจันทรา
สาขาวิชาเคมีคลินิก
17 มีนาคม 2542
5. ผศ.ดร.วนิดา พงศ์สถาพร
สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก
17 มีนาคม 2542
6. ผศ.กฤษณา จรรยาพูน
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
29 พฤศจิกายน 2543
7. ผศ. ร.ต.ท. ดร.อัจฉราวรรรณ ทองมี
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
15 สิงหาคม 2544
8. ผศ.อังสนา โยธินารักษ์   
สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก
15 กันยายน 2547
9. ผศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม
สาขาวิชาเคมีคลินิก
25 มิถุนายน 2551
10. ผศ.ดร.เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
12 มีนาคม 2557
11. ผศ.พรรณนภา  เภาทอง
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
17 กันยายน 2557
คณะพยาบาลศาสตร์
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.วิมลรัตน์ บุญเสถียร
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
20 มีนาคม 2545
2. ผศ.ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
17 มีนาคม 2547
คณะกายภาพบำบัด
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.พรพิมล จันทรวิโรจน์
สาขาวิชากายภาพบำบัด
23 มีนาคม 2543
คณะเภสัชศาสตร์
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.ดร.เพียรกิจ แดงประเสริฐ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
24 ธันวาคม 2541
2. ผศ.ดร.ธนภัทร ทรงศักดิ์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
21 มีนาคม 2550
3. ผศ.ดร.ปิยนุช ทองสุข
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
23 กันยายน 2552
4. ผศ.ดร.สุรางค์ ลีละวัฒน์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
16 มีนาคม 2554
5. ผศ.ดร.ศุภวรรร บุญระเทพ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
21 กันยายน 2554
6. ผศ.ดร.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
13 มีนาคม 2556
คณะทันตแพทย์ศาสตร์
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.ทันตแพทย์ ดร.วิวัฒน์ แต่งอักษร
สาขาวิชาชีวการแพทย์
19 กันยายน 2550 (แต่งตั้งต่อเนื่อง)
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.ดร.วินัย อวยพรประเสริฐ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
24 มีนาคม 2536
2. ผศ.กีรติ ลีวัจนกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
15 พฤษภาคม 2539
3. ผศ. ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
15 ตุลาคม 2540
4. ผศ.ดร.นเรศ พันธราธร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
24 มิถุนายน 2541
5. ผศ.วิศิษฐ์ อยู่ยงวัฒนา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
21 มิถุนายน 2543
6. ผศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
21 มิถุนายน 2543
7. ผศ.วิสูตร จิระดำเกิง
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
28 พฤศจิกายน 2544
8. ผศ.ดร.เพียงจันทร์ จริงจิตร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
16 มิถุนายน 2542
9. ผศ.ดร.ธนวรรณ อัศวไพบูลย์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
17 กันยายน 2546
10. ผศ.ดร.สัจจา บุญยฉัตร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
17 มีนาคม 2547
11. ผศ.ดร.พนิดา สามพรานไพบูลย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 
16 มิถุนายน 2547
12. ผศ.ดร.พินิจ งามสม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
15 กันยายน 2547
13. ผศ.ญาณวุฒิ สุพิชญางกูร 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
15 กันยายน 2547
14. ผศ.ดร.วรรณวิมล อารยะปราณี
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
23 มีนาคม 2548
15. ผศ.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
สาขาวิชาวิศวกรรไฟฟ้า
23 พฤศจิกายน 2548
16. ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
22 พฤศจิกายน 2549
17. ผศ.สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
22 พฤศจิกายน 2549
18. ผศ.ดร.อังคณา พันธ์หล่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
21 มีนาคม 2550
19. ผศ.พัชรี คำธิตา
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
20 มิถุนายน 2550
20. ผศ.ดร.ศิริกุล จันทร์สว่าง
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
26 พฤศจิกายน 2551
21. ผศ.สรรพบ ศิรินรานันตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
25 มีนาคม 2552
22. ผศ.สินี สุขกรมใส
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
25 มีนาคม 2552
23. ผศ.ดร.ดวงอาทิตย์ ศรีมูล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
17 มีนาคม 2553
24. ผศ.ต้องจิตร สุทธิศรีปก
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
13 มีนาคม 2556
25. ผศ.กนกพร อนันต์ชื่นสุข
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
19 มิถุนายน 2556
26. ผศ.พิชญา เผือกขาว
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
17 กันยายน 2557
27. ผศ.รง ภู่พวงไพโรจน์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
18 กุมภาพันธ์ 2558
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.จิราวัลย์ แลบัว
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
29 กรกฎาคม 2539
2. ผศ.นันทนิตย์ คงวัน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
15 ธันวาคม 2542
3. ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
15 ธันวาคม 2542
4. ผศ.เบ็ญจรัก วายุภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
21 มิถุนายน 2543
5. ผศ.วิมลศิริ ดั๊กลาส
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
20 มีนาคม 2545
6. ผศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
27 พฤศจิกายน 2545
7. ผศ.วนิดา โอศิริพันธุ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
17 กันยายน 2546
8. ผศ.กิ่งกมล ลีลาจารุวรรณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
17 มีนาคม 2547
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.ดร.วรรณวิภา ติตถะสิริ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
15 พฤษภาคม 2539
2. ผศ.ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
26 มิถุนายน 2545
3. ผศ.ดร.ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
15 กันยายน 2542
4. ผศ.โกวิท รพีพิศาล
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
15 สิงหาคม 2544
5. ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
17 กันยายน 2546
6. ผศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
26 พฤศจิกายน 2551
7. ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
17 มีนาคม 2553
8. ผศ.ดร.สิริพร ศุภราทิตย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
16 มิถุนายน 2553
9. ผศ.ดร.ปริญญา สงวนสัตย์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
15 กันยายน 2553
10. ผศ.ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
15 กันยายน 2553
11. ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 มิถุนายน 2554
12. ผศ.ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 มิถุนายน 2555
13. ผศ.วิไลลักษณ์ ตรีพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
19 มิถุนายน 2556
14. ผศ.ดร.เกรียง กิจบำรุงรัตน์  
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
12 มีนาคม 2557
15. ผศ.วุฒิพงษ์  ชินศรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
17 กันยายน 2557
16. ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
19 พฤศจิกายน 2557
17. ผศ.ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
18 กุมภาพันธ์ 2558
คณะบริหารธุรกิจ
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.มุกดา โควหกุล
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
15 พฤษภาคม 2539
2. ผศ.มานะ เงินศรีสุข
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
18 มีนาคม 2546
3. ผศ.เกศรา สุพยนต์
สาขาวิชาการบัญชี
15 กันยายน 2542
4. ผศ.อำนาจ รัตนสุวรรณ
สาขาวิชาการบัญชี
27 พฤศจิกายน 2545
5. ผศ.สุปราณี ศุกระเศรณี
สาขาวิชาการบัญชี
18 มิถุนายน 2546
6. ผศ.ดร.วิภาดา คุปตานนท์
สาขาวิชาการจัดการ
29 พฤศจิกายน 2543
7. ผศ.ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ์
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
20 มีนาคม 2545
8. ผศ.รุจาภา แฟงเกษร
สาขาวิชาการตลาด
20 มีนาคม 2545
9. ผศ.สมหมาย จงจิตรนันท์
สาขาวิชาการตลาด
20 มีนาคม 2545
10. ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
27 พฤศจิกายน 2545
11. ผศ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
20 มิถุนายน 2555
12. ผศ.ดร.วุธพงศ์   ลาภเจริญ
สาขาวิชาการตลาด
17 กันยายน 2557
คณะศิลปศาสตร์
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.จรูญ โกมุทรัตนานนท์
สาขาวิชาประวัติและปรัชญาศิลปะ
27 สิงหาคม 2540
2. ผศ.ชัชชัย คุ้มทวีพร
สาขาวิชาปรัชญา
24 ธันวาคม 2540
3. ผศ.ดำรงค์ วิเชียรสิงห์
สาขาวิชาปรัชญา
17 มีนาคม 2542
4. ผศ.อานนท์ ภักดีวงศ์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
16 มิถุนายน 2542
5. ผศ.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
9 กุมภาภันธ์ 2544
6. ผศ.อารีลักษณ์ บุลสถาพร
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
17 กันยายน 2546
7. ผศ.ดร.พนิตนาฏ ชูฤกษ์
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
24 พฤศจิกายน 2547
8. ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว้
สาขาวิชาการสอนภาษาฝรั่งเศส
19 พฤศจิกายน 2557
9. ผศ.กัณฐิกา ศรีอุดม
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
18 กุมภาพันธ์ 2558
คณะนิเทศศาสตร์
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.กฤษดา เกิดดี
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
23 ธันวาคม 2541
2. ผศ.กฤษณ์ ทองเลิศ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
23 ธันวาคม 2541
3. ผศ.ฐิติ วิทยสรณะ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
15 สิงหาคม 2541
4. ผศ.ดารุเรศ กาศโอสถ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
28 พฤศจิกายน 2544
5. ผศ.เกษณี มณีรัตน์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
26 มิถุนายน 2545
6. ผศ.ดร.นภวรรณ ตันติเวชกุล
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
18 กันยายน 2545
7. ผศ.ดร.วิวรรธน์ ปาณะสิทธิพันธุ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
15 กันยายน 2547
8. ผศ.แน่งน้อย บุญยเนตร
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
22 มีนาคม 2549
9. ผศ.อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
25 พฤศจิกายน 2552
10. ผศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
17 มีนาคม 2553
11. ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
16 มิถุนายน 2553
12. ผศ.ดวงทิพย์ เจริญรุกข์ เผื่อนโชติ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
18 กันยายน 2556
13. ผศ.เธียรชัย อิศรเดช
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
18 มิถุนายน 2557
คณะศิลปะและการออกแบบ
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.พิศประไพ สาระศาลิน
สาขาวิชาออกแบบภายใน
24 มิถุนายน 2541
2. ผศ.ทวีศักดิ์ อ่วมน้อย
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
20 กันยายน 2543
3. ผศ.กิติสาร วาณิชยานนท์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
18 มีนาคม 2546
4. ผศ.ปกรณ์ พรหมวิทักษ์
สาขาวิชาภาพยนต์และวิดีทัศน์
15 สิงหาคม 2544
5. ผศ.สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย
20 มีนาคม 2545
6. ผศ.เอกรัตน์ วงษ์จริต
สาขาวิชาการออกแบบ
20 มีนาคม 2545
7. ผศ.วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
22 มีนาคม 2549
8. ผศ.ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
21 มีนาคม 2550
9. ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
13 มีนาคม 2556
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.วิชัย พิทักษ์วรรัตน์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
16 กันยายน 2541
2. ผศ.ศรัณย์ ศุภรัตน์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
21 มิถุยายน 2543
3. ผศ.สมสฤทธิ์ ดาณพันธุ์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
20 กันยายน 43
4. ผศ.จิรพร แสงศิลป์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
29 พฤศจิกายน 2543
5. ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
9 กุมภาพันธ์ 2544
6. ผศ.วลัยรัตน์ เกษมสิน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
23 พฤษภาคม 2544
7. ผศ.ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
23 พฤษภาคม 2544
8. ผศ.ดร.อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
28 พฤศจิกายน 2544
9. ผศ.วรรณรินทร์ พัฒนะเอนก
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
28 พฤศจิกายน 2544
10. ผศ.ประเสริฐ ศักดิ์ธนากูล
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
18 มีนาคม 2546
11. ผศ.สุดจิตร สนั่นไหว
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
18 มีนาคม 2546
12. ผศ.พันธุ์ธัช ศรีอรุโณทัย
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
16 มิถุนายน 2547
13. ผศ.ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์ 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
15 กันยายน 2547
14. ผศ.ณัฐธร ธรรมบุตร
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
21 มีนาคม 2550
15. ผศ.สุวิชา เบญจพร
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
25 มีนาคม 2552
16. ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
17 พฤศจิกายน 2553
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.ดร.ภาสกร จันทน์พยอม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ
16 มิถุนายน 2547
คณะเศรษฐศาสตร์
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.พรรณี จรัมพร
สาขาวิชาเศษฐศาสตร์
15 มิถุนายน 2548
2. ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ 
สาขาวิชาเศษฐศาสตร์
12 มีนาคม 2557
3. ผศ.ผการัตน์  จำปาน้อย
สาขาวิชาเศษฐศาสตร์
17 กันยายน 2557
คณะบัญชี
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.วันฤดี สุขสงวน
สาขาวิชาบัญชี
21 กันยายน 2548
2. ผศ.วัลลภ บัวชุม
 
สาขาวิชาการบัญชี
17 มีนาคม 2553
วิทยาลัยดนตรี
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
สาขาวิชาดนตรี
25 มิถุนายน 2551
2. ผศ.ดร.ภาวไล ตันจันทร์พงศ์
สาขาวิชาดนตรี
16 มิถุนายน 2553
3. ผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
20 มิถุนายน 2555
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.นายแพทย์ประยงค์ เต็มชวาลา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
25 พฤศจิกายน 2552
วิทยาลัยนานาชาติ
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.ดร.วันชัย แผนมุนิน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ 
26 พฤศจิกายน 2551
2. ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูรณ์เวช
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 มิถุนายน 2555
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.ดร. นพปฎล สุนทรนนท
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
18 มิถุนายน 2557
คณะการแพทย์แผนตะวันออก
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.วัฒนา ชยธวัช
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
18 มิถุนายน 2557
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร
สาขาวิชารัฐศาสตร์
17 กันยายน 2557
 
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ 
สาขาวิชาพลศึกษา 
12 มีนาคม 2557
คณะนิติศาสตร์
รายชื่อ
สาขาวิชาที่ขอตำแหน่งวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ผศ.มงคล เทียนประเทืองชัย
สาขาวิชานิติศาสตร์
19 พฤศจิกายน 2557
 
 
 

สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร. 02-791-5671 , 02-791-5676  โทรสาร 02-791-5677