งานมาตรฐานหลักสูตร

          งานมาตรฐานหลักสูตร เป็นงานดำเนินการและประสานงานกับคณะวิชาหรือภาควิชา ในการจัดเตรียมเอกสารหลักสูตร เพื่อใช้ในการขอเปิดดำเนินการ การขอรับรองมาตรฐาน การขอประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และการขอแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป โดยจะต้องประสานงานดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งการตั้งกรรมสอบไล่ภายนอก และกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.