แสดงความยินดี
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษคนใหม่
        จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพุธ 22 พฤศจิกายน 2560
        ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้
     
  1. ผศ.พิเศษ ประวิทย์ เจตนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
  แจ้งเตือน Upload มคอ.
  • ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2560 Upload มคอ.3 หรือ มคอ.4 ภายในวันที่ 14 มกราคม 2561
  • ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2560 Upload มคอ.5 หรือ มคอ.6 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
 
  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา
 
 
  ดาวน์โหลด PowerPoint
 
 
 
     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.