กำหนดการรับเรื่องเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
                 คณาจารย์ที่ประสงค์จะขอตำแหน่งทางวิชาการ ขอให้ส่งแบบ กสอ.01 และผลงานทางวิชาการ ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิในระดับเบื้องต้น และคณะกรรมการประจำคณะ มายังสำนักงานมาตรฐานวิชาการ ตามกำหนดรับเรื่องดังแสดงข้างล่างนี้
 
   • ครั้งที่ 1 กำหนดรับเรื่องภายใน 19 ธันวาคม 2560
   • ครั้งที่ 2 กำหนดรับเรื่องภายใน 13 มีนาคม 2561
   • ครั้งที่ 3 กำหนดรับเรื่องภายใน 15 พฤษภาคม 2561
   • ครั้งที่ 4 กำหนดรับเรื่องภายใน 17 สิงหาคม 2561
 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.