ตารางการประชุม
 
       • การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2561 21 มีนาคม 2561  
  ครั้งที่ 2/2561 20 มิถุนายน 2561  
  ครั้งที่ 3/2561 19 กันยายน 2561  
  ครั้งที่ 4/2561 21 พฤศจิกายน 2561  
 
       • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านวิชาการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2561 19 กุมภาพันธ์ 2561  
  ครั้งที่ 2/2561 17 พฤษภาคม 2561  
  ครั้งที่ 3/2561 23 สิงหาคม 2561  
  ครั้งที่ 4/2561 25 ตุลาคม 2561  
 
       • การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ครั้งที่ 1/2561 10 มกราคม 2561  
  ครั้งที่ 2/2561 7 กุมภาพันธ์ 2561  
  ครั้งที่ 3/2561 7 มีนาคม 2561  
  ครั้งที่ 4/2561 4 เมษายน 2561  
ครั้งที่ 5/2561 2 พฤษภาคม 2561  
  ครั้งที่ 6/2561 6 มิถุนายน 2561  
  ครั้งที่ 7/2561 4 กรกฎาคม 2561  
  ครั้งที่ 8/2561 1 สิงหาคม 2561  
ครั้งที่ 9/2561 5 กันยายน 2561  
  ครั้งที่ 10/2561 3 ตุลาคม 2561  
  ครั้งที่ 11/2561 7 พฤศจิกายน 2561  
  ครั้งที่ 12/2561 12 ธันวาคม 2561  
 
 
 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.