คณะศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิต
 
ตัวอย่างผลงานนักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดย น.ส.จินตรา กิจโชคเจริญกุล ชื่อโครงการเฟอร์นิเจอร์ประหยัดพื้นที่ใช้สอย
courses & departments
หลักสูตรและสาขาวิชา
หมวดวิชาพื้นฐาน
foundation of arts & design
มุ่งเน้นการฝึกทักษะและแนวความคิดขั้นพื้นฐาน การทำงานศิลปะและงานออกแบบประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี...
 
สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย
photography
สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายมุ่งเน้นการเรียนรู้และเข้าใจ กระบวนการสร้างงานศิลปะและงานออกแบบที่ใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อ...
 
สาขาวิชาออกแบบภายใน
interior design
สาขาวิชาการออกแบบภายในมุ่งเน้นการปลูกฝังการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการเรียนรู้กระบวนการออกแบบและปฏิบัติการ...
         
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
visual communication design
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์มีเป้าหมายที่จะผลิตนักศึกษาให้เป็นนักคิด มีความพร้อมที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์...
 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
product design
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถทางด้านเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา...
 
สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์
fashion design
สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์มุ่งเน้นสร้างนักออกแบบแฟชั่นที่เป็นผู้นำทางความคิดสร้างสรรค์และสามารถปฏิบัติงานจริง...
         
         
quick link
 
graduate programs
บัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ
design
สาขาวิชาการออกแบบ M.F.A. (Design) เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการเรียนการสอนอย่างเปิดกว้างสำหรับผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ...
 
 
news & events
ข่าวและกิจกรรม
news & events
ข่าวและกิจกรรม

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท)
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)
ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษา(ใบ ปพ.7)
***ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 ก.พ.60 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.***  ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชั้น 1 ห้อง 103 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์(ตึก 1)
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา 
- ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
- ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำมิโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
วิธีการสมัคร -  ผู้สมัครเรียนสามารถยื่นใบสมัคร ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์)
กรอกข้อมูลและ Print ใบสมัคร Online แล้วมานำยื่น ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครเรียน 300 บาท
เอกสารประกอบการรับสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ ใบสมัคร Online
(ถ้าลืม เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้ภายใน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)
-  รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
- สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
-  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :  โทร.02-791-5518 ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะศิลปะและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2560

1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เกรดเฉลี่ยของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ รับเกรดเฉลี่ย (GPA) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

- ทั้งนี้หากผู้สมัครมีเกรดเฉลี่ย ต่ำกว่า 2.00 หรือผู้สมัครเป็นนักศึกษาเก่าของคณะต่างคณะของมหาวิทยาลัยรังสิตหรือต่างสถาบัน
ที่สมัครเข้าเรียนใหม่ขอให้ผู้สมัครมาสัมภาษณ์เพื่อรับการพิจารณา พร้อมผลงานทางด้านศิลปะ งานออกแบบ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ที่คณะฯโดยตรง ที่สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปะและการออกแบบ ชั้น 5 ห้อง 505 อาคารคุณหญิงพัฒนา (อาคาร 8) 
และผู้สมัครจะต้องมาสมัคร ด้วยตนเองโดยนำผลงานสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบ(Portfolio) มาประกอบกับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาเข้าสาขาวิชาฯ

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา ปี 2560

Download >>> Brochure

เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อสอบถามข้อมูล 
โทรศัพท์: (662) 997-2200-30 ต่อ 3631 หรือติดต่อสำนักงานเลขานุการคณะศิลปะและการออกแบบ อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 505

https://www.facebook.com/rsuartdesign

 

 
งานสัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
พิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง ประจำปี 2560
 
คณะศิลปะและการออกแบบ พบอุปฑูตกัมพูชาประจำประเทศไทย
 
 
คณะศิลปะและการออกแบบ เยี่ยมอัครราชฑูตแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
 
 
banner
   
 
 
 
link
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2004-2010
มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะศิลปะและการออกแบบ, 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก, ถนนพหลโยธิน, หลักหก, ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์: (662) 997-2200-30 ต่อ 5555, โทรสาร: (662) 997-2200 ต่อ 5577, อีเมล: info@rsu.ac.th