คณะศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิต
courses & departments
หลักสูตรและสาขาวิชา

graduate programs
บัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย
PHOTOGRAPHY
 
 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย
Bachelor of Fine Arts Program in Photography

 

คำอธิบายหลักสูตร

Department of photography focuses on understanding the processes of photographic based art and design, in still and moving images, including related media and their application to professional or individual works. The emphasis is both on the process and the concept with an awareness of the rapid changes in our society and technology.

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายมุ่งเน้นการเรียนรู้และเข้าใจ กระบวนการสร้างงานศิลปะและงานออกแบบที่ใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สื่อที่เกิดจากแสง เพื่อใช้ในงานวิชาชีพและการสร้างสรรค์ส่วนบุคคล เน้นแนวคิดและกระบวนการปฏิบัติ เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ ผสมผสานตามความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี 

 

摄影艺术专业旨在学习并理解以照片作为媒介来进行的艺术与设计作品的创作,将静态照片、动态照片以及光线媒介运用于专业作品及个人创作当中。侧重于概念与实践的过程,能够结合社会和科技的快速发展变化来调节运用。

 
> หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย
> คู่มือการศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่าย
 

 

ตัวอย่างผลงาน

ในหลายโปรเจค นักศึกษาศิลปะภาพถ่าย จะทำงานร่วมกับช่างภาพอาชีพ / ศิลปินที่มีชื่อเสียง และนำสู่การแสดงผลงานร่วมกัน ทั้งนิทรรศการในประเทศและต่างประเทศ In many projects, students work closely with professional photographers and established artists.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักศึกษา
ThaiStar Packaging Awards 2009
โดย นายทรงยศ ศุภวรรณ


quick link
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2004-2010
มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะศิลปะและการออกแบบ, 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก, ถนนพหลโยธิน, หลักหก, ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์: (662) 997-2200-30 ต่อ 5555, โทรสาร: (662) 997-2200 ต่อ 5577, อีเมล: info@rsu.ac.th