คณะศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิต
courses & departments
หลักสูตรและสาขาวิชา

graduate programs
บัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย
PHOTOGRAPHY
 
 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย
Bachelor of Fine Arts Program in Photography
 
 
คำอธิบายหลักสูตร
 

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และทักษะในงานภาพถ่าย เพื่อสร้างผลงานในลักษณะของศิลปภาพถ่าย โดยฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิควิธีและเทคโนโลยีขั้นสูงหลักสูตรที่เปิดสอน Fine Art Photography-Commercial Photography

 

> หลักสูตรสาขาวิชาศิลปภาพถ่าย

 
 
ตัวอย่างผลงาน
 
   
     
   
     
   
     
   
     
     
     
     
   
     
     
 
 

 

ตัวอย่างผลงานนักศึกษา
ชื่อโครงการออกแบบหนังสือธรรมะ “ชีวิตออกแบบได้” โดย น.ส.สุภชา ศรีโสภิต


quick link
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2004-2010
มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะศิลปะและการออกแบบ, 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก, ถนนพหลโยธิน, หลักหก, ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์: (662) 997-2200-30 ต่อ 5555, โทรสาร: (662) 997-2200 ต่อ 5577, อีเมล: info@rsu.ac.th