คณะศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิต
courses & departments
หลักสูตรและสาขาวิชา

graduate programs
บัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย
PHOTOGRAPHY
 
 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย
Bachelor of Fine Arts Program in Photography

 

คำอธิบายหลักสูตร

Department of photography focuses on understanding the processes of photographic based art and design, in still and moving images, including related media and their application to professional or individual works. The emphasis is both on the process and the concept with an awareness of the rapid changes in our society and technology.

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายมุ่งเน้นการเรียนรู้และเข้าใจ กระบวนการสร้างงานศิลปะและงานออกแบบที่ใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สื่อที่เกิดจากแสง เพื่อใช้ในงานวิชาชีพและการสร้างสรรค์ส่วนบุคคล เน้นแนวคิดและกระบวนการปฏิบัติ เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ ผสมผสานตามความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี 

 
> หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย
> คู่มือการศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่าย
 

 

ตัวอย่างผลงาน

ในหลายโปรเจค นักศึกษาศิลปะภาพถ่าย จะทำงานร่วมกับช่างภาพอาชีพ / ศิลปินที่มีชื่อเสียง และนำสู่การแสดงผลงานร่วมกัน ทั้งนิทรรศการในประเทศและต่างประเทศ In many projects, students work closely with professional photographers and established artists.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักศึกษา
ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต


quick link
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2004-2010
มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะศิลปะและการออกแบบ, 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก, ถนนพหลโยธิน, หลักหก, ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์: (662) 997-2200-30 ต่อ 5555, โทรสาร: (662) 997-2200 ต่อ 5577, อีเมล: info@rsu.ac.th