คณะศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิต
courses & departments
หลักสูตรและสาขาวิชา

graduate programs
บัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย
PHOTOGRAPHY
 
 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย
Bachelor of Fine Arts Program in Photography

 

 คำอธิบายหลักสูตร

 

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และทักษะในงานภาพถ่าย เพื่อสร้างผลงานในลักษณะของศิลปะภาพถ่าย โดยฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิควิธีและเทคโนโลยีขั้นสูงหลักสูตรที่เปิดสอน Fine Art Photography-Commercial Photography

 
> หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย
> คู่มือการศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่าย
 

 

ตัวอย่างผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักศึกษา
ผลงานนักศึกษาาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต


quick link
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2004-2010
มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะศิลปะและการออกแบบ, 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก, ถนนพหลโยธิน, หลักหก, ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์: (662) 997-2200-30 ต่อ 5555, โทรสาร: (662) 997-2200 ต่อ 5577, อีเมล: info@rsu.ac.th