เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์

Volume 11 Number 2

บทความวิจัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ใช้บริการบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ไทย

ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการสืบทอดธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยให้ยั่งยืน

การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนรวมดัชนีที่มีนโยบาย การลงทุนในดัชนี SET 50

การพัฒนาแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ สำเร็จในผลการดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกอาหาร แปรรูปของไทย

ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน

อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างคุณภาพการบริการและความจงรักภักดีของลูกค้า กรณีศึกษา ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับผลตอบแทนของผู้บริหาร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจ การเงิน

ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการ กับผลการดำเนินงานของบริษัท กรณีศึกษา บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100