เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์

Volume 12 Number 1

บทความวิชาการ

การคำนวณขนาดเงินทุนที่ต้องการของกิจการขนาดเล็ก

บทความวิจัย

The Importance of Regional Economic Linkages to Poverty Reduction

What explain the location choice of Chinese firms in Thailand?

การบูรณาการสื่อการตลาดดั่งเดิมสู่สื่อการตลาดสมัยใหม่

ศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนโรงงานผลิตน้ำยางข้น ในพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ความสำคัญของกระบวนการด้านโลจิสติกส์ต่อการบริการลูกค้า ของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นจังหวัดปทุมธานี

การจัดการการเงินส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชากรในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงานเอกชนในการเตรี ยมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ปัจจัยความคล่องตัวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การธุรกิจก่อสร้าง