เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์

Volume 12 Number 2

บทความวิจัย

การศึกษาการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของประชากรผู้สูงอายุที่มีผลต่อการเสริมสร้าง ศักยภาพความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

การประเมินมูลค่าประโยชน์ด้านนันทนาการของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและ ทะเลไทย เขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Value Relevance of Fair Value Accounting: Evidence from Thai Property Funds

การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้น มัธยมต้น และระดับชั้นมัธยมปลาย ของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง เขตพื้นที่การศึกษา 1 ปีการศึกษา 2555 – 2557

ปัจจัยเชิงสาเหตุและแนวทางการจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจชิ้นส่วนและอะไหล่ยาน ยนต์เพื่อการทดแทนในภาคการผลิตและภาคการค้าของไทย

ปัจจัยการจัดการเชิงคุณภาพที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง