เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์

Volume 13 Number 1

บทความวิจัย

Factors Affecting the Success of Supply Chain Integration and the Logistics Performances for Automotive Parts Manufacturing Companies in Thailand

การรับรู้ประโยชน์บริการพร้อมเพย์ของบุคคลทำางานในกรุงเทพมหานคร

การเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และความคาดหวังของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินภายหลังมหาอุทกภัย 2554 ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนกับพฤติกรรมการลงทุน ของนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการซื้ออาหารอนิทรยี์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบของการเป็นองค์การที่มีความน่าดึงดูดใจตามหลักการสร้างแบรนด์นายจ้าง