เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์

Volume 13 Number 1

บทความวิจัย

Main Factors Affecting the Success of Supply Chain Integration and the Logistics Performances for Companies in the Automotive Manufacturing Industry in Thailand

การรับรู้ประโยชน์บริการพร้อมเพย์ของบุคคลทางานในกรุงเทพมหานคร

การเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และความคาดหวังของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินภายหลังมหาอุทกภัย 2554 ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนกับพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการซื้ออาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบของการเป็นองค์การที่มีความน่าดึงดูดใจตามหลักการสร้างแบรนด์นายจ้าง