เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์

Volume 13 Number 2

บทความวิชาการ

เทคโนโลยี Blockchain: นวัตกรรมใหม่ที่น่าจับตามอง Blockchain Technology: New Innovation

บทความวิจัย

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย

การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดมหาสารคามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาแบบจำลองความสามารถในการประกอบการเชิงสากลของผู้ส่งออก กรณีศึกษาลุ่มผู้ส่งออกอาหารแปรรูปของไทย

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารกล่องส าเร็จรูปแช่แข็งของชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานคร

คุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SET50ในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง

Influences of Success Factors and Entrepreneur’s Characteristics on Success of Agricultural Business Organizations in Thailand