เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์

Volume 14 Number 1

บทความวิจัย

การจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปัจจัยการรับรู้คุณค่าที่ลูกค้าได้รับและปัจจัยคุณภาพความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าร้านขายยาในประเทศไทย

ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนขององค์การของห้องปฏิบัติการทดสอบในประเทศไทย

ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อประโยชน์สุทธิของผู้ใช้งานโปรแกรมสตีมในกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี

อิทธิพลของบรรยากาศด้านความปลอดภัย และการฝึกอบรมต่อความรู้ แรงจูงใจ ทัศนคติการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติตามกฎด้านความปลอดภัยของพนักงานขับรถขนส่งสินค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ในเขตภาคกลางของประเทศไทย

มเดลสมการโครงสร้างของการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร นวัตกรรมและผลการด าเนินการโซ่อุปทาน

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร

Cooperative Contract Farming for Income Stability of Small Scale Farmers in Thailand

การศึกษากลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย