Editorial Policies

นโยบายการพิจารณาบทความ

          เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์จะรับพิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอันมีเนื้อหาเกี่ยวกับทางด้าน บริหารธุรกิจ การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ โดยจะพิจารณาทั้งจากผู้ส่ง บทความทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหาร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปด้วย

          บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารจะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้

  1. เมื่อได้รับบทความจากผู้ส่งบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตรวจสอบหัวข้อและเนื้อหาของบทความว่ามีความเหมาะสมและเกี่ยวข้องกับทางด้านการบริหารธุรกิจ หรือด้านการบัญชี หรือด้านเศรษฐศาสตร์หรือไม่
  2. เมื่อกองบรรณาธิการเห็นควรก็จะทำการส่งบทความดังกล่าวเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบคุณภาพว่าเหมาะสมที่จะลงตีพิมพ์หรือไม่ ซึ่งในการพิจารณากลั่นกรองบทความนี้ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบข้อมูลของผู้ส่งบทความ และผู้ส่งบทความก็จะไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรองบทความ
  3. เมื่อบทความได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว กองบรรณาธิการจะพิจารณาโดยอ้างอิงตามข้อเสนอแนะ ของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความดังกล่าวสมควรลงตีพิมพ์ในวารสาร หรือควรจะส่งให้กับผู้ส่งบทความนำกลับไปดำเนินการแก้ไข เพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้ง หรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์เนื่องจากบทความนั้นไม่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง