We are Dormitory | RSU | Perfection

มหาวิทยาลัยได้จัดสร้างหอพักนักศึกษาเพื่อเป็นแหล่งหล่อหลอม พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา
ให้ได้มีโอกาสฝึกฝนการใช้ชีวิต และทำงานร่วมกับผู้อื่น การร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นระบบ และต่อเนื่อง รวมทั้งการปลูกฝังคุณลักษณะ และคุณธรรมต่างๆ ตามแนว ปรัชญาของมหาวิทยาลัย

Our Services Get Started
คุณลักษณะหอพักนักศึกษา

Features

ลักษณะของหอพักมหาวิทยาลัยรังสิต

  •     หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต เป็นอาคารเอกเทศสูง 12 ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 46,856 ตารางเมตร มีห้องพักทั้งหมด 1,236 ห้อง แบ่งเป็นห้องพักนักศึกษาหญิง 3 อาคาร จำนวน 889 ห้อง ห้องพักนักศึกษาชาย 1 อาคาร จำนวน 347 ห้อง กำหนดให้พักห้องละ 2 คน สามารถรองรับนักศึกษาได้ประมาณ 20% (more…)

บริการที่หอพัก มีให้แก่นักศึกษา

บริการที่หอพักมหาวิทยาลัยรังสิตมีให้แก่นักศึกษา
• บริการห้องพักโดยพักห้องละ 2 คน มีห้องน้ำรวม และห้องน้ำในห้องให้นักศึกษาเลือกเช่าพัก
• ภายในห้องพักมีเตียง พร้อมที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้ ให้นักศึกษาคนละ 1 ชุด
• ห้องพักมีทั้งแบบที่ติดพัดลม หรือเครื่องปรับอากาศให้นักศึกษาเลือกเช่าพัก (more…)

อัตราค่าบำรุงหอพัก

1. อัตราค่าบำรุงห้องพักต่อภาคการศึกษา (พักห้องละ  2  คน) แยกตามประเภทห้องดังนี้
1.1 อาคาร A-B ห้องน้ำรวม (more…)

Rangsit “คิด” : สำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต

ข่าวสารล่าสุด

Latest News

อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ต้อนรับนักศึกษาทุนตรองสาเพ็นล็อป

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ต้อนรับนักศึกษาทุนตรองสาเพ็นล็อป จากประเทศภูฏาน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานหอพัก นางรติกร อุไรรัตน์ นำนักศึกษาทุนตรองสาเพ็นล็อป จำนวน 9 คน เข้าพบท่านอธิการบดี ซึ่งนักศึกษาทุนตรองสาเพ็นล็อป รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 10 ระดับปริญญาโท 4 คน ระดับปริญญาตรี 5 …

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่สังคมการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2560

สโมสรนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่สังคมการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 กันยายน 2560