คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Faculty of Economics,Rangsit University