ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

คำถามปรนัย

ข้อ 1.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
ก.) การเข้าและออกจากตลาดสามารถทำได้โดยเสรี
ข.) ในระยะยาวผู้ผลิตได้รับกำไรเกินปกติ
ค.) มีผู้ซื้อมากแต่มีผู้ขายเพียง 2-3 ราย
ง.) มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมาก

ข้อ 2.สินค้าในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดมีลักษณะตรงกับข้อใด
ก.) สินค้าของผู้ผลิตแต่ละรายมีความแตกต่างกันเนื่องจากมียี่ห้อ (Brand Name)
ข.) สินค้าของผู้ผลิตแต่ละรายมีความแตกต่างกันในความรู้สึกของผู้บริโภค
ค.) สินค้าของผู้ผลิตแต่ละรายมีหลายรูปแบบให้ผู้บริโภคเลือก
ง.) ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด

ข้อ 3.ในกรณีของประเทศไทยสินค้าในกลุ่มใดที่จัดอยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
ก.) สบู่และกระดาษทิชชู
ข.) ผงซักฟอกและน้ำอัดลม
ค.) เบียร์และยาสีฟัน
ง.) บุหรี่และน้ำมันรถยนต์

ข้อ 4.การกำหนดปริมาณการผลิตในระยะสั้นเพื่อให้ได้รับกำไรสูงสุดของผู้ผลิตในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด มีหลักเกณฑ์อย่างไร
ก.) MR = MC = P
ข.) MR = MC > P
ค.) MR = MC < P
ง.) MR > MC = P

ข้อ 5.การที่ผู้ผลิตในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดทำให้สินค้าของตนมียี่ห้อจะส่งผลต่อผู้บริโภคอย่างไร
ก.) สินค้าส่งถึงมือผู้บริโภคได้รวดเร็ว
ข.) ผู้บริโภคทราบข้อมูลด้านคุณภาพเกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ
ค.) ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแต่ละยี่ห้อได้
ง.) ถูกทั้งข้อ ข. และ ข้อ ค.

ข้อ 6.เหตุผลที่ผู้ผลิตในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนิยมใช้การโฆษณาสินค้าคือข้อใด
ก.) เปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภคเพื่อดึงดูดลูกค้า
ข.) ทำให้สินค้าของตนไม่แตกต่างจากสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น
ค.) ตั้งราคาสินค้าของตนให้สูงสุดได้
ง.) ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด

ข้อ 7.หลักเกณฑ์ใดที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์การได้รับกำไรสูงสุดของผู้ผลิตในตลาดสินค้าทุกประเภท
ก.) MR > MC
ข.) MR = MC
ค.) MR < MC
ง.) TR = TC


หน้าหลัก