ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ สควค. (ทุน Premium) ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุน โครงการ สควค. รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศ เรื่อง การให้สิทธิ์ในการรักษาสภาพการสมัคร จนถึง ปีการศึกษา 2558

คณะศึกษาศาสตรรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโท ทุกปีการศึกษา ดังนี้
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Education Program)

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตเปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชาดังนี้
     สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา (Master of Education Program in Bilingual Education)
     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Master of Education in Educational Administration)
     สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (Master of Education in Curriculum and Instruction)

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
     สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (Master of Arts in Teaching Science)

4. โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเวลา 8.30 - 16.30 น. ณ.ศูนย์รับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

ติดต่อสอบถามเรื่องทุนการศึกษาในทุกหลักสูตรที่คณะศึกษาศาสตร์
หมายเลขติดต่อ 02-997-2222 ต่อ 1275 หรือ 1276

RSU and Ed.D. Calendar 2014 Click!
ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา Click!


คณะศึกษาศาสตร์
อาคารอุไรรัตน์ (อาคาร 3) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก หมู่บ้านเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: 0-2997-2200 ต่อ 1275, 1276 โทรสาร: 0-2997-2200 ต่อ 1277