RSU Society : "สาระสำคัญของหลักสูตรการศึกษาไทยเป็นอย่างไร" โดย ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์

ดูคลิปทั้งหมด >>>


การนำเสนองานวิจัยทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การประชุมวิชาการครั้งที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ โครงการ สควค. (ทุน Premium) ปีการศึกษา 2559

คณะศึกษาศาสตรรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโท ทุกปีการศึกษา ดังนี้
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Education Program)

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตเปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชาดังนี้
     สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา (Master of Education Program in Bilingual Education)
     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Master of Education in Educational Administration)
     สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (Master of Education in Curriculum and Instruction)

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
     สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (Master of Arts in Teaching Science)

4. โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเวลา 8.30 - 16.30 น. ณ.ศูนย์รับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

ติดต่อสอบถามเรื่องทุนการศึกษาในทุกหลักสูตรที่คณะศึกษาศาสตร์
หมายเลขติดต่อ 02-997-2222 ต่อ 1275 หรือ 1276


ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน Click!
ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา Click!
ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา Click!
ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ Click!
ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การศึกษา Click!


คณะศึกษาศาสตร์
อาคารอุไรรัตน์ (อาคาร 3) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก หมู่บ้านเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: 0-2997-2200 ต่อ 1275, 1276 โทรสาร: 0-2997-2200 ต่อ 1277