RSU Society : โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

ดูคลิปทั้งหมด >>>

คณะศึกษาศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมของสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการชื่อ การฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ให้แก่บุคลากรในสังกัดจำนวน 80 คน และได้เชิญให้คณะศึกษาศาสตร์ไปดำเนินการอบรมในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมเพื่อให้บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานได้จริงในบริบทงานของกรมการพัฒนาชุมชน ทางคณะฯได้ส่งคณาจารย์เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฯดังกล่าว ซึ่งประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


โครงการสัมมนาเรื่องนวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน    โครงการอบรมครูต่างประเทศ    โครงการประชุมวิชาการ   
รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ รับรางวัลครู ประกาศนียบัตรของนักศึกษา