RSU Society : โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

ดูคลิปทั้งหมด >>>

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การศึกษามิติใหม่เพื่อพัฒนาพลเมืองสู่สากล” ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553

Faculty of Education: Annual Public Seminar on New Educational Dimension for Internationalized Citizenship on Saturday 20 November 2011

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เป้าหมายการศึกษาไทยในการสร้างพลเมือง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการแสดงทัศนะหัวข้อ “แนวคิดการศึกษาไทยสู่สากล” โดย ดร.วิชัย ตันศิริ ดร.ดิเรก พรสีมา ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ และรศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ


โครงการสัมมนาเรื่องนวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน    โครงการฝึกอบรมของสถาบันการพัฒนาชุมชน    โครงการอบรมครูต่างประเทศ    รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ รับรางวัลครู ประกาศนียบัตรของนักศึกษา