RSU Society : โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

ดูคลิปทั้งหมด >>>


นางบุญชู สมประสงค์


นายสัญชัย พูลสุข


นางวลัยรัตน์ สุนทรพิพัฒน์กุล


นางสาวสุภาพร ดามาพงษ์


นางสาวสุภาพร ดามาพงษ์


นางสาวสุภาพร ดามาพงษ์


นางสุจิรา วิไลลักษณ์


นางสุจิรา วิไลลักษณ์


นางบุญชู สมประสงค์


นางวลัยรัตน์ สุนทรพิพัฒน์กุล


นางสุวรรณ์ บัวทอง


นางสุจิรา วิไลลักษณ์


นางสมหมาก แพงวาปี


นางสาวสาหร่าย ศิริลา


นายประดิษฐ์ หงษ์โม่

โครงการสัมมนาเรื่องนวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน    โครงการฝึกอบรมของสถาบันการพัฒนาชุมชน    โครงการอบรมครูต่างประเทศ    โครงการประชุมวิชาการ    รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ รับรางวัลครู