RSU Society : งานวิจัย เรื่อง "โลจิสติกส์ในการศึกษากับความสำเร็จในการประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา"

ดูคลิปทั้งหมด >>>

คณะศึกษาศาสตร์
อาคารอุไรรัตน์ (อาคาร 3) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก หมู่บ้านเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: 0-2997-2200 ต่อ 1275, 1276
โทรสาร: 0-2997-2200 ต่อ 1277