RSU Society : โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

ดูคลิปทั้งหมด >>>หลักสูตร

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Education Program in Educational Studies
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศษ.ด. (การศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): Ed.D. (Educational Studies)

วิชาเอก
     Educational Studies

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว โดยระบุ Specialization

สถานภาพของหลักสูตรและการ
พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร


     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. 2555) เปิดสอนใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/ 2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/ 2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

     ปีการศึกษา 2559

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     1. ครู
     2. อาจารย์
     3. นักวิชาการทางการศึกษา
     4. ผู้บริหารงานวิชาการและวิจัยทางการศึกษา
     5. ผู้บริหารการศึกษา
     6. ศึกษานิเทศก์
     7. ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา
     8. ผู้ประกอบการศึกษา
     9. นักวิจัย

ระบบการจัดการ การดำเนินงาน และโครงสร้างของหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบ
     ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
     ไม่มี (นักศึกษาดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง)


การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
     ไม่มี

การดำเนินการหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
     วันเสาร์ เวลา 9.00-17.00 น.หรือวันอาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     หลักสูตรแบบ 1.1 แบบทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษา ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 จากคะแนนเต็ม 4.00 และจะต้องผ่านการทำวิทยานิพนธ์มาก่อน จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานข้าราชการพลเรือนรับรอง มีประสบการณ์การทำงาน

     หลักสูตรแบบ 2.1 แบบศึกษารายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษาหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานข้าราชการพลเรือนรับรอง

     คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
Calendar

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

ปรัชญา

     การศึกษาเป็นศาสตร์ที่เป็นพลวัต มีปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษาที่สามารถนำไปเชื่อมโยงประยุกต์กับศาสตร์อื่นๆ วิชาชีพการศึกษาเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่ต้องมีการเรียนรู้ ฝึกอบรมและการประเมินที่เป็นระบบและต่อเนื่อง คุณภาพของผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษามีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศโดยรวม

     ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นนักการศึกษามืออาชีพที่มีจริยธรรมและคุณธรรม เป็นผู้นำทางด้านวิชาชีพและวิชาการที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคการปฏิรูปการศึกษา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เห็นความเชื่อมโยงของมิติต่างๆ ทางด้านนโยบายการศึกษาของชาติ สังคม การเมือง เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ การเป็นสังคมนานาชาติ

     เป็นหลักสูตรที่ออกแบบสำหรับผู้เรียนที่ประสงค์จะเป็นผู้สอนระดับอุดมศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ประกอบการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความขาดแคลนบุคลากรวุฒิปริญญาเอกด้านการศึกษา

ความสำคัญของหลักสูตร

     นโยบายรัฐบาลที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทำหน้าที่สร้างทรัพยากรบุคคลระดับสูงในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งสร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการและพัฒนาประเทศเพื่อแข่งขันกับนานาชาติได้โดยเฉพาะในยุคสังคมฐานความรู้ จำเป็นต้องมีการเตรียมการวางแผนผลิตบุคลากรระดับสูงเพิ่มขึ้น ให้เพียงพอต่อความต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ และการปฏิรูปการศึกษา


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีลักษณะ ดังนี้

     1) มีความรู้ในหลักการและแนวปฏิบัติทางการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย การพัฒนาองค์การ การวางแผนและการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

     2) มีทักษะในการแสวงหาความรู้เชิงลึก การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการศึกษา รวมทั้งการจัดการความรู้ เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้วงการศึกษาของประเทศไทย โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือและใช้การวิจัยเป็นฐาน

     3) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาไทย เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง สามารถบริหารจัดการความขัดแย้ง และรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ

     4) เป็นผู้มีความสามารถในการเชื่อมโยงงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับงานด้านการศึกษาในบริบททางสังคมไทย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพได้


หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต          
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 48 หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1 (ทำเฉพาะดุษฎีนิพนธ์) 48 หน่วยกิต
1) ศึกษารายวิชา (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต

แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์)
48 หน่วยกิต
ศึกษารายวิชา
1) หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาเฉพาะ 12 หน่วยกิต
   - กลุ่มวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
   - กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รายชื่อวิชา

สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Course for non-education major) สำหรับแบบ 2.1 (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
EDU724 แนวคิดหลักที่เป็นฐานด้านการศึกษา
Essentials of Educational Foundations
0(0-0-0)


หมวดวิชาเฉพาะ (Concentration Area)


12 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
นักศึกษาเรียนรายวิชาบังคับ จำนวนรวม 6 หน่วยกิต ดังนี้
6 หน่วยกิต
EDU705 การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษา
(Analysis and Synthesis of Educational Research)
3(3-0-6)
EDU716 นวัตกรรมการออกแบบหลักสูตรและการสอน
(Innovation in Curriculum Design and Instruction)
3(3-0-6)


วิชาเลือก
นักศึกษาเรียน 1 รายวิชา จำนวน 3 หน่วยกิต จากวิชาเลือกกลุ่มที่ 1 และเรียนอีก 1 รายวิชา จากวิชาเลือกกลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 1: วิชาด้านบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
(Educational Administration and Leadership)6 หน่วยกิต
EDU703 ผู้นำทางการศึกษา
(Educational Leadership)
3(3-0-6)
EDU704 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและบทบาทผู้นำ
(Management of System Transformation and the Role of Leadership)
3(3-0-6)
EDU706 การวางแผนโครงการวิจัยการศึกษาแบบองค์รวมเชิงกลยุทธ์
(Strategic Planning for an Integrated Research Project in Education)
3(3-0-6)
EDU707 การวางแผนการศึกษาเชิงกลยุทธ์
(Strategic Educational Planning)
3(3-0-6)
EDU708 การวางแผนอนาคตของสถานศึกษา
(Future Planning of Educational Institutions)
3(3-0-6)
EDU709 ผู้นำทางนวัตกรรมการศึกษา
(Leadership in Educational Innovation)
3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2: วิชาด้านการศึกษาระบบสองภาษา (Bilingual Education) และวิชาด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน (Innovation in Learning and Instruction)
EDU710 การเรียนรู้ภาษาที่สอง
(Second Language Learning)
3(3-0-6)
EDU711 นวัตกรรมการสอนภาษาที่สอง
(Second Language Pedagogical Innovation)
3(3-0-6)
EDU712 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(Research for Teaching and Learning Development)
3(3-0-6)
EDU713 สัมมนาปัญหาการสอนและการเรียนรู้ภาษาที่สอง
(Seminar on Current Issues in Second Language Teaching and Learning)
3(3-0-6)
EDU714 ประเด็นปัญหาการศึกษาภาษาในภูมิภาคเอเชีย
(Issues in Language Education in Asia)
3(3-0-6)
EDU715 การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ในการสอน
(Application of Learning Theories to Instruction)
3(3-0-6)
EDU717 มัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน
(Multimedia for Flexible Learning Environments)
3(3-0-6)
EDU718 การออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
(Designing e – Learning Systems for Educational Use)
3(3-0-6)
EDU719 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Collaborative Action Research in Education)
3(3-0-6)
EDU720 การวิเคราะห์ประเด็นวิกฤตทางการศึกษาและการพัฒนา
(Analysis of Critical Issues in Education and Development)
3(3-0-6)
EDU721 สัมมนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
(Seminar on Measurement and Evaluation in Education)
3(3-0-6)
การสอบวัดคุณสมบัติก่อนสำเร็จการศึกษา
EDU722 การสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
0(0-0-0)

หมวดวิทยานิพนธ์ แบบ 2.1

36 หน่วยกิต
EDU798 ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)
36 (0-108-54)

หมวดวิทยานิพนธ์ แบบ 1.1

48 หน่วยกิต
EDU799 Dissertation 48 (0-144-72)

รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษา
EDU724 แนวคิดหลักที่เป็นฐานด้านการศึกษา
    แนวคิดหลักที่เป็นฐานด้านการศึกษาที่ประยุกต์มาจากศาสตร์การสอนผู้เรียนในวัยต่างๆ จิตวิทยา สังคมวิทยา มนุษย์วิทยา และ การวัดและประเมินผล หัวข้อที่ศึกษาได้แก่ ลักษณะการเรียนรู้และการจัดการความรู้ บทบาทของครูในสังคมที่มีความรู้เป็นฐาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน แนวโน้มในงานวิจัยการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประเด็นปัจจุบันที่เกี่ยวกับการจัดการการศึกษาและการใช้การตลาดในการศึกษา และความรับผิดชอบของผู้ที่ดำเนินการทางการศึกษาต่อผลของการเรียนรู้หรือผลสัมฤทธิ์ที่ได้กำหนดไว้
    Core Concepts in Education as applied from Pedagogy, Andragogy, Psychology, Sociology, Anthropology, and Measurement and Evaluation. Learning modes and knowledge management; roles of teachers in knowledge-based society; use of information and communication technology to support learning; research-based learning; trends in educational research in both quantitative and qualitative perspectives; current issues in educational management and marketing and educational accountability.
0(0-0-45)

หมวดวิชาเฉพาะ (Concentration Area)
วิชาบังคับ
นักศึกษาเรียนรายวิชาบังคับ จำนวนรวม 6 หน่วยกิต ดังนี้


12 หน่วยกิต
EDU705 การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษา
(Analysis and Synthesis of Educational Research)

   งานวิจัยทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์ผลงานวิจัยทางการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นำผลงานวิจัยที่วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้มาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นโยบายการบริหารและพัฒนาองค์การการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
   Analyze different kinds of educational research, both quantitative and qualitative; use of research to guide planning for educational quality improvement, management policy making and organizational development; improvement strategies for curriculum and instruction, measurement and evaluation.
3(3-0-6)
EDU716 นวัตกรรมการออกแบบหลักสูตรและการสอน
(Innovation in Curriculum Design and Instruction)
    หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการในการออกแบบหลักสูตรและการสอนแบบต่างๆ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการฝึกอบรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ศึกษาผลการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศต่อการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบฐานข้อมูลให้เรียกผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ และการสร้างสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อภิปรายประเด็นการศึกษาปัจจุบันที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน เช่น การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักสูตรสถานศึกษา การบริหารหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร รวมทั้งนวัตกรรมในการออกแบบหลักสูตรและการสอนวิชาเฉพาะ
    Principles, theories, and processes in designing a curriculum and instructional devices responsive to the identified learning objectives for formal, non–formal, informal educational systems and training; measurement and evaluation of learning outcomes; study research findings about roles of computer technology and information systems for learning improvement; development of instructional media using data–base, electronic media, and the Internet, creation of learning community network; discussion of current educational issues on curriculum and instruction, e.g., learner-centered approaches, school-based curriculum; curriculum management and implementation; curriculum evaluation, including innovations in curriculum design and subject teaching.
3(3-0-6)

วิชาเลือก
นักศึกษาเรียน 1 รายวิชา จำนวน 3 หน่วยกิต จากวิชาเลือกกลุ่มที่ 1 และเรียนอีก 1 รายวิชา จากวิชาเลือกกลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 1: วิชาด้านบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
(Educational Administration and Leadership)
EDU703 Educational Leadership
   Administrative and leadership theories; the roles of leaders in program development, delivery and assessment; pupil and personnel service; human resource management; related law; resource allocation and management; context and perspectives for educational leaders; school reform; cultural diversity and community relations; school district organization structure and leadership; case study of successful school leadership; moral and ethical dimensions of leadership.
3(3-0-6)
EDU704 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและบทบาทผู้นำ
(Management of System Transformation and the Role of Leadership)
   การปฏิรูปการศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ การบริหารการเปลี่ยนแปลงในมิติใหม่ในยุคปฏิรูปการศึกษา การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร การปรับเปลี่ยนแนวคิดการสอนของครู การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาในยุคของการเปลี่ยนแปลง การบริหารงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของทุกภาคส่วนของสังคม
   Educational reform policy which requires a reform involving teachers and pupils; change management considerations in a period of educational reform; issues related to the transformation of management culture, teaching paradigms, cultures of learners; theoretical concepts of school management in the changing world; management for results,  fostering creativity and participation in relevant sectors.
3(3-0-6)
EDU706 การวางแผนโครงการวิจัยการศึกษาแบบองค์รวมเชิงกลยุทธ์
(Strategic Planning for an Integrated Research Project in Education)
   วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และวาระแห่งชาติ วางแผนและนำเสนอโครงการวิจัยทางการศึกษา การฝึกอบรมและพัฒนาครู พัฒนาการเรียนการสอน การใช้แหล่งเรียนรู้มาปรับกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และความต้องการของหน่วยงานอย่างบูรณาการ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
   Analyze typical strategic development plans for a province, clusters of provinces, and for the nation; planning and submitting an educational research project on selected topics such as training and in-service development of teachers, instructional improvement, more effective use of learning resources for the improvement of pupil achievement. Research projects should take into account the needs of the particular organization and should show an integrated approach.
3(3-0-6)
EDU707 การวางแผนการศึกษาเชิงกลยุทธ์
(Strategic Educational Planning)
   ทิศทางในอนาคตของการศึกษา จากแง่มุมของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศ ความเป็นนานาชาติ จัดทำแผนกลยุทธ์ กำหนดเป้าหมาย ภารกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ของการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ กรณีศึกษา
   The future educational trends, taking into consideration the changes that have occurred in world economics, society, politics, information technology, internationalization; impact of changes for strategic planning; defining goals, missions, policies, and strategies; implications for educational management at different levels; case studies.
3(3-0-6)
EDU708 การวางแผนอนาคตของสถานศึกษา
(Future Planning of Educational Institutions)
   เครื่องมือที่จะนำไปใช้ในการวางแผนอนาคต การสำรวจถึงพลัง แรงขับเคลื่อน และความไม่แน่นอน ที่มีส่วนในการกำหนดรูปแบบของสถานศึกษาในอนาคต การวางแผนอนาคตของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ศึกษากรณีและประยุกต์ใช้แนวคิดและเครื่องมือในการวางแผนอนาคตของสถานศึกษา
   Examine the tools that can assist future planning; survey of the driving forces and uncertainties that make future plan increasingly difficult at each level of the educational system. Study various approaches aimed at reducing the risks associated with future planning through the use of case studies.

3(3-0-6)
EDU709 ผู้นำทางนวัตกรรมการศึกษา
(Leadership in Educational Innovation)
   ทฤษฎีและหลักการการจัดการนวัตกรรมการศึกษา บทบาทของนักการศึกษาในการแพร่กระจายนวัตกรรมการศึกษา วิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ปัญหา และการออกแบบระบบ เพื่อการแพร่กระจายนวัตกรรมการศึกษา กลวิธีในการแพร่กระจายนวัตกรรม การประเมินผล
   The theories and principles of innovation in education management; roles of educators in dissemination and implementation of educational innovations; analyses and compare different forms of dissemination strategies; analyses problems associated with dissemination and implementation of innovations; design a dissemination and implementation strategy for a hypothetical innovation, and a method for evaluating the outcomes.

3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2: วิชาด้านการศึกษาระบบสองภาษา (Bilingual Education) และวิชาด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน (Innovation in Learning and Instruction)

6 หน่วยกิต
EDU710 การเรียนรู้ภาษาที่สอง
(Second Language Learning)
   แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่สอง กระบวนการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ภาษาที่สองและภาษาที่หนึ่ง กลไกการรับรู้ภาษาของสมอง ปัจจัยที่มีผลเอื้อต่อความเร็วในการเรียนรู้ภาษาที่สอง ระบบเสียง ระบบโครงสร้างของภาษา กรณีศึกษาและผลงานวิจัย
   Concepts about second language learning; learning process; relationship between second and first language learning; brain research on language acquisition; factors effecting the speed of second language learning, including the sound production and language structure; case studies and research findings.
3(3-0-6)
EDU711 นวัตกรรมการสอนภาษาที่สอง
(Second Language Pedagogical Innovation)
   วิธีการการสอนภาษาที่สองที่มีประสิทธิภาพแบบต่าง ๆ กระบวนการเรียนที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การประยุกต์กิจกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการแสดงออกทางภาษาที่เหมาะสม การสื่อสารต่างวัฒนธรรม กรณีศึกษาและปฏิบัติการ
   The effectiveness of different pedagogical approaches; strategies for changing the learning process to be more learners centered; authentic measurement and evaluation; application of variety of activities and technologies that can enhance learning and foster use of appropriate language expressions, and identify issues in cross cultural communication.
3(3-0-6)
EDU712 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(Research for Learning and Teaching Development)
   ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ การเรียนการสอนภาษาที่สอง ผู้เรียนในฐานะผู้วิจัยและผู้ใช้งานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสอนของตนเองโดยการทำวิจัยในชั้นเรียน การนำงานวิจัยไปใช้เพื่อการประเมินผล ทำโครงการวิจัยตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน
   Research methodology for understanding language learning development; analysis of second language learning problems; techniques for helping classroom teachers to become competent to engage in classroom – based research, and to use their research findings to improve their own teaching and evaluation methods; practice writing research proposals on topics of personal interest.

3(3-0-6)
EDU713 สัมมนาปัญหาการสอนและการเรียนรู้ภาษาที่สอง (Seminar on Current Issues in Second Language Teaching and Learning)
   สัมมนาประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาที่สองในเนื้อหาวิชา รูปแบบการศึกษาระบบสองภาษา การประยุกต์ใช้ ICT ในการสอนและกระบวนการเรียนรู้ หัวข้อวิจัยที่ได้รับความสนใจจากนักวิชาการในสาขาวิชา
   Seminar on current issues relating to second language teaching and learning in subject areas; models of bilingual education; applications of ICT to the teaching and learning process; research topics in content areas.
3(3-0-6)
EDU714 ประเด็นปัญหาการศึกษาภาษาในภูมิภาคเอเชีย (Issues in Language Education in Asia)
   เปรียบเทียบนโยบาย หลักสูตร แนวปฏิบัติการสอนภาษาแม่และภาษาที่สองในประเทศภูมิภาคเอเชียในศตวรรษที่ 21 ที่มีผลต่อความสำเร็จของโปรแกรมการศึกษาภาษาในสภาพที่เป็นจริง การปฏิรูปหลักสูตร วิธีการสอน การวัดและประเมินผล การนำเสนอรูปแบบแนวคิด การสอนภาษาที่สอง ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   Comparative study of contemporary policies, curricula, teaching practices in first and second language programes in the Asian region and their relative effectiveness in respect   of improved performance; curriculum and instruction reform; measurement and evaluation; development of conceptual models of second language teaching that aim to assist learners to become effective communicators.

3(3-0-6)
EDU715 การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ในการสอน
(Application of Learning Theories to Instruction)
   แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับธรรมชาติของการเรียนรู้และการทำงานของสมองตามกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้แบบต่าง ๆ การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เช่น ทฤษฎีพหุปัญญา, Information Processing Theory, Cognitive Load Theory, Conditions of Learning กรณีศึกษาการประยุกต์ทฤษฎี เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของทฤษฎีต่าง ๆ
   Concepts and principles of learning and brain functions according to different learning theorists; application of learning theories in an effort to improve instructional effectiveness, e.g, Multiple Intelligence Theory, Information Processing Theory, Cognitive Load Theory, Conditions of Learning; case studies of applications of theories to practice in order to compare the advantages and limitations  of  each  theory
3(3-0-6)
EDU717 มัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน
(Multimedia for Flexible Learning Environments)
   วิเคราะห์สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนปกติในชั้นเรียน การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง และการศึกษาทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
   Analyze the importance of multimedia and computer technology as tools for contemporary   education;     the   effective  use of multimedia to enhance classroom-based learning, self study, and distance learning; design and development of instructional media.
3(3-0-6)
EDU718 การออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
(Designing E-Learning Systems for Educational Use)
   วิเคราะห์กระบวนการในการสร้างรายวิชาสำหรับ E–learning รูปแบบต่าง ๆ หลักการและรูปแบบของ E–learning, ระบบการจัดการ Web CT, Moodle และ online learning เทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบและการใช้ชุมชนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนOnline
   Analysis of the processes by which E–learning courses are developed. Theoretical models of E–learning; E–learning design principles and models; course management systems: Web CT, Moodle and Blackboard; effective instructional delivery techniques; design and effective utilization of learning communities; online evaluation of student performance.
3(3-0-6)
EDU719 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Collaborative Action Research in Education)
   การประยุกต์แนวคิด รูปแบบ ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาต่างๆ กรณีศึกษา การวิจัยปฏิบัติการ การทดลอง การสังเกตในชั้นเรียน การประเมินระบบการเรียนการสอน การนำผลวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   Application of concepts, designs, methodologies and statistics for the development of instruction in different subjects; case studies, action research, experimentation, classroom observation; evaluation of instructional systems; use of research findings for improving instructional effectiveness.
3(3-0-6)
EDU720 การวิเคราะห์ประเด็นวิกฤตทางการศึกษาและการพัฒนา
(Analysis of Critical Issues in Education and Development)
   รูปแบบการคิด ปรัชญา และศาสตร์ที่มีผลต่อความคิด การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectic approach) วิเคราะห์ประเด็นวิกฤติทางการศึกษา การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการพัฒนาโดยครอบคลุมประเด็นระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ อภิปรายประเด็นสำคัญด้านการบริหารการศึกษาที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจทางการศึกษา โรงเรียนทางเลือก การประเมินครูโดยพิจารณาจากสัมฤทธิผลทางวิชาการของผู้เรียน
   Thinking paradigms, philosophy, and disciplines affecting thinking; analysis by dialectic approach; analysis of critical issues in education, teaching and learning measurement and evaluation at local, national and international levels; discussion of current educational administration issues regarding educational empowerment, alternative schooling, teacher performance evaluation on the basis of learners’ academic achievements.
3(3-0-6)
EDU721 สัมมนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
(Seminar on Measurement and Evaluation in Education)
   วิเคราะห์ประเด็นปัญหา ที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษาระดับโรงเรียน ฝึกปฏิบัติพัฒนารูปแบบการวัดผลที่เป็นมาตรฐานและตามสภาพจริง และประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
   Explore problems about measurement and evaluation in schools; prepare an outline of steps needed to create a tool for measuring and evaluating the effectiveness of some aspect of schooling in present situation.
3(3-0-6)
EDU722 การสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
   สอบวัดความรู้งานวิจัยดุษฎีบัณฑิตโดยเน้นองค์ประกอบการวิจัยเช่น หลักการ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิจัย และผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลงานวิจัย
   Research Proficiency Exam emphasizing elements of research such as principles, methodology, literatures and implications.
3(3-0-6)

หมวดวิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1)

36 หน่วยกิต
EDU789 ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)
   การวิจัยค้นคว้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาทางด้านการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอน ผลการวิจัยจะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือวารสารทางวิชาการที่มีคณะกรรมการพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ์ (Peer review)
   Original research in education which generates new or updated knowledge to help solve existing or designated problems in educational administration, curriculum and instruction.  It is required that research findings be published via peer review in an academic proceeding, a collection of academic papers or a professional journal.
36(0-108-54)

หมวดวิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)

48 หน่วยกิต
EDU799 ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)
   การวิจัยค้นคว้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาทางด้านการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอน ผลการวิจัยจะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือวารสารทางวิชาการที่มีคณะกรรมการพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ์ (Peer review)
   Original research in education which generates new or updated knowledge to help solve existing or designated problems in educational administration, curriculum and instruction.  It is required that research findings be published via peer review in an academic proceeding, a collection of academic papers or a professional journal.
48(0-144-72)