RSU Society : โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

ดูคลิปทั้งหมด >>>หลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา การศึกษาระบบสองภาษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาระบบสองภาษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาระบบสองภาษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Education (Bilingual Education)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศษ.ม. (การศึกษาระบบสองภาษา)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Ed. (Bilingual Education)

วิชาเอก
     การศึกษาระบบสองภาษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     1. ครู
     2. อาจารย์
     3. นักวิชาการทางการศึกษา
     4. พนักงานทางการศึกษา

ระบบการจัดการ การดำเนินงาน และโครงสร้างของหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา
      ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์

การดำเนินการหลักสูตร
วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
     วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
     2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างต่ำ 2.5
     3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต          
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข (ศึกษารายวิชาและทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข (ศึกษารายวิชาและทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
4) การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5) การสอบประมวลความรู้ 0 หน่วยกิต


Calendar

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา

     ในหลายประเทศที่มิได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้เห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาระบบสองภาษาสำหรับประชาชนของประเทศ การศึกษาระบบสองภาษาเป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่ว ระหว่างภาษาแม่และภาษาที่สอง การเรียนรู้ภาษาที่สองมิได้ทำให้ความสามารถในการใช้ภาษาอีกภาษาหนึ่งลดลง การศึกษาระบบสองภาษาที่แท้จริงเป็นการศึกษาที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ในการเป็นสมาชิกของสังคมท้องถิ่นที่ใช้ภาษาแม่และสังคมโลกที่ใช้ภาษาสากลอย่างมีประสิทธิภาพ

     ประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายทดลองเปิดโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เนื่องจากเห็นความจำเป็นที่จะต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการใช้ภาษาสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ความสามารถในการใช้ภาษาแม่คือภาษาไทยก็ต้องดีด้วย ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนทั้งของรัฐ และเอกชนมากกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ และมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามความจำเป็นและความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการเตรียมบุตรหลานสำหรับสังคมยุคใหม่ให้มีความพร้อมทางด้านภาษามากขึ้น

     มหาวิทยาลัยรังสิตได้กำหนดปรัชญาไว้ว่าเด็กไทยทุกคนจะต้องมีโอกาสเรียนรู้ภาษาที่สองและจะเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาระบบสองภาษา ซึ่งภาษาที่สองคือภาษาอังกฤษ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตขึ้น โดยเริ่มเปิดดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2547 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน และโรงเรียนสาธิตฯ จะเป็นแหล่งปฏิบัติการวิชาชีพทางการศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาระบบสองภาษา ในคณะศึกษาศาสตร์ การจัดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการศึกษาระบบสองภาษาของมหาวิทยาลัยรังสิต จะสามารถสนองตอบต่อความต้องการกำลังคนทางด้านการศึกษาระบบสองภาษา ทั้งเป็นนักการศึกษาและนักวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ


ความสำคัญ

     ในภาวะปัจจุบันที่อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศย่อมเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสาร การทำธุรกิจ และการสร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างสันติสุข การรู้ภาษาแม่และภาษาต่างประเทศจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง จะเห็นได้ว่าประเทศที่พลเมืองมีความสามารถในการใช้ภาษาได้มากกว่า 1 ภาษา เช่น ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ฯลฯ ล้วนมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจเหนือกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้

     กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยจัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอื่นๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้สามารถสื่อสารและใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูง

     ดังนั้น การสร้างครูมืออาชีพและนักวิชาการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน พัฒนาสื่อ และการวัดและประเมินผล จึงมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างๆ ในระบบการศึกษาสองภาษาเป็นอย่างยิ่ง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้ดำเนินการจัดให้มีหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการศึกษาระบบสองภาษาขึ้น เพื่อตอบสนองความจำเป็น ความต้องการครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษาทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในระบบสองภาษาที่มีคุณภาพจำนวนมาก


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการศึกษาระบบสองภาษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้งมีความสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้านการศึกษาระบบสองภาษา นโยบายการศึกษา และประยุกต์ใช้วิธีวิทยาทางการวิจัยในการดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพรายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Courses) (ไม่นับหน่วยกิตรวม)

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของหัวหน้าหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐาน ในระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) มีดังต่อไปนี้
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)ENG500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
3(3-0-6)
EDU504 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
(Foundations of EDCcation)
3(3-0-6)

หมวดวิชาบังคับ
(Required Courses)


15 หน่วยกิต
EDU606 การศึกษาและสังคม: แนวคิดทางทฤษฎี
(Education and Society: Theoretical Perspectives)
3(3-0-6)
EDU607 การเรียนรู้ภาษาของผู้เรียนสองภาษา
(Language Acquisition of Bilingual Learners)
3(3-0-6)
EDU608 ความเข้าใจพฤติกรรมผู้เรียน
(Understanding the Behavior of Learners)
3(3-0-6)
EDU609 ระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนรายงาน
(Research Methodology and Report Writing)
3(3-0-6)
EDU610 สัมมนาการศึกษาเปรียบเทียบ
(A Comparative Study Seminar)
3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือก
(Elective Courses)

นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 9 หน่วยกิต และแผน ข เลือกเรียน 15 หน่วยกิตEDU630 นโยบายการศึกษา และการนำไปปฏิบัติ
(Educational Policy and Implementation)
3(3-0-6)
EDU631 การบริหารจัดการโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลง
(School Management and Planned Change)
3(3-0-6)
EDU632 ประสิทธิผลของโรงเรียน และแผนการปรับปรุงการศึกษาระบบสองภาษา
(School Effectiveness and School Improvement Programs in Bilingual Education)
3(3-0-6)
EDU633 การเงินและงบประมาณโรงเรียน
(Finance and Budgeting in Schools)
3(3-0-6)
EDU634 มนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน
(Human Relations in Schools and their Communities)
3(3-0-6)
EDU635 สัมมนาการบริหารจัดการโรงเรียนระบบสองภาษา โรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
(Seminar in the Management of Bilingual, International, and English Medium Schools and Programs)
3(3-0-6)
EDU640 การศึกษาระบบสองภาษา: การออกแบบหลักสูตร และการสอน
(Bilingual Education : Curriculum Design and Instruction)
3(3-0-6)
EDU641 เทคโนโลยี และสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสอน
(Instructional Technology and Computer Mediated Instruction)
3(3-0-6)
EDU643 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการสื่อสาร
(English as an International Medium for Communication)
3(3-0-6)
EDU644 การพัฒนาทางสมอง และการเรียนรู้ในวัยเด็กและวัยรุ่น
(Cognitive Development and Learning in Early and Teenage Years)
3(3-0-6)
EDU645 สัมมนาหลักสูตรและการสอนในการศึกษาระบบสองภาษา
(Seminar in Curriculum and Instruction in Bilingual Education)
3(3-0-6)
EDU646 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
(Qualitative Research in Education)
3(2-2-5)
EDU650 ความสามารถในการพูดสองภาษา และสมรรถนะในการอ่าน
(Bilingualism and Reading Competency)
1(1-0-2)
EDU651 การพัฒนาโอกาสในการพูด และการฟังในการศึกษาระบบสองภาษา
(Developing Speaking and Listening Opportunities in Bilingual Education)
1(1-0-2)
EDU652 บทบาทของผู้ปกครอง และชุมชนในการเรียนภาษาที่สอง
(Role of Parents and Community in Second Language Learning)
1(1-0-2)
EDU653 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสองภาษา
(Raising Achievement Levels of Bilingual Learners)
1(1-0-2)
EDU654 ทักษะการสังเกตชั้นเรียน
(Skills for Classroom Observation)
1(1-0-2)
EDU655 ภาวะผู้นำในโรงเรียนระบบสองภาษาที่มีคุณภาพ
(Leadership for Quality Schooling in Bilingual Education)
1(1-0-2)
EDU656 การวางแผนอนาคตของโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
(Future Planning in Bilingual, International, and English Medium Schools)
1(1-0-2)
EDU657 การทดสอบและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านภาษา
(Testing and Evaluation of Language Achievement)
3(3-0-6)

วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ

EDU697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
6(0-18-9)
EDU698 การสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examinations)
0(0 - 0 - 0)
EDU699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
12(0-36-18)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Courses) (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
ENG500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
   Develop English language skills with an emphasis on academic reading and writing to supplement student’s ability to understand technical and non-technical English.  Course materials are excerpts from newspapers, journal articles as well as textbooks which are relevant to student’s field of study.
3(3-0-6)
EDU504 ความรู้พื้นฐานทางด้านการศึกษา
(Foundations of Education)
   Theory and practice in education; the nature of education; Thai educational system; curriculum; teaching, learning and assessment; the influence of psychological and sociological factors on individual learning  achievement; pedagogical trends; politics and policy in education; educational profession.
3(3-0-6)

หมวดวิชาบังคับ
(Required Courses)

EDU606 การศึกษาและสังคม : แนวคิดทางทฤษฎี
(Education and Society: Theoretical Perspectives)
   The writings of major social theorists and philosophers in the field of education. Implications for the curriculum and management of schools offering bilingual and international education.
3(3-0-6)
EDU607 การเรียนรู้ภาษาของผู้เรียนสองภาษา
(Language Acquisition of Bilingual Learners)
   Recent research on first and second language acquisition.  Cross-cultural studies of child development and language acquisition of children from non-English speaking families.
3(3-0-6)
EDU608 ความเข้าใจพฤติกรรมผู้เรียน
(Understanding the Behavior of Learners)
   Socio-psychological explanations of the behavior of young learners: studies that describe and analyze their behavior and feelings.  Genetic predispositions that affect learning potential. Impact of classroom and community environments on learning potential and outcomes. Recent research on Asian pupil behavior.
3(3-0-6)
EDU609 ระเบียบวิธีวิจัยและการเขียนรายงาน
(Research Methodology and Report Writing)
   Comprehensive review of basic research designs and methodologies.  Course aims: to help graduate students become more competent readers of research and more proficient in the use of the Internet as a research tool.  Students will have an opportunity to develop and defend topics for their independent research projects.
3(3-0-6)
EDU610 สัมมนาการศึกษาเปรียบเทียบ
(A Comparative Study Seminar)
   This travel-study seminar provides an overseas experience that includes examining different theories, beliefs, and cultures that help shape schools in selected countries.

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือก
(Elective Courses)

EDU630 นโยบายการศึกษาและการนำไปปฏิบัติ
(Educational Policy and Implementation)
   The significance of cultural, political, social and economic contexts in the shaping of education policies. Case studies of controversial policy issues in selected countries including Thailand.
3(3-0-6)
EDU631 การบริหารจัดการโรงเรียนและการเปลี่ยนแปลง
(School Management and Planned Change)
   Processes for establishing effective and realistic strategic plans and their implementation. Recruiting key personnel including the school head and teaching staff.  Marketing services. Student selection and placement. Systems for monitoring quality.  Skills needed to negotiate planned change.
3(3-0-6)
EDU632 ประสิทธิผลของโรงเรียนและแผนการปรับปรุงการศึกษาระบบสองภาษา
(School Effectiveness and School Improvement Programs in Bilingual Education)
   School effectiveness and strategies for effecting improvement in pupil performance. Strategies for ensuring the success of all pupils. Factors correlated with pupil achievement and program improvement. Case studies of successful schools.
3(3-0-6)
EDU633 การเงินและงบประมาณโรงเรียน
(Finance and Budgeting in Schools)
   National and local policies for financing of education. Financial management and budgeting at the school level. Accountability mechanisms and auditing practices. Current financial issues at school and national levels.
3(3-0-6)
EDU634 มนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน
(Human Relations in Schools and Their Communities)
   The importance of the human dimension to educators: techniques for enlisting the cooperation of professional staff, parents, and pupils. Topics include: psychological foundations, use of power and its impact on human relations, ethical and philosophical issues, organizational and cross cultural communication; managing conflict.
3(3-0-6)
EDC635 สัมมนาการบริหารจัดการโรงเรียนระบบสองภาษาโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
(Seminar in the Management of Bilingual, International, and English Medium Schools and Programs)
   Readings and discussions under the direction of distinguished Thai and visiting educators in the field of management of bilingual, international, and English medium schools.

3(3-0-6)
EDC640 การศึกษาระบบสองภาษา: การออกแบบหลักสูตรและการสอน
(Bilingual Education: Curriculum Design and Instruction)
   Research related to the design of curricula and instructional strategies in bilingual education.   Topics include concepts and understandings appropriate to the developmental levels of pupils, logical sequencing of topics, timetable constraints, and availability and cost of instructional materials.

3(3-0-6)
EDU641 เทคโนโลยีและสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสอน
(Instructional Technology and Computer Mediated Instruction)
   Instructional applications of television, video, computer, and radio; program development and production; current research of the impact on young children of television and Internet usage, and language acquisition software currently available to assist in the teaching of languages.

3(3-0-6)
EDU643 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการสื่อสาร
(English as an International Medium for Communication)
   Educators’ involvement in bilingual education to have a clear understanding of the English language system and its development into a ‘world language; origins of English, borrowings from other languages, key stages in the standardization of spelling and sentence construction; dispersal of English throughout the world; impact of the Internet;  future of English as a world language; changing role of teachers of English.

3(3-0-6)
EDU644 การพัฒนาทางสมองและการเรียนรู้ในวัยเด็กและวัยรุ่น
(Cognitive Development and Learning in the Early and Teenage Years)
   The effect of children’s experiences in the pre-school home environment on their psychological and behavioral development. Study topics: motor development, moral development, family relationships, cultural education, language development and disorders, literacy development, numeracy, learning disabilities, and brain development. Related topics include cognitive processes of perception, attention, memory and their dysfunctions as these relate to language acquisition.
3(3-0-6)
EDU645 สัมมนาหลักสูตรและการสอนในการศึกษาระบบสองภาษา
(Seminar in Curriculum and Instruction in Bilingual Education)
   Graduate students will have an opportunity to undertake readings and discussions under the direction of distinguished Thai and visiting educators who are specialists in the field of curriculum and instruction in bilingual education.

3(3-0-6)
EDU646 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
(Qualitative Research in Education)
   Design, methods, approaches, and analysis of qualitative research in education. Topics include: case studies, classroom observation studies and ethnographical studies.

3(2-2-5)
EDU650 ความสามารถในการพูดสองภาษาและสมรรถนะในการอ่าน
(Bilingualism and Reading Competency)
   Recent research on learning English as a second language, experience problems in reading their first language, strategies and techniques to enhance reading competencies in both language
1(1-0-2)
EDU651 การพัฒนาโอกาสในการพูดและการฟังในการศึกษาระบบสองภาษา
(Developing Speaking and Listening Opportunities in Bilingual Education)
   Strategies for encouraging children to speak English outside the classroom and to help them improve their understanding of spoken English.
1(1-0-2)
EDU652 บทบาทของผู้ปกครอง และชุมชนในการเรียนภาษาที่สอง
(Role of Parents and Community in Second Language Learning)
   Role of parents in the management of schools offering bilingual education ;  benefits and cautions of involving parents and community members in school management
1(1-0-2)
EDU653 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสองภาษา
(Raising Achievement Levels of Bilingual Learners)
   Techniques for teaching learners how to learn more effectively. Understanding how highly successful learners learn. Development of a learning or a performance orientation among bilingual learners. Critical role of feedback.
1(1-0-2)
EDU654 ทักษะการสังเกตชั้นเรียน
(Skills for Classroom Observation)
   Skills needed to be an effective and impartial supervisor. Exemplary practices in classroom observation. Sample checklists for supervisors.
1(1-0-2)
EDU655 ภาวะผู้นำในโรงเรียนระบบสองภาษาที่มีคุณภาพ
(Leadership for Quality Schooling in Bilingual Education)
   Role of leadership personnel in bringing about enhanced quality in the schooling experience of children in bilingual programs. Performance standards for school leaders. Case studies of highly successful bilingual schools.
1(1-0-2)
EDU656 การวางแผนอนาคตโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนที่ใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
(Future Planning in Bilingual, International, and English Medium Schools)
   Future planning is one area of expertise of vital importance to long term institutional survival. Tools available to assist principals and directors in future planning. Forces and uncertainties that need to be taken into account when planning an institution’s future.
1(1-0-2)
EDU657 การทดสอบและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านภาษา
(Testing and Evaluation of Language Achievement)
   Knowledge and skills needed by educators when developing a valid testing and evaluation program in bilingual and international school contexts.  Topics include: types of tests currently available,  standardized and teacher-made tests, question types and test design. Individual pupil portfolios and other alternative means of documenting the language learning experiences of pupils. 
3(3-0-6)
วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ
EDU697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Research)
   Each student will carry out an applied quantitative or qualitative research project in bilingual education under the supervision of a faculty member.

6(0-18-9)
EDU698 การสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)
   A written examination of major course work.  An appointed examination committee may also require an oral examination.
0(0-0-0)
EDU699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
   The thesis option is recommended for students wishing to become researchers in bilingual education. Under the guidance of a thesis advisor, students will select a topic of interest and of importance to the field of bilingual education. Topics should focus on current problems and issues in bilingual education, including pedagogical concerns of teachers of second and third language.

12(0-36-18)