RSU Society : โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

ดูคลิปทั้งหมด >>>หลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Education (Curriculum and Instruction)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Ed. (Curriculum and Instruction)

วิชาเอก
     หลักสูตรและการสอน

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พ.ศ. 2553
     เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
     ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
     ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
     ปีการศึกษา 258

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     1. ครูในสถานศึกษา
     2. ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษา
     3. นักการศึกษาและนักวิจัย
     4. นักออกแบบหลักสูตรและการสอนในวิชาหลัก
     5. นักวัดและประเมินผล
     6. นักพัฒนาหลักสูตรให้แก่ศูนย์ฝึกอบรม/สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจ
     7. นักสื่อสารมวลชนด้านการศึกษา
     8. อาชีพอิสระธุรกิจด้านการศึกษา


ระบบการจัดการ การดำเนินงาน และโครงสร้างของหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบ
     ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได้ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
     มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปีที่ 1

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
     ไม่มี

การดำเนินการหลักสูตร
วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
    ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.
                   วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร และตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

     2) สำหรับแผน ก แบบ ก 1 ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการศึกษา และสาขาทางด้านภาษา และสาขาที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50

     3) สำหรับแผน ก แบบ ก 2 ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

     4) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

     5) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย

     6) ไม่เป็นคนวิกลจริต

ปฏิทินการศึกษา

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา

     การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้บุคคลมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีอันเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและการ เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกตามยุคสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ความสำคัญ

     หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรครูมืออาชีพ และนักวิชาการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดและประเมินผล มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับสูง รวมทั้งมีความสามารถในการใช้ความรู้ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้
          1.1 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของหลักสูตรและการสอน
          1.2 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการศึกษาภาษา
          1.3 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา สามารถพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบททางการศึกษาของสังคมและท้องถิ่น สามารถออกแบบการสอนและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาปัจจุบันทางด้านการศึกษาและนโยบายการศึกษา

     2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดเชิงระบบ การใช้ความรู้ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รับผิดชอบต่อผู้เรียนและสังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

     3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน การศึกษาภาษา และนวัตกรรมการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ประยุกต์ใช้วิธีวิจัย เพื่อหาทางเลือกหรือคำตอบต่อประเด็นปัญหาทางการศึกษาและนโยบายการศึกษาที่ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์แล้ว


หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต          
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์)
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก* 12 หน่วยกิต
4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต


แผน ข (ศึกษารายวิชาและทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
4) การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5) การสอบประมวลความรู้ 0 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของผู้อำนวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบ ไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตรวมของหลักสูตร การวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานใช้ระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) วิชาเสริมพื้นฐานมีดังต่อไปนี้
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)ENG 500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
3(3-0-6)
EDU 504 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
(Foundations of Education)
3(3-0-6)

หมวดวิชาบังคับ
(Required Courses)12 หน่วยกิต

EDC 606 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
(Curriculum Design and Development)
3(2-2-5)
EDC 607 การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
(Instructional Design and Development)
3(2-2-5)
EDC 608 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
(Research Methodology in Education)
3(2-2-5)
EDC 609 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(Measurement and Evaluation of Learning)
3(2-2-5)


หมวดวิชาเลือก
(Elective Courses)

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง โดย แผน ก แบบ ก 2 เลือก 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต และ แผน ข เลือกเรียน 6 รายวิชา 18 หน่วยกิต1) กลุ่มวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
(Development of Curriculum and Instruction)


12 หน่วยกิต

EDC 621 ความเป็นครู
(Teacher as a Professional)
3(3-0-6)
EDC 622 การจัดการการเรียนรู้
(Learning Management)
3(2-2-5)
EDC 623 การศึกษาเชิงวิเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน
(Analytical Study of Research in Curriculum and Instruction)
3(1-4-4)
EDC 624 สัมมนาประเด็นปัญหาและนวัตกรรมทางการศึกษา
(Seminar on Critical Issues and Innovations in Education)
3(1-4-4)
EDC 625 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(Innovations, Information and Communication Technology in Education)
3(2-2-5)
EDC 626 จิตวิทยาสำหรับครู
(Psychology for Teachers)
3(3-0-6)
EDC 627 การพัฒนาหนังสือและเอกสารวิชาการ
(Development of Books and Academic Papers)
3(2-2-5)
EDC 628 การศึกษานานาชาติเปรียบเทียบ
(Comparative International Education)
3(3-0-6)
EDC 629 การจัดการห้องเรียนแบบเรียนร่วม
(Inclusive Classroom Management)
3(3-0-6)
EDC 630 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(Action Research)
3(3-0-6)


2) กลุ่มวิชาการศึกษาภาษา
(Language Education)EDC 641 การพัฒนาและการใช้หลักสูตรการศึกษาภาษา
(Language Education Curriculum Development and Implementation)
3(3-0-6)
EDC 642 การเรียนรู้ภาษาและกระบวนการรับรู้เรียนรู้
(Language Learning and Cognitive Processes)
3(3-0-6)
EDC 643 วิธีการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
(Learning Styles and Teaching Techniques)
3(3-0-6)
EDC 644 ความสามารถในการสื่อสาร
(Communicative Competence)
3(3-0-6)
EDC 645 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้เรียนทางภาษา
(Information Communication Technology for Language Learners)
3(3-0-6)
EDC 646 การพัฒนาทักษะภาษาในเชิงแสดงออก
(Productive Language Skills Development)
3(3-0-6)
EDC 647 เทคนิคในการปรับปรุงการพัฒนาทักษะภาษาเชิงรับรู้
(Techniques for Improving Receptive Language Skills Development)
3(3-0-6)
EDC 648 การประเมินการใช้ภาษาตามสภาพจริง
(Authentic Assessment of Language Performance)
3(3-0-6)
EDC 649 ประเด็นด้านหลักสูตรการศึกษาภาษา
(Curriculum Issues in Language Education)
3(3-0-6)
EDC 650 สัมมนาการศึกษาภาษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(Seminar on Language Education in Primary and Secondary Education)
3(3-0-6)


3) กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
(Measurement and Evaluation in Education)EDC 661 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน
(Theory of Measurement and Evaluation)
3(3-0-6)
EDC 662 นวัตกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
(Innovation of Authentic Assessment in Educational Setting)
3(2-2-5)
EDC 663 การออกแบบงานวิจัยด้านการวัดผลและประเมินผล
(Research Design in Measurement and Evaluation)
3(2-2-5)
EDC 664 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา
(Applied Statistics in Education)
3(2-2-5)
EDC 665 การสร้างมาตรวัดทางจิตวิทยา
(Construction of Psychological Scaling)
3(2-2-5)
EDC 666 การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research Methodology)
3(3-0-6)
EDC 667 การวิเคราะห์ทางสถิติในงานการศึกษา
(Statistical Analysis in Education)
3(3-0-6)
EDC 668 การประเมินโครงการทางการศึกษา
(Evaluation of Educational Projects)
3(3-0-6)
EDC 669 การประกันคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality Assurance)
3(3-0-6)
EDC 670 สัมมนาการวัดและประเมินผล
(Seminar in Measurement and Evaluation)
3(3-0-6)

วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข)

EDC 696 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
6 (0-18-9)
EDC 697 การสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examinations)
0(0 - 0 - 0)
EDC 698 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1)
(Thesis)
36(0-108-54)
EDC 699 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
(Thesis)
12(0-36-18)
*รายวิชาสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีประสบการณ์การสอน และประสงค์จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นรายวิชาเพิ่มจากจำนวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
ENG 500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)

   หลักการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน
3(3-0-6)
EDU 504 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
(Foundations of Education)

   ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการศึกษา ธรรมชาติของการศึกษา ระบบการศึกษาไทย หลักสูตร การสอน การเรียนรู้และการประเมินผล อิทธิพลของปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน แนวโน้มวิธีการและทฤษฎีการสอน การเมืองและนโยบายทางการศึกษา วิชาชีพทางการศึกษา
3(3-0-6)

หมวดวิชาบังคับ
EDC 606 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
(Curriculum Design and Development)

   ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรประเภทต่างๆ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา บทบาทและหน้าที่ผู้บริหารหลักสูตร ในการนำหลักสูตรไปใช้ ปัจจัยและการจัดการที่ส่งผลต่อการใช้หลักสูตร หลักการประเมินหลักสูตร การจัดการการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร
3(2-2-5)
EDC 607 การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
(Instructional Design and Development)

   แนวคิด หลักการการออกแบบและพัฒนาการสอน การออกแบบการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม ทั้งด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ ศีลธรรมและจริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน ฝึกการออกแบบการสอน ทดลองใช้และปรับปรุง
3(2-2-5)
EDC 608 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
(Research Methodology in Education)

   หลักการ รูปแบบ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิจัยในชั้นเรียน ระเบียบวิธีทางสถิติ สำหรับการวิจัยทางการศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัย หลักการเขียนโครงร่างงานวิจัย ปฏิบัติการเขียนโครงร่างการวิจัย กรณีศึกษางานวิจัยด้านการศึกษาและนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการสอน และพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
EDC 609 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(Measurement and Evaluation of Learning)

   หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินผลระหว่างเรียนและหลังเรียน หลักการสร้างและการใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผล การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติการออกแบบและการสร้างเครื่องมือสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและบริบท
3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือก

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาใด กลุ่มวิชาหนึ่ง ดังนี้
   - แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียน 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต
   - แผน ข เลือกเรียน 6 รายวิชา 18 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาพัฒนาหลักสูตรและการสอน
(Development of Curriculum and Instruction)


EDC 621 ความเป็นครู
(Teacher as a Professional)

   บทบาท หน้าที่ และภาระงานของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพครู หลักและแนวทางการพัฒนา การศึกษาที่ยั่งยืน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กฎหมายด้านการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพโดยผ่านกระบวนการนิเทศ
3(3-0-6)
EDC 622 การจัดการการเรียนรู้
(Learning Management)

   ความหมายของการจัดการการเรียนรู้ และการจัดชั้นเรียน การเตรียมการ การดำเนินการ และการประเมินผลการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการทำแผนการจัดการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน
3(2-2-5)
EDC 623 การศึกษาเชิงวิเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน
(Analytical Study of Research in Curriculum and Instruction)

   การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพด้านหลักสูตรและการสอน หลักการเขียนบทวิเคราะห์งานวิจัย ฝึกการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเขียนและการนำเสนอบทวิเคราะห์งานวิจัย
3(1-4-4)
EDC 624 สัมมนาประเด็นปัญหาและนวัตกรรมทางการศึกษา
(Seminar on Critical Issues and Innovations in Education)

   การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา นวัตกรรมทางการศึกษา และผลกระทบต่อระบบการ ศึกษาและสังคม การเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา
3(1-4-4)
EDC 625 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(Innovations, Information and Communication Technology in Education)

   ความหมาย ลักษณะและรูปแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การเลือกและออกแบบการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม การฝึกปฏิบัติการออกแบบการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน
3(2-2-5)
EDC 626 จิตวิทยาสำหรับครู
(Psychology for Teachers)

   ทฤษฎีจิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาสังคมในบริบทโรงเรียน จิตวิทยาการให้คำปรึกษาแนะแนว วิธีการทางจิตวิทยาและประสิทธิผลของการใช้หลักจิตวิทยาในการแก้ปัญหา อภิปรายกรณีศึกษา
3(3-0-6)
EDC 627 การพัฒนาหนังสือและเอกสารวิชาการ
(Development of Books and Academic Papers)

   แนวคิดในการพัฒนาหนังสือและเอกสารวิชาการ รูปแบบของหนังสือและเอกสารวิชาการ หลักการเขียน การฝึกปฏิบัติการเขียน รูปแบบการเขียน การออกแบบรูปเล่มหนังสือและเอกสารวิชาการ การตีพิมพ์ เผยแพร่ การผลิตผลงานอยู่ในรูปของสื่อมาตรฐาน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
EDC 628 การศึกษานานาชาติเปรียบเทียบ
(Comparative International Education)

   บทบาทของการศึกษาต่อการกำหนดรูปแบบของวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมือง และการพัฒนาประเทศ เปรียบเทียบมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ของประเทศในภูมิภาคต่างๆ เปรียบเทียบแนวปฏิบัติที่ดีและความสำเร็จของการจัดการศึกษาระดับสากล กรณีศึกษา
3(3-0-6)
EDC 629 การจัดการห้องเรียนแบบเรียนร่วม
(Inclusive Classroom Management)

   ความสำคัญ ความเป็นมา และหลักการของการจัดการห้องเรียนแบบเรียนร่วม วิธีการคัดกรองเด็กพิเศษ เครื่องมือในการคัดกรอง การวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุด
3(3-0-6)
EDC 630 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(Action Research)

   เทคนิคและกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ออกแบบงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้างานวิจัยในเชิงปฏิบัติการ นำเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน ดำเนินการและนำเสนอผลการวิจัย
3(3-0-6)


2) กลุ่มวิชาการศึกษาภาษา
(Language Education)


EDC 641 การพัฒนาและการใช้หลักสูตรการศึกษาภาษา
(Language Education Curriculum Development and Implementation)

   ปรัชญาเชิงอุดมคติและค่านิยมทางสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยกำหนดการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาภาษา โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษาภาษาทั้งในภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาภาษาที่เลือกเฉพาะ ปัจจัยในการพิจารณาการนำหลักสูตรการศึกษาภาษาไปใช้และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
3(3-0-6)
EDC 642 การเรียนรู้ภาษาและกระบวนการรับรู้เรียนรู้
(Language Learning and Cognitive Processes)

   ลักษณะทางทฤษฎีของการรับรู้และเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ การรับรู้และเรียนรู้ภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง ความรู้ในด้านการรับรู้และเรียนรู้การอ่านและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น การรักษาความรู้ในความจำ ความแตกต่างเชิงบุคคลของการรับรู้เรียนรู้ การรับรู้และเรียนรู้และยุทธวิธีการเรียนรู้ทางภาษา
3(3-0-6)
EDC 643 วิธีการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
(Learning Styles and Teaching Techniques)

   ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนและเทคนิคการสอนของครูที่ผู้เรียนชอบมากกว่า การปรับตัวของครูในการใช้วิธีการสอนที่ทำให้เกิดการสนับสนุนวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน ทบทวนวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนและเทคนิคการสอนของครู การฝึกเชิงปฏิบัติการในเรื่องประสบการณ์ตรงของนักศึกษาในความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนและเทคนิคการสอนของครู
3(3-0-6)
EDC 644 ความสามารถในการสื่อสาร
(Communicative Competence)

   ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติของความสามารถในการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ความสามารถในการสื่อสารในการพัฒนาและในการนำไปใช้หลักสูตรภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง ภาพรวมของยุทธวิธีในการแสดงความสามารถในการสื่อสารที่ใช้โดยผู้เรียน ทั้งที่ปรากฏในกรณีศึกษาหรือบริบทของการศึกษาภาษาในระดับในประเทศและต่างประเทศ
3(3-0-6)
EDC 645 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้เรียนทางภาษา
(Information Communication Technology for Language Learners)

   หลักการ ข้อคิด และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้เรียนทางภาษาในแง่ของการทำให้ง่ายและการสนับสนุนการเรียนรู้ทางภาษา เลือกศึกษาสื่อสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ เลือกเนื้อหาและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน ทบทวนวรรณกรรมวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้เรียนทางภาษา
3(3-0-6)
EDC 646 การพัฒนาทักษะภาษาในเชิงแสดงออก
(Productive Language Skills Development)

   ทฤษฎีของการพัฒนาทักษะภาษาในเชิงแสดงออกเป็นพฤติกรรม การทำให้ง่ายและสนับสนุนการพัฒนาทักษะการพูดและเขียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนให้เกิดทักษะเป้าหมายและการใช้ได้ตามจุดประสงค์ ศึกษาลักษณะที่จะใช้แก้ไขและการทำการวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ผิดในการใช้ทักษะที่แสดงออกเป็นพฤติกรรม การประเมินทักษะที่แสดงออกเป็นพฤติกรรม ทบทวนงานวิจัยปัจจุบันที่เกี่ยวกับการแสดงออกของทักษะภาษาเป็นพฤติกรรม
3(3-0-6)
EDC 647 เทคนิคในการปรับปรุงการพัฒนาทักษะภาษาเชิงรับรู้
(Techniques for Improving Receptive Language Skills Development)

   ทฤษฎีการพัฒนาทักษะภาษาเชิงรับรู้ การทำให้ง่ายและสนับสนุนการพัฒนาทักษะการฟังและการอ่าน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนให้เกิดทักษะเป้าหมายและการใช้ได้ตามจุดประสงค์ ศึกษาลักษณะที่จะใช้แก้ไขเพื่อสนับสนุนและปรับปรุงภาษาในกระบวนการรับรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การประเมินทักษะภาษาที่รับรู้ ทบทวนงานวิจัยปัจจุบันที่เกี่ยวกับภาษาที่รับรู้
3(3-0-6)
EDC 648 การประเมินการใช้ภาษาตามสภาพจริง
(Authentic Assessment of Language Performance)

   ทฤษฎีการวัด, ประเมินและการประเมินโดยรวมที่ใช้ประยุกต์กับการศึกษาภาษา ศึกษาการประเมินโดยรวมประเภทต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางภาษาที่เป็นเป้าหมายที่ถูกกำหนดโดยจุดประสงค์การใช้ภาษา บริบทการสื่อสารทางภาษา ซึ่งเป็นปัจจัยกำหนดการประเมินตามสภาพจริง ออกแบบวิธีการประเมินตามสภาพจริงและกำหนดเกณฑ์การประเมินการใช้ภาษาตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับระดับความสามารถทางภาษาที่ต้องการ ฝึกปฏิบัติการประเมินการใช้ภาษาตามสภาพจริงในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนวรรณกรรมวิจัยปัจจุบันที่เกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง
3(3-0-6)
EDC 649 ประเด็นด้านหลักสูตรการศึกษาภาษา
(Curriculum Issues in Language Education)

   ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นด้านหลักสูตรการศึกษาภาษา สำรวจในเชิงลึกกรณีศึกษาหลักสูตรการศึกษาภาษาในระดับโรงเรียนและชั้นเรียน หัวข้อเลือกศึกษาที่เกี่ยวกับการออบแบบหลักสูตร การพัฒนา การนำไปใช้และการประเมินในการศึกษาภาษา
3(3-0-6)
EDC 650 สัมมนาการศึกษาภาษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(Seminar on Language Education in Primary and Secondary Education)

   สัมมนาการศึกษาภาษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พัฒนาการล่าสุดและแนวโน้มในวงการการศึกษาภาษาทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สำรวจในเชิงลึกในประเด็นจุดประสงค์ของหลักสูตร การใช้เนื้อหาประกอบต่างๆ กระบวนการการใช้และการประเมิน ประเด็นการศึกษาภาษาในแง่การวางแผนและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการพัฒนาครูตามลักษณะของวิชาชีพที่ระดับโรงเรียน
3(3-0-6)


3) กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
(Measurement and Evaluation in Education)


EDC 661 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน
(Theory of Measurement and Evaluation)

   ทฤษฏีการวัดแบบดั้งเดิม ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง การวัดแบบอิงกลุ่ม การวัดแบบอิงเกณฑ์ การสร้างและใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา คะแนนและความหมายของคะแนน
3(3-0-6)
EDC 662 นวัตกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
(Innovation in Authentic Assessment in Educational Setting)

   ธรรมชาติของการวัดและการประเมินผล บทบาทหน้าที่ของการวัดและการประเมินผล รูปแบบและประเภทของเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การสร้างเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลตามสภาพจริง การตรวจสอบเครื่องมือ แนวทางการประยุกต์ใช้ การฝึกออกแบบและสร้างเครื่องมือ การประเมินตามสภาพจริง
3(2-2-5)
EDC 663 การออกแบบงานวิจัยด้านการวัดผลและประเมินผล
(Research Design in Measurement and Evaluation)

   รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การวัดและประเมินผล สถิติเพื่อการวิจัย การวางแผน การดำเนินการวิจัย การเขียนรายงานและนำเสนอผลการวิจัย
3(2-2-5)
EDC 664 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา
(Applied Statistics in Education)

   ความหมายและประเภทของสถิติ การแจกแจง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายและสถิติ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การนำเสนอผลการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล
3(2-2-5)
EDC 665 การสร้างมาตรวัดทางจิตวิทยา
(Construction of Psychological Scaling)

   ธรรมชาติและนิยามของตัวแปรทางจิตวิทยา เทคนิคการวัดตัวแปรทางจิตวิทยาเกี่ยวกับเชาวน์ปัญญาเจตคติ ค่านิยม การรับรู้ ความเชื่อ ความสนใจและบุคลิกภาพ เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพมาตรวัดทางจิตวิทยา เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ การฝึกปฏิบัติการสร้างมาตรวัดทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
EDC 666 การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research Methodology)

   ประเภทและการออกแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษารายกรณี เทคนิคการเลือกตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการสรุป
3(3-0-6)
EDC 667 การวิเคราะห์ทางสถิติในงานการศึกษา
(Statistical Analysis in Education)

   ทฤษฎีการประมาณการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและซับซ้อน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การนำเสนอผลการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล
3(3-0-6)
EDC 668 การประเมินโครงการทางการศึกษา
(Evaluation of Educational Projects)

   แนวคิด หลักการประเมินโครงการทางการศึกษา กระบวนการประเมินโครงการ การประยุกต์ รูปแบบการประเมินโครงการ ตัวอย่างการประเมินโครงการ การกำหนดตัวบ่งชี้ผลของโครงการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการนำเสนอผลการประเมินโครงการ
3(3-0-6)
EDC 669 การประกันคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality Assurance)

   แนวคิด หลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ระบบการประกันคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างระบบการประกันคุณภาพเครื่องมือในการประเมิน การใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา และประสิทธิภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3(3-0-6)
EDC 670 สัมมนาการวัดและประเมินผล
(Seminar in Measurement and Evaluation)

   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ปัญหาทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา และผลกระทบต่อระบบการศึกษาและสังคม และการเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา
3(3-0-6)
EDC 638 การปฏิบัติการสอน 1*
(Practicum in Teaching I)

   ปฏิบัติการสอนรายวิชาเฉพาะในโรงเรียน ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ และอาจารย์พี่เลี้ยง การวิจัยในชั้นเรียน การสัมมนา และการรายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน
5(0-10-5)
EDC 639 การปฏิบัติการสอน 2*
(Practicum in Teaching II)

   ปฏิบัติการสอนรายวิชาเฉพาะในโรงเรียน ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ และอาจารย์พี่เลี้ยง การวิจัยในชั้นเรียน การสัมมนา และการรายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน
5(0-10-5)
EDC 696 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

   รายงานการศึกษาวิจัยหัวข้อด้านหลักสูตรและการสอนในรูปแบบงานวิจัยภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
6(0-18-9)
EDC 697 การสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)

   สำหรับนักศึกษาที่เลือกแผนข. สอบข้อเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาบังคับและ/หรืออาจจะสอบปากเปล่าเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
0(0-0-0)
EDC 698 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1)
(Thesis)

   การวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการออกแบบหลักสูตรและการสอน การศึกษาภาษา หรือ การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
36(0-108-54)
EDC 699 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
(Thesis)

   การวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน การศึกษาภาษา หรือ การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
12(0-36-18)