RSU Society : โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

ดูคลิปทั้งหมด >>>หลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Ed. (Educational Administration)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. 2550) เปิดสอนใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553
     ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
     ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่...เมื่อวันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553


ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

     ปีการศึกษา 2554


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     1. ผู้บริหารสถานศึกษา
     2. ผู้บริหารการศึกษา
     3. ศึกษานิเทศก์
     4. อาจารย์
     5. วิทยากรทางการศึกษา


การดำเนินการหลักสูตร


วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

     เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร

     2) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

     3) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย

     4) ไม่เป็นคนวิกลจริต

     5) มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม หรือไม่เคยถูกพักใช้หรือถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

     6) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้ หรือมีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 5 ปี หรือมีคุณสมบัติที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา หรือผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร


ระบบการจัดการ การดำเนินงาน และโครงสร้างของหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบ


     ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได้ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ (หรือ ใช้ระบบการศึกษาแบบไตรภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์)


การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

     มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปีที่ 2


การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

     ไม่มี (ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอื่นๆ ที่มิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียนการสอน ให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน)


Calendar

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร


     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาครูและผู้บริหารให้มีทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 จนถึงปัจจุบัน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นฐานของคุณลักษณะและคุณธรรมที่พึงประสงค์ในตัวผู้ประกอบวิชาชีพครู เป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูสู่สากล หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2551 มีผู้จบการศึกษาไปแล้ว 1 รุ่น คณะกรรมการรับรองมาตรฐานได้มีข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับรายวิชาปรับพื้นฐานสำหรับผู้เข้าศึกษาที่มิได้มีคุณวุฒิทางการศึกษา ปรับสถานภาพรายวิชาบังคับบางรายวิชาในหลักสูตรเมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตร และการปรับเนื้อหาความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งกำหนดโดยคุรุสภา และความต้องการของผู้เรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2553 ต่อไป


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


     1. เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้เรียนให้มีความรู้และประสบการณ์ใน วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติวิชาชีพ โดยมีสมรรถนะตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

     2. มีความรู้ในศาสตร์การบริหารการศึกษา และสามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ วิชาชีพการบริหารการศึกษาได้เป็นอย่างดี

     3. มีภาวะผู้นำทางการศึกษาที่เหมาะสม สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

     4. เป็นนักบริหารที่มีความสามารถในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนและ สถานศึกษา

     5. เป็นนักบริหารที่มีความสามารถในการวิจัยตลอดจนนำผลการวิจัยเผยแพร่และ นำไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     6. เป็นครูและผู้บริหารที่มีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูและ ผู้บริหารสถานศึกษา

     7. เป็นนักบริหารที่มีความสามารถในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในและ ภายนอกสถานศึกษาได้หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต
     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสูตร


แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาพื้นฐาน 6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
4) หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
5) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของหัวหน้าหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) มีดังต่อไปนี้ENG500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
3(3-0-6)
EDU501 พื้นฐานระบบการศึกษา
(Foundation of Educational System)
3(3-0-6)
CSC504 ความสามารถเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Proficiency)
3(3-0-6)

หมวดวิชาบังคับ
(Required Courses)
EDU602 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
(Research Methodology in Education)
3(3-0-6)
EDU660 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
(Educational Foundations)
3(3-0-6)
EDU664 ทฤษฎีการบริหารองค์การและภาวะผู้นำทางการศึกษา
(Theories of Organizational Administration and Educational Leadership)
3(3-0-6)
EDU665 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา
(Policy, Strategy and Strategic Planning in Education)
3(3-0-6)
EDU678 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา
(School-Based Management and Management of Educational District)
3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือก
(Elective Courses)
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 9 หน่วยกิต และแผน ข เลือกเรียน 15 หน่วยกิต

EDU662 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
(Information System for Educational Management)
3(3-0-6)
EDU663 สัมมนาการบริหารการศึกษา
(Seminar in Educational Administration)
3(3-0-6)
EDU671 การวางแผนจัดสรรทรัพยากรการศึกษา
(Educational Planning and Resource Allocation)
3(3-0-6)
EDU672 การบริหารหลักสูตร การจัดการการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา
(Management of Curriculum, Learning and Educational Quality Assurance)
3(3-0-6)
EDU 673 การบริหารบุคลากรทางการศึกษา
(Personal Administration in Education)
3(3-0-6)
EDU 674 การบริหารงานบริการการศึกษาและกิจการนักเรียน
(Administration of Educational Services and Student Affairs)
3(3-0-6)
EDU 675 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา หลักสูตร และคุณภาพการศึกษา
(Development of Educational Standards , Curriculum and Educational Quality)
3(3-0-6)
EDU 676 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(Quality Assurance System in Education)
3(3-0-6)
EDU 677 ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
(Resources and Investment in Education)
3(3-0-6)
EDU 679 กฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหาร
(Education Laws for Administrators)
3(3-0-6)
EDU 680 นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีทางการศึกษา
(Innovation and Good Practices in Education)
3(3-0-6)
EDU 681 จิตวิทยาประยุกต์ในการบริหารการศึกษา
(Application of Psychology to Educational Administration)
3(3-0-6)
EDU682 จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับผู้บริหารการศึกษา
(Professional Ethics for Educational Administrators)
3(3-0-6)
EDU683 จิตวิทยาสำหรับครูและจิตวิทยาการเรียนรู้
(Learning Psychology for Teachers)
3(3-0-6)
EDU684 การวัดและประเมินผลการศึกษา
(Educational Measurement and Evaluation)
3(3-0-6)
EDU 685 ความเป็นครู
(Teaching Professional)
3(3-0-6)
MPA616 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management and Development)
3(3-0-6)
MGT681 การสร้างนวัตกรรม การจัดการความรู้และการเปลี่ยนแปลงองค์กร
(Leading , Knowledge Management and Organization Change)
3(3-0-6)

วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2/ การศึกษาค้นคว้าอิสระ แผน ข

EDU 694 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
6 (0-18-9)
EDU 695 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
12(0-36-18)
EDU 696 การสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examinations)
0(0 - 0 - 0)

5 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
ENG 500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
Develop English language skills with an emphasis on academic reading and writing to supplement student’s ability to understand technical and non – technical English. Course materials are excerpts from newspapers, journal articles as well as textbooks which are relevant to student’s field of study
3(3-0-6)
EDU 501 พื้นฐานระบบการศึกษา
(Foundation of Educational System)
The principle of educational system with an emphasis on structure and components within; social development and culture ; the influence of economic system, politics, and society of the country on educational system, from past to present. Study the national policy and education plan ; the change of educational system , the essence of the National Education Act B.E.2542 (Revised B.E. 2545), and comparative study of the Thai educational system with those of other countries
3(3-0-6)
CSC 504 ความสามารถเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Proficiency)
The components of information technology systems for searching existing knowledge,collection data and using them as a tool for teaching and learning, to understand the theory and principles of communication and variety of media production such as printed materials, technology media, inventing media including exhibition, moving and variety graphic materials for teaching and learning
3(3-0-6)

หมวดวิชาบังคับ
(Required Courses)

15 หน่วยกิต
EDU 602 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
(Research Methodology in Education)
The knowledge about research, types of research; identifying research problem; steps, processes and research design. Writing thesis proposal or independent study project. Construction of research tools, sample selection, data collection, statistics and data analysis. Writing research report and use of research findings in educational administration
3(3-0-6)
EDU 660 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
(Educational Foundations)
The Concepts of philosophy, sociology, educational psychology, economic systems, contemporary society and politics; advances in technology and telecommunications that affect educational provision models; promotion of learning society; education for increasing national competitiveness; education and sustainable development of Thailand
3(3-0-6)
EDU 664 ทฤษฎีการบริหารองค์การและภาวะผู้นำการศึกษา
(Theories of Organizational Administration and Educational Leadership)
Principles, concepts and theories of management and their conceptual development. The organization design, administrative structure and educational management. Decentralization, participative administration on decision making, ordering and problem solving. Educational system, educational organization design, Thai educational system and administration, National Education Act.

Educational leadership, characteristics and types of leaders; roles, duties and skills necessary for educational management at present
3(3-0-6)
EDU 665 นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา
(Policy, Strategy and Strategic Planning in Education)
Principles, conceptual frameworks and theories related to public policy development; relationships among fundamental national policy, government policy and educational policy; processes of policy development and implementation; strategic formation, vision development, strategic planning, action plan, monitoring and evaluation of achievement of strategic plan. Case study of strategic plans of educational district service areas or a school
3(3-0-6)
EDU 678 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา
(School Based Management and Management of Educational District Service Area)
Principles of school administration, Education Act, roles of educational district service area and basic educational institutions in educational administration following personnel regulations, budget and finance, academic administration, general administration, and student activities. Develop school philosophy, vision, mission; use of information technology for school administration; roles of school administrators, teachers and school personnel, juristic school management, public relations and community relationship management, utilization of local learning resources, community, and public participation in school -based management.
3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือก
(Elective Courses )


ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) ให้เลือกเรียน 9 หน่วยกิต
แผน ข (ศึกษารายวิชาและทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ) ให้เลือกเรียน 15 หน่วยกิต
EDU 662 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
(Information Systems for Educational Management)
Analysis of organizational information systems; data collection and processing using modern technology ; effective use of data for administrative and strategic planning, and quality enhancement in formal, non – formal, and informal education
3(3-0-6)
EDU 663 สัมมนาการบริหารการศึกษา
(Seminar in Educational Administration)
Compare educational administrative systems in other countries; educational reform; study visit to educational organizations, with emphasis on the analysis of management systems, and quality management. Seminar on educational problems, obstacles, possible solutions; conceptual development of global education, and changing trends that generate an impact on educational provision in the future
3(3-0-6)
EDU 671 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
(Human Resources Management in Education)
Analysis principle of human resource management in education theory, human resource management process, recruitment, position selection, motivation, spirit and will power, discipline and punishment, welfare and development of educational human resources as standard of profession
3(3-0-6)
EDU 672 การบริหารหลักสูตร การจัดการการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษา
(Management of Curriculum, Learning Management and Educational Quality Assurance)
School curriculum development, implementation and assessment; standards of education and learning; learner–centered instruction; teaching evaluation; research for educational development; educational supervision in schools; development and management of educational quality assurance system in schools
3(3-0-6)
EDU 673 การบริหารบุคคลทางการศึกษา
(Personnel Administration in Education)
Organization and development of teachers and support personnel systems according to education professional standards; Council of Teachers and Education Personnel; professional ethics; personnel administrative system of teachers and education personnel; selection, development and performance appraisal; salary, compensation, welfare, and other benefits. Problems and trends in education personnel administration in Thailand.
3(3-0-6)
EDU 674 การบริหารงานบริการการศึกษาและกิจการนักเรียน
(Administration of Educational Services and Student Affairs)
Principles and conceptual framework of administration of educational services in schools; guidance and student affairs; student’s welfare; extra–curricula activities; system of caring, helping students, as well as students development.
3(3-0-6)
EDU 675 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา หลักสูตรและคุณภาพการศึกษา
(Development of Educational Standards, Curriculum and Educational Quality)
Establishment of educational standards at different key stages; development of basic education curriculum, both at national and local levels; curriculum implementation, evaluation; relationship between curriculum and instruction; teaching evaluation; internal and external quality assurance
3(3-0-6)
EDU 676 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(Quality Assurance System in Education)
Principles and conceptual framework of educational quality assurance; development of school policy and planning, analysis of basic educational standards and indicators of educational institutions; methods of quality assessment and standards both internal and external; review of quality assessment report for approval. hands-on experience in system design for internal quality assurance at basic education institutes, and preparation for external quality assessment
3(3-0-6)
EDU 677 ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
(Resources and Investment in Education)
Principles and conceptual framework of investment in education; mobilization of resources from different sources; allocation and management of educational budget; effective budget utilization; student financial support; auditing system and evaluation of education budget utilization; school finance and accounting system
3(3-0-6)
EDU 679 กฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหาร
(Education Laws for Administrators)
Constitution and related laws related to national education; rules, regulations; and management practices of Ministry of Education; teaching profession and educational personnel laws; personnel administration laws, salary, welfare for teachers and school personnel; compulsory education laws; private education; vocational education; decentralization of authority to local administration; and other laws related to education.
3(3-0-6)
EDU 680 นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีทางการศึกษา
(Innovation and Good Practices in Education)
Concept and innovational management; study and analysis of exemplary practices; implementation of innovation and exemplary practices in education administration and supervision
3(3-0-6)
EDU 681 จิตวิทยาประยุกต์ในการบริหารการศึกษา
(Application of psychology to Educational Administration)
Basic concepts of psychology related to personnel management within educational settings; understanding basic human nature; management techniques of various types of people; psychology of motivation; human relations in management; emotional intelligence in management; effective team working and communication; time management; stress management; conflict management and effective leadership development
3(3-0-6)
EDU 682 จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับผู้บริหารการศึกษา
(Professional Ethics for Educational Administrators)
Discipline, moral integrity and professional ethics for educational administrators; comparative study of those mentioned aspects; study of social environment affecting moral behavior of administrators and moral development
3(3-0-6)
EDU 683 จิตวิทยาสำหรับครูและจิตวิทยาการเรียนรู้
(Psychology for Teachers and Learning Psychology)
Human behaviors and self development, learning behavioral development of school students by studying theories of educational psychology and applying to learning and teaching; analyze factors conducive to learning and correct factors related to student perception; Guidance psychology and counseling conduct case study to help pupils in learning age to adapt themselves to environment in the learning society era.
3(3-0-6)
EDU 684 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
(Principle of Measurement and Evaluation in Education)
Principle of measurement and evaluation in education, curriculum analysis, lesson plan preparation, construction of measurement tools which correspond to the aim of learning, improvement of the tools, use of the tools, scoring, the curriculum and teaching evaluation. Practice writing test items and use them in the real situation and portfolio
3(3-0-6)
EDU 685 ความเป็นครู
(Teaching Professional)
The importance of teaching professional , role and task of teachers. Good characteristic of teachers , Good attitude and a scholarly academic leadership, good ethics as teachers standard as well as a good knowledge on education law
3(3-0-6)
MPA 616 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management and Development)
Processes of human resource management and development, job analysis and design, human resource planning, recruitment and selection, training and development, performance evaluation, wage and salary management, employee’s safety and health, roles and duties of profession associations, and utilization of human resource information systems
3(3-0-6)
MGT 681 การสร้างนวัตกรรม การจัดการความรู้และการเปลี่ยนแปลงองค์กร
(Leading Innovation, Knowledge Management and Organization Change)
Concepts of innovation, innovation development process, types of innovation, and administrator’s role in leading innovation in organization, under the changing economic, social, political and technological environments. Leading innovation and change in organization, including knowledge management. Data system development for learning organization.
3(3-0-6)

วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
EDU 694 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
Study a topic of one’s interest or problem in educational administration, or issues related to educational administration, by following academic standards and under close supervision of an advisor. Present a final report that follows regulations and procedures prescribed by Rangsit University
3(3-0-6)
EDU 695 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
Research and present research findings on topics pertaining or related to educational administration under supervision of an advisor. A research study and report must follow regulations and procedures prescribed by Rangsit University
12(0-36-18)
EDU 696 การสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination )
Take the writer examination of the major course work, and or an interviewer examination depend on the execution’s administration
3(3-0-6)