RSU Society : งานวิจัย เรื่อง "โลจิสติกส์ในการศึกษากับความสำเร็จในการประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา"

ดูคลิปทั้งหมด >>>หลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Ed. (Educational Administration)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. 2550) เปิดสอนใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553
     ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
     ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่...เมื่อวันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
     ปีการศึกษา 2554

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     1. ผู้บริหารสถานศึกษา
     2. ผู้บริหารการศึกษา
     3. ศึกษานิเทศก์
     4. อาจารย์
     5. วิทยากรทางการศึกษา

การดำเนินการหลักสูตร
วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
     เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร

     2) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

     3) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย

     4) ไม่เป็นคนวิกลจริต

     5) มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม หรือไม่เคยถูกพักใช้หรือถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

     6) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้ หรือมีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 5 ปี หรือมีคุณสมบัติที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา หรือผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ระบบการจัดการ การดำเนินงาน และโครงสร้างของหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบ

     ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได้ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ (หรือ ใช้ระบบการศึกษาแบบไตรภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์)

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
     มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปีที่ 2

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
     ไม่มี (ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอื่นๆ ที่มิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียนการสอน ให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน)


ปฏิทินการศึกษา

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาครูและผู้บริหารให้มีทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 จนถึงปัจจุบัน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นฐานของคุณลักษณะและคุณธรรมที่พึงประสงค์ในตัวผู้ประกอบวิชาชีพครู เป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูสู่สากล หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2551 มีผู้จบการศึกษาไปแล้ว 1 รุ่น คณะกรรมการรับรองมาตรฐานได้มีข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับรายวิชาปรับพื้นฐานสำหรับผู้เข้าศึกษาที่มิได้มีคุณวุฒิทางการศึกษา ปรับสถานภาพรายวิชาบังคับบางรายวิชาในหลักสูตรเมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตร และการปรับเนื้อหาความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งกำหนดโดยคุรุสภา และความต้องการของผู้เรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2553 ต่อไป


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     1. เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้เรียนให้มีความรู้และประสบการณ์ใน วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติวิชาชีพ โดยมีสมรรถนะตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

     2. มีความรู้ในศาสตร์การบริหารการศึกษา และสามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ วิชาชีพการบริหารการศึกษาได้เป็นอย่างดี

     3. มีภาวะผู้นำทางการศึกษาที่เหมาะสม สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

     4. เป็นนักบริหารที่มีความสามารถในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนและ สถานศึกษา

     5. เป็นนักบริหารที่มีความสามารถในการวิจัยตลอดจนนำผลการวิจัยเผยแพร่และ นำไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     6. เป็นครูและผู้บริหารที่มีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูและ ผู้บริหารสถานศึกษา

     7. เป็นนักบริหารที่มีความสามารถในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในและ ภายนอกสถานศึกษาได้หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต
     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาพื้นฐาน 6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
4) หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
5) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของหัวหน้าหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) มีดังต่อไปนี้ENG500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
3(3-0-6)
EDU501 พื้นฐานระบบการศึกษา
(Foundation of Educational System)
3(3-0-6)
CSC504 ความสามารถเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Proficiency)
3(3-0-6)

หมวดวิชาบังคับ
(Required Courses)
EDU602 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
(Research Methodology in Education)
3(3-0-6)
EDU660 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
(Educational Foundations)
3(3-0-6)
EDU664 ทฤษฎีการบริหารองค์การและภาวะผู้นำทางการศึกษา
(Theories of Organizational Administration and Educational Leadership)
3(3-0-6)
EDU665 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา
(Policy, Strategy and Strategic Planning in Education)
3(3-0-6)
EDU678 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา
(School-Based Management and Management of Educational District)
3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือก
(Elective Courses)
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 9 หน่วยกิต และแผน ข เลือกเรียน 15 หน่วยกิต

EDU662 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
(Information System for Educational Management)
3(3-0-6)
EDU663 สัมมนาการบริหารการศึกษา
(Seminar in Educational Administration)
3(3-0-6)
EDU671 การวางแผนจัดสรรทรัพยากรการศึกษา
(Educational Planning and Resource Allocation)
3(3-0-6)
EDU672 การบริหารหลักสูตร การจัดการการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา
(Management of Curriculum, Learning and Educational Quality Assurance)
3(3-0-6)
EDU673 การบริหารบุคลากรทางการศึกษา
(Personal Administration in Education)
3(3-0-6)
EDU674 การบริหารงานบริการการศึกษาและกิจการนักเรียน
(Administration of Educational Services and Student Affairs)
3(3-0-6)
EDU675 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา หลักสูตร และคุณภาพการศึกษา
(Development of Educational Standards , Curriculum and Educational Quality)
3(3-0-6)
EDU676 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(Quality Assurance System in Education)
3(3-0-6)
EDU677 ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
(Resources and Investment in Education)
3(3-0-6)
EDU679 กฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหาร
(Education Laws for Administrators)
3(3-0-6)
EDU680 นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีทางการศึกษา
(Innovation and Good Practices in Education)
3(3-0-6)
EDU681 จิตวิทยาประยุกต์ในการบริหารการศึกษา
(Application of Psychology to Educational Administration)
3(3-0-6)
EDU682 จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับผู้บริหารการศึกษา
(Professional Ethics for Educational Administrators)
3(3-0-6)
EDU683 จิตวิทยาสำหรับครูและจิตวิทยาการเรียนรู้
(Learning Psychology for Teachers)
3(3-0-6)
EDU684 การวัดและประเมินผลการศึกษา
(Educational Measurement and Evaluation)
3(3-0-6)
EDU685 ความเป็นครู
(Teaching Professional)
3(3-0-6)
MPA616 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management and Development)
3(3-0-6)
MGT681 การสร้างนวัตกรรม การจัดการความรู้และการเปลี่ยนแปลงองค์กร
(Leading , Knowledge Management and Organization Change)
3(3-0-6)

วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2/ การศึกษาค้นคว้าอิสระ แผน ข

EDU694 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
6 (0-18-9)
EDU695 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
12(0-36-18)
EDU696 การสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examinations)
0(0 - 0 - 0)

5 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
ENG500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
   พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นที่การพัฒนาทักษะการอ่าน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อทำความเข้าใจเรื่องที่อ่านโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เป็นทั้งศัพท์เทคนิคและที่ไม่ใช่เนื้อหาเอกสารที่ใช้นำมาจากหนังสือพิมพ์ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือตำราที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา
3(3-0-6)
EDU501 พื้นฐานระบบการศึกษา
(Foundation of Educational System)
   หลักการของระบบการศึกษา โดยเน้นถึงโครงสร้าง องค์ประกอบต่างๆ ภายในระบบการศึกษา ศึกษาพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของประเทศที่มีอิทธิพลต่อการจัดระบบการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นโยบายและแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2545 ) ตลอดจนเปรียบเทียบระบบการศึกษาของประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง กับระบบการจัดการศึกษาของประเทศไทย
3(3-0-6)
CSC504 ความสามารถเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Proficiency)
   องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแสวงหาความรู้ การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การฝึกอบรม เข้าใจหลักและทฤษฎีการสื่อสาร หลักการเรียนรู้และพื้นฐานการผลิตสื่อ ประเภทต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี สื่อประดิษฐ์ สื่อนิทรรศการ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวัสดุกราฟิกประเภทต่างๆ ที่นำมาใช้กับศึกษาและฝึกอบรม
3(3-0-6)

หมวดวิชาบังคับ
(Required Courses)

15 หน่วยกิต
EDU602 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
(Research Methodology in Education)
   ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ประเภทการวิจัย การกำหนดปัญหาในการวิจัย ขั้นตอน กระบวนการ และการออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ การสร้างเครื่องมือ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้ในการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
EDU660 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
(Educational Foundations)
   แนวคิดด้านปรัชญา สังคมวิทยา จิตวิทยาการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองยุคใหม่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสารโทรคมนาคม ที่ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการศึกษา การส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษากับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
3(3-0-6)
EDU664 ทฤษฎีการบริหารองค์การและภาวะผู้นำการศึกษา
(Theories of Organizational Administration and Educational Leadership)
   หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารและวิวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์ด้านการบริหารสมัยใหม่ การจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารและการจัดการการศึกษา แนวคิดทฤษฎีการกระจายอำนาจ การบริหารและการจัดการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการและการแก้ไขปัญหา โครงสร้างระบบการศึกษา การจัดองค์กรบริหารการศึกษา ระบบการบริหารการจัดการศึกษาไทย กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำทางการศึกษา คุณลักษณะ ประเภทของผู้นำ บทบาท หน้าที่ ทักษะต่างๆ ที่นำไปใช้ในการจัดการศึกษาปัจจุบัน
3(3-0-6)
EDU665 นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา
(Policy, Strategy and Strategic Planning in Education)
   หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล และนโยบายการศึกษา กระบวนการพัฒนานโยบายและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การกำหนดยุทธศาสตร์ การสร้างวิสัยทัศน์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินสัมฤทธิผลของแผนกลยุทธ์ และกรณีศึกษาตัวอย่างของแผนกลยุทธ์ทางการศึกษาของเขตพื้นที่หรือสถานศึกษา
3(3-0-6)
EDU678 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา
(School Based Management and Management of Educational District Service Area)
   หลักการบริหารสถานศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษา บทบาทเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษา ตามหลักการบริหารบุคคล งบประมาณการเงิน การบริหารวิชาการ การบริหารทั่วไป การจัดกิจกรรมนักเรียน การกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจสถานศึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร การบริหารสถานศึกษา การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล การบริหารการประชาสัมพันธ์ และความสัมพันธ์กับชุมชน การใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือก
(Elective Courses )


ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) ให้เลือกเรียน 9 หน่วยกิต
แผน ข (ศึกษารายวิชาและทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ) ให้เลือกเรียน 15 หน่วยกิต
EDU662 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
(Information Systems for Educational Management)
   วิเคราะห์ระบบสารสนเทศขององค์การ การเก็บข้อมูลและประมวลผลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนทางการบริหาร การวางแผนกลยุทธ์ และเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาทั้งในรูปของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3(3-0-6)
EDU663 สัมมนาการบริหารการศึกษา
(Seminar in Educational Administration)
   เปรียบเทียบระบบการบริหารจัดการการศึกษาในประเทศต่าง ๆ การปฏิรูปการศึกษา ศึกษาดูงานองค์กรการศึกษา เน้นการวิเคราะห์ระบบการจัดการ การบริหารคุณภาพ สัมมนาปัญหาและอุปสรรค การแก้ไข ตลอดจนการพัฒนาแนวคิด การศึกษาระดับสากลและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อการจัดการศึกษาในอนาคต
3(3-0-6)
EDU671 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
(Human Resources Management in Education)
   วิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีบริหารบุคลากรทางการศึกษา กระบวนการบริหารบุคลากร การสรรหา การคัดเลือกตำแหน่ง การจูงใจ ขวัญและกำลังใจ วินัย และการลงโทษ การให้สวัสดิการ และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
3(3-0-6)
EDU672 การบริหารหลักสูตร การจัดการการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษา
(Management of Curriculum, Learning Management and Educational Quality Assurance)
   ปรัชญาแนวคิดทางการศึกษา ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการเรียนรู้ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การประเมินการสอน การวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษา การนิเทศการศึกษาในโรงเรียน การพัฒนาและการบริหารระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3(3-0-6)
EDU673 การบริหารบุคคลทางการศึกษา
(Personnel Administration in Education)
   การจัดระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา จรรยาบรรณของวิชาชีพ ระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา การคัดเลือก การพัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ปัญหาและแนวโน้มการบริหารบุคคลทางการศึกษาในประเทศไทย
3(3-0-6)
EDU674 การบริหารงานบริการการศึกษาและกิจการนักเรียน
(Administration of Educational Services and Student Affairs)
   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบริการการศึกษาในสถานศึกษา งานแนะแนว งานกิจการนักเรียน งานสวัสดิการนักเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร งานปกครอง และงานพัฒนานักเรียน
3(3-0-6)
EDU675 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา หลักสูตรและคุณภาพการศึกษา
(Development of Educational Standards, Curriculum and Educational Quality)
   การกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับต่างๆ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่น การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับการเรียนการสอน การประเมินการสอนและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
3(3-0-6)
EDU676 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(Quality Assurance System in Education)
   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การกำหนดนโยบาย การวางแผน การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาทุกระดับ วิธีการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ทั้งการประกันคุณภาพภายใน ภายนอก การรับรองมาตรฐาน การฝึกปฏิบัติ วางระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน และการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก
3(3-0-6)
EDU677 ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
(Resources and Investment in Education)
   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษา การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ การจัดสรรและการบริหารงบประมาณการศึกษา ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การอุดหนุนผู้เรียน ระบบการตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณการศึกษา การจัดระบบการเงินและการบัญชีของสถานศึกษา
3(3-0-6)
EDU679 กฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหาร
(Education Laws for Administrators)
   กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแห่งชาติ กฎ ระเบียบ แนวทางการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล เงินเดือน สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคบังคับ การศึกษาเอกชน การอาชีวศึกษา การกระจายอำนาจไปยังการปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3(3-0-6)
EDU680 นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีทางการศึกษา
(Innovation and Good Practices in Education)
   แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ในการจัดการศึกษา การศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีถือเป็นตัวอย่างได้ การนำนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการบริหารและการนิเทศการศึกษา
3(3-0-6)
EDU681 จิตวิทยาประยุกต์ในการบริหารการศึกษา
(Application of psychology to Educational Administration)
แนวคิดเบื้องต้นทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลในวงการศึกษา การเข้าใจธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์ เทคนิคการบริหารคนประเภทต่างๆ จิตวิทยาในการจูงใจ มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร ความฉลาดทางอารมณ์ในการบริหาร การทำงานเป็นทีม และการสื่อความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารเวลา การบริหารความเครียด การบริหารความขัดแย้ง การพัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3(3-0-6)
EDU682 จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับผู้บริหารการศึกษา
(Professional Ethics for Educational Administrators)
   วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับผู้บริหาร การศึกษาเปรียบเทียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพกับประเทศอื่นๆ ศึกษาสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านจริยธรรมของผู้บริหารและการพัฒนาจริยธรรม
3(3-0-6)
EDU683 จิตวิทยาสำหรับครูและจิตวิทยาการเรียนรู้
(Psychology for Teachers and Learning Psychology)
   พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน พัฒนาการพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กในวัยเรียน โดยศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนการสอน วิเคราะห์ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้และปัจจัยที่ต้องแก้ไขที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน จิตวิทยาแนะแนวการให้คำปรึกษา จัดทำกรณีศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กในวัยเรียนให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้
3(3-0-6)
EDU684 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
(Principle of Measurement and Evaluation in Education)
   หลักการวัดและการประเมินผล การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดทำแผนการสอน การสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ การปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ การใช้เครื่องมือ การให้ระดับค่าคะแนน การประเมินหลักสูตรและการสอน ฝึกสร้างเครื่องมือและนำไปใช้ในสถานการณ์จริง และแฟ้มสะสมงาน
3(3-0-6)
EDU685 ความเป็นครู
(Teaching Professional)
   ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาทภาระหน้าที่งานของครูลักษณะของที่ดี เจตคติต่อวิชาชีพครู บุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นผู้นำทางวิชาการ มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู ตลอดจนมีความรู้ในกฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
MPA616 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management and Development)
   กระบวนการในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์และการออกแบบงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน บทบาทหน้าที่และความสำคัญของสมาคมวิชาชีพ ตลอดจนการใช้ระบบสารสนเทศกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
MGT681 การสร้างนวัตกรรม การจัดการความรู้และการเปลี่ยนแปลงองค์กร
(Leading Innovation, Knowledge Management and Organization Change)
   แนวคิด กระบวนการ รูปแบบของนวัตกรรมตลอดจนบทบาทของผู้บริหารในการเป็นผู้นำในการกำหนดนวัตกรรมสำหรับองค์กร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองค์กร รวมถึงการศึกษาการจัดการความรู้ การสร้างองค์กรเพื่อพัฒนาข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเป็นความรู้สำหรับการทำงาน และทำให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล
3(3-0-6)

วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
EDU694 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
    ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในประเด็นหรือปัญหาทางการบริหารการศึกษาหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา โดยมีรูปแบบที่มีมาตรฐานทางวิชาการและภายใต้การกำกับดูแลและแนะนำอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษา นำเสนอรายงานตามขั้นตอนและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3(3-0-6)
EDU695 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
   วิจัยและการนำเสนอผลการวิจัย ซึ่งมีเนื้อหาสาระด้านการบริหารการศึกษา หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาภายใต้การควบคุมดูแล แนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา การศึกษาและการจัดทำรายงานวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด
12(0-36-18)
EDU696 การสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination )
   สอบข้อเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาบังคับหรืออาจจะสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
3(3-0-6)