RSU Society : โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

ดูคลิปทั้งหมด >>>

 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารังสิตโมเดล เข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เริ่มรับสมัคร วันที่ 26 สิงหาคม 2558- 15 ตุลาคม 2558

 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 การปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทโครงการสควค.รุ่น 3 จัดโดย สสวท.

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิจัยจาก Action Research วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558

 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดงานประชุมย่อยทางวิชาการครั้งที่ 1-2558 หัวข้อ การศืกษาด้านความปลอดภัย ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

 คณะศึกษาศาสตร์ เผยแพร่งานวิจัยทางวิสดอมทีวี

 การปฐมนิเทศโดย สสวท. ก่อนบรรจุเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาโครงการสควค.รุ่นที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์: กิจกรรม วันที่ 30 ตุลาคม 2558

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้ส่งทีมเข้าร่วมเเข่งขันโบว์ลิ่ง

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา: กิจกรรม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

 นักศึกษาภูฏานในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

 ทีม Land of Dragons คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันโบว์ลิ่งระดับบัณฑิตศึกษา

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เข้าร่วมงาน World-Class Schools Edu Fair 2015

 งาน Open House 2015 นวัตกรรมการศึกษา ก้าวสู่อาเซียน

 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อดุษฎีบัณฑิต 2558

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา

 คณะศึกษาศาสตร์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558

 คณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 14-15 มกราคม 2559 ณ เดอะไฮอะเวย์ รีสอร์ทหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา

 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา กิจกรรมภาษาอังกฤษ “สอนให้สนุก ให้อาหารเพื่อคิด” สำหรับนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนวัดรังสิต

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โครงการสัมมนาการทำวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ โครงการดูงานการศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2559

 หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ สควค. โดย ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการหลักธรรมะในการเรียนรู้ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา และ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 15-17 มีนาคม 2559

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ดอนหวายและสวนแอร์กล้วยไม้ จังหวัดนครปฐม วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ณ C ASEAN วันที่ 5 เมษายน 2559

 Doctoral Dissertation Workshop 3-2015 วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 ห้องสัมมนา 3-611 อาคาร 3 ชั้น 6

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2559 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสุตรและการสอน ในวันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2559 และ วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559

 คณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1-2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 คณะศึกษาศาสตร์ทำบุญคณะฯ และถวายสังฆทานเนื่องในโอกาส ครบรอบ 12 ปี (2547-2559) ในวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ วัดคลองบ้านใหม่ ปทุมธานี

 การประเมินคุณภาพการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2559 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณทิต ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 18.09.59

 คณะศึกษาศาสตร์​ ​​ ​มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต​ ​​ ​ปีการศึกษา​ ​2559

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

 ทีมวิจัยจากโคลัมเบียทีขเชอรส์คอลเลจ สหรัฐอเมริกา มาเยี่ยมคณะศึกษาศาสตร์ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 การประชุมย่อยทางวิชาการ 2-2559 และ ปฏิบัติการดุษฎีนิพนธ์ 3-2559

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 การสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 คณาจารย์แสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตงานช้อมพิธีรับปริญญาและถ่ายภาพหมู่บัณฑิตศึกษาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณาจารย์ศึกษาศาสตร์อวยพรปีใหม่ 2560 ต่อท่านอธิการบดี

 คณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ เลอวานาโฮเต็ล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารังสิตโมเดล เข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เริ่มรับสมัคร วันที่ 26 สิงหาคม 2558- 15 ตุลาคม 2558

รังสิตโมเดลปฏิรูปครูคืออะไร
     รังสิตโมเดลปฏิรูปครูคือความคิดริเริ่มของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต โมเดลนี้เริ่มดำเนินการเป็นรูปธรรมเมื่อปีการศึกษา 2548 โดยมีหลักการดังนี้
     • ครูเก่งจะต้องจบปริญญาตรีในสาขาวิชาเฉพาะที่ระดับ GPA ไม่น้อยกว่า 3.50
     • ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
     • เข้าใจนวัตกรรม วิจัยการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาเป็นอย่างดี
     • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในระดับดีมาก
     • มีอุดมการณ์ในการขับเคลื่อนวิชาชีพครูอย่างมืออาชีพ

มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งผลิตครูยุคใหม่
     หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนจบได้ภายใน 5 ปี จากระดับปริญญาตรี 3 ปีครึ่ง ในสถานที่เรียน อาทิ ด้านชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ศิลปะไปสู่ระดับปริญญาโทด้านศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ในเวลา 1 ปีครึ่ง ผู้เรียนสามารถมาเป็นครูสอนวิชาเฉพาะได้อย่างภาคภูมิ รับ 2 ปริญญาภายในเวลา 5 ปี ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เลือกเรียนและระดับปริญญาโทด้านศึกษาศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะศึกษาศาสตร์
   1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
     - สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา (Master of Education in Bilingual Education)
     - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (Master of Education in Curriculum and Instruction)
     - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Master of Education in Education Administration)
   2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
     - สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (Master of Arts in Teaching Science)
   3. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Education Program)

ผู้สนใจจะสมัครเข้าศึกษาในรังสิตโมเดลได้อย่างไร
     • ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี [หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ด้านชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ หรือ ศิลปะ] และมี GPA ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ผู้เข้าศึกษาในรังสิตโมเดลได้รับทุนการศึกษาหรือไม่
     • ผู้สมัครที่มีผลการศึกษา GPA 3.00 ได้รับทุนการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรในหลักสูตรระดับปริญญาโท

ผู้เข้าศึกษาในรังสิตโมเดลได้การสนับสนุนไปดูงานต่างประเทศหรือไม่
     • ผู้สมัครที่ได้รับทุนการศึกษาได้การสนับสนุนไปดูงานต่างประเทศ

ระยะรับสมัคร :
     26 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2558
     ผู้สมัครโปรดกรอกใบสมัคร-ส้มภาษณ์ และ สแกนเพื่อส่งมาที่ <rujajinda@gmail.com>  or <natakan.k@rsu.ac.th>.

ลักษณะแผนการเรียนเป็นอย่างไร
     • นักศึกษาเรียนตามแผนของระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 1-4 และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในปีที่ 4
     • นักศึกษาในระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 4 จะเริ่มเรียนวิชาด้านการศึกษา 4 วิชาในระดับปริญญาโทในภาค 2 ของปีการศึกษา
     • วิชาด้านการศึกษาในระดับปริญญาโทจะมี 8 วิชา (24 หน่วยกิต) และวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) รวมหน่วยกิตของหลักสูตร 36 หน่วยกิต
     • ตารางเรียนในระดับปริญญาโทเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์

ศึกษารายวิชาใน 3 ภาคการศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
   ภาคการศึกษาที่ 2 [หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา ชั้นปีที่ 1]
     - EDU 640 การศึกษาระบบสองภาษา: การออกแบบหลักสูตรและการสอน
     - EDU 641 เทคโนโลยีและสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสอน
     - EDU 657 การทดสอบและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านภาษา
     - EDU 504 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
   ภาคการศึกษาที่ 1 [หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา ชั้นปี 2]
     - EDU 606 การศึกษาและสังคม: แนวคิดทางทฤษฎี
     - EDU 607 การเรียนรู้ภาษาของผู้เรียนสองภาษา
     - EDU 608 ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียน
     - EDU 609 ระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนรายงาน
     - EDU 699 วิทยานิพนธ์ [3 หน่วยกิต]: นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
   ภาคการศึกษาที่ 2 [หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา ชั้นปี 2]
     - EDU 610 สัมมนาการศึกษาเปรียบเทียบ
     - EDU 699 วิทยานิพนธ์ [9 หน่วยกิต] นำเสนอวิทยานิพนธ์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
   ภาคการศึกษาที่ 2 [หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ 1]
     - EDC 622 การจัดการการเรียนรู้
     - EDC 625 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
     - EDC 626 จิตวิทยาสำหรับครู
     - EDU 504 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
   ภาคการศึกษาที่ 1 [หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ 2]
     - EDC 606 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
     - EDC 607 การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
     - EDC 608 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
     - EDC 609 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
     - EDC 699 วิทยานิพนธ์ [3 หน่วยกิต]: นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
   ภาคการศึกษาที่ 2 [หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ 2]
     - EDC 624 สัมมนาประเด็นปัญหาและนวัตกรรมทางการศึกษา
     - EDC 699 วิทยานิพนธ์ [9 หน่วยกิต] นำเสนอวิทยานิพนธ์

สอบถามรายละเอียด
     • สามารถติดต่อสอบถามการสมัครเข้าศึกษาได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ 1275, 1276
     • เว็บไซต์: http://www.rsu.ac.th/education
     • ผู้ประสานงานโครงการ คุณ ณัฐกานต์ เกาศล โทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ 1275, 1276

ดาวน์โหลด :
- ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารังสิตโมเดล เข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- แบบพิจารณาการรับสมัคร

____________________________________

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

จัดอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ในวิชา EDU 709 ผู้นำทางนวัตกรรมการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ อาคารหอสมุดและห้องสัมมนาอาคาร 3 มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดอบรมการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (1) ฐานข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ (2) Software/ Application for Test Item Analysis ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ อาคารหอสมุดและห้องสัมมนาอาคาร 3 มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวิทยากรรับเชิญ (1) อาจารย์นฤมล พฤกษ์ศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ และหัวหน้าแผนกบริการ(2) ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต____________________________________


การปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทโครงการสควค.รุ่น 3 จัดโดย สสวท.

กับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวันศุกร์ที่ 18 –วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ____________________________________


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิจัยจาก Action Research วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักศึกษาโครงการสควค. ให้กับนักศึกษารุ่น 2 และรุ่น 3 เรื่อง การเขียนบทความวิจัยจาก Action Research เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการและวิธีการเขียนบทความที่ถูกต้อง ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้อง 3-612 วิทยากรโดย ผศ.ดร.จีระวรรณ เกษสิงห์ ซึ่งมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เข้าร่วมฟังการอบรมด้วย____________________________________


หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดงานประชุมย่อยทางวิชาการครั้งที่ 1-2558
หัวข้อ การศืกษาด้านความปลอดภัย ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดงานประชุมย่อยทางวิชาการ หัวข้อ การศืกษาด้านความปลอดภัย โดย วิทยากรรับเชิญ คุณรัตนาวดี เหมนิธิ Winther, Chairperson of AIP Foundation Thailand เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 โดยมีคณาจารย์ร่วมงาน คือ ดร.พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ (ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา และ ดร.วัลลภา เฉลิมวงศาเวช (ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) และนักศึกษารหัส 2555-2558 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนื้____________________________________


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้นำนักศึกษาทุน สควค.เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอหลักสูตร Super Premium ของ University of Minnesota โดย Professor Dr. Frey Finley ซึ่งจัดโดย สสวท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองและสนใจเข้าร่วมสมัครทุน Super Premium บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีการถาม-ตอบ และแจกของรางวัลโดย Professor Dr. Frey Finley____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์ เผยแพร่งานวิจัยทางวิสดอมทีวี

ดร พรรณรัตน์ วรรณสวัสดิ์กุล เคดิช จากภาควิชาการบริหารการศึกษา เผยแพร่งานวิจัยเรื่อง โลจิสติกส์การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทางวิสดอมทีวี ช่วงอาร์เอสยูโซไซตี้ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558____________________________________


การปฐมนิเทศโดย สสวท. ก่อนบรรจุเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาโครงการสควค.รุ่นที่ 1
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

นักศึกษาโครงการ สควค.รุ่นที่1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูและปฐมนิเทศก่อนบรรจุเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมไพน์เฮิร์สท จ.ปทุมธานี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย สสวท. โดยมีเจ้าภาพร่วมคือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการเลี้ยงสังสรรค์ในหัวข้อ "ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง" และการเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ
     1. ความคาดหวังของการเป็นครูสควค. คุณลักษณะความเป็นครูที่ดี จิตสำนึกความเป็นครูที่ดี โดย สสวท.
     2.สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครู โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
     3.ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครู โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
     4.การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยคุรุสภา
     5. การบรรจุบัณฑิต สควค. โดยสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
นอกจากนี้ยังมีพิธีครุสิทธิ์ โดยเป็นพิธีมอบความเป็นครูให้กับนักศึกษาในโครงการรุ่นที่1 ทุกคน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสิ้นสุดโครงการที่น่าประทับใจและอบอุ่นเป็นอย่างมาก____________________________________


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์: กิจกรรม วันที่ 30 ตุลาคม 2558

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ "คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและมาตรฐานวิชาชีพครู" ขึ้นที่อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง3-612 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู ซึ่งเป็นประโยชน์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนักศึกษา โดยวิทยากรคือ ผู้อำนวยการกรรณิการ์ บารมี ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งบรรยากาศของการอบรมมีการบรรยายควบคู่กับการทำกิจกรรม และในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามข้อสงสัย ซึ่งกิจกรรมเป็นที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก____________________________________


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้ส่งทีมเข้าร่วมเเข่งขันโบว์ลิ่ง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ทางบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ "Graduate Rangsit Games" ครั้งที่ 17 ขึ้น โดยมีการจัดแข่งขันโบว์ลิ่ง ณ DHL Blu-o Rhythm & Bowl ชั้น5 เซ้าท์วิงส์ สยามพารากอน ซึ่งงานนี้ทางหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้ส่งทีมเข้าร่วมเเข่งขันเพื่อเป็นการกระชับมิตรระหว่างนักศึกษาต่างหลักสูตร บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนาน งานนี้ทีมของหลักสูตรMA ไม่เน้นที่แต้มและของรางวัลแต่เน้นที่ลีลาและท่าทางสวยงาม____________________________________


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา: กิจกรรม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ดร พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาได้เรียนเชิญ พณ ท่าน Mikael Hemniti Winther เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย เป็นวิทยากรในหัวข้อ วัฒนธรรมในการสื่อสารสองภาษา และในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาถามคำถามต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก____________________________________


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้จัดสัมมนานักศึกษารุ่นที่2 ก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่2/2558 เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตรกับนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการสอบถามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยดีบรรลุวัตถุประสงค์ของจัดสัมมนา____________________________________


นักศึกษาภูฏานในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นำโดยผู้อำนวยการหลักสูตร ดร.มณีเพ็ญ อภิบาลศรี และนักศึกษาภูฏานผู้รับทุนการศึกษา ตรองสา เพ็นล็อป ปีการศึกษา 2557-2558 ได้ไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการศึกษาในประเทศไทย เพื่อเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของครู อาจารย์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศภูฏาน โดยที่นักศึกษาได้ให้ความสนใจกับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษาที่ประเทศภูฏานต่อไป____________________________________


ทีม Land of Dragons คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันโบว์ลิ่งระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาไทยและนักศึกษาภูฏาน รวมจำนวน 2 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ภายใต้ชื่องาน “กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ Graduate Rangsit Games ครั้งที่ 17” ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ณ DHL Blu-o Rhythm & Bowl ชั้น 5 เซ้าท์วิงส์ สยามพารากอน โดยงานนี้ทีม “Land of Dragons” ของนักศึกษาภูฏานในหลักสูตรฯ ผนึกพลังความสามัคคีจนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีม มาครองเป็นผลสำเร็จ สำหรับอีกหนึ่งทีมของนักศึกษาไทยในหลักสูตรฯ ชื่อทีม “3 แซ่บ” ก็ได้สร้างสีสันให้กับงานได้ไม่น้อย โดยเน้นที่ลีลาท่าทางสวยงามและแซ่บตามชื่อทีม ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและมิตรภาพระหว่างผู้ร่วมแข่งขันต่างหลักสูตร จึงทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จไปด้วยดี

 


____________________________________


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เข้าร่วมงาน World-Class Schools Edu Fair 2015

คณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้เข้าร่วมงาน World-Class Schools Edu Fair 2015 ซึ่งจัดโดย วชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2558 ณ วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ ซึ่งงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับความรู้ สร้างสรรค์ความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาที่ได้รับมาตรฐานสากลและร่วมสร้างเครือข่ายการศึกษา อีกทั้งร่วมพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ โดยในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เป็นงานประชุมวิชาการเรื่อง “Innovative Practices of World-Class Schools : Towards World-Class Citizens” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิริยานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นงานนิทรรศการ “WCS Exhibition on 21st Century Education” โดยงานนี้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้และประโยชน์ด้านการศึกษาในหลายมิติ อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษากับผู้เข้าร่วมงานในระดับนานาชาติอีกด้วย____________________________________


งาน Open House 2015 นวัตกรรมการศึกษา ก้าวสู่อาเซียน

คณะศึกษาศาสตร์ได้ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมทางวิชาการในโครงการรังสิตนิทรรศ 2558 หรือ Open House 2015 “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม” ที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตจัดขึ้นเมื่อวันที่ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชน มาร่วมค้นหานวัตกรรมการศึกษาเพื่อก้าวสู่อาชีพที่อยู่ในความสนใจของตนเอง ซึ่งภายในซุ้มกิจกรรมวิชาการของคณะฯ จัดแสดงโปสเตอร์นวัตกรรมผลงานทางวิชาการของนักศึกษา มีการเล่มเกมส์ และตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล ซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดานักเรียนรวมไปถึงคุณครูมาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน____________________________________


หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อดุษฎีบัณฑิต 2558

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อดุษฎีบัณฑิต ที่ Forget-Me-Not Restaurant, Rama Gardens ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 คณาจารย์ของหลักสูตรฯได้ร่วมแสดงความยินดีต่อ วรจักร มั่นคง สันต์ธวัช ศรีคำแท้ ประทีป มะลิแก้ว ประธาน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และ นิภาพร เฉลิมนิรันดร____________________________________


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร.สุพินดา เลิศฤทธิ์ จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในประเทศ ของหลักสูตรการศึกษาระบบสองภาษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานนอกห้องเรียน ณ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558

คณะศึกษาศาสตร์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยมีหลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ ให้แก่ บัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 47 คน จาก หลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรศึกษาศาสตรดูษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 14-15 มกราคม 2559 ณ เดอะไฮอะเวย์ รีสอร์ทหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

คณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรในคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 14-15 มกราคม 2559 เพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้รายงานและรับทราบการดำเนินงานของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 ประกอบไปด้วย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และหลักสูตรศึกษาศาสตรดูษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมอภิปรายตัวบ่งชี้และ KPI ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี 2558-2559, ติดตามการใช้งบประมาณของหลักสูตรต่างๆ , ยุทธศาสตร์ในการรับนักศึกษาและการทำการตลาดของแต่ละหลักสูตร และงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ในปีการศึกษา 2559____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

Doctoral Colloquium 2-2015
หัวข้อ: “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา
วิทยากร: ดร พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.-30-12.30น. ห้องสัมมนา 3-611 อาคาร 3 ชั้น 6
ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม: 4.73 ดีมาก____________________________________


การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

คณะศึกษาศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30-15.30 น. ณ อาคารดิจิทัล มีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบริการสังคมทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2558 ของคณะฯ ประธานของการประชุม คือ ศ ดร. นพ. พรชัย มาตังคสมบัติ (ผู้แทนของอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์) วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมช่วงเช้า คือ ดร. สมเกียรติ อริยปรัชญา คณบดีกิตติคุณ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต และ H.E. Mikael Hemniti Winther เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย ซึ่งวิทยากรทั้งสองท่านได้ให้ข้อคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด ในแนวคิดแบบตะวันตกออกและ แบบตะวันตก การประชุมในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยและนักการศึกษาจากระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรทางการศึกษา มี จำนวนงานวิจัยที่นำเสนอ รวม 18 ผลงาน ภายใต้หัวข้อย่อย 4 หัวข้อ คือ (1)การพัฒนาทักษะการคิดในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (2) การพัฒนาทักษะการคิดและผลสัมฤทธิ์ (3) ประเด็นสำคัญในการพัฒนาทักษะการคิด และ(4) งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด คณะกรรมการจัดการประชุมได้จัดทำเอกสารนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ต่อผู้เข้าร่วมประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนทั้งหมดจำนวน 200 คน และมีผลการประเมินการประชุมเป็นที่น่าพอใจ____________________________________


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา กิจกรรมภาษาอังกฤษ “สอนให้สนุก ให้อาหารเพื่อคิด” สำหรับนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนวัดรังสิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร. พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ และนักศึกษาปริญญาโท จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ “สอนให้สนุก ให้อาหารเพื่อคิด” สำหรับนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนวัดรังสิต ในวันที่ 7.03.59 ทั้งครูและลูกศิษย์ตัวน้อยสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนรู้โดยทั่วกัน____________________________________


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2559 รศ ดร กาญจนา จันทร์ประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่นักศึกษารหัส 2558 โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯดร.มานิต บุญประเสริฐ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักศึกษาจะต้องใช้ความรู้จากการอบรมนี้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้เมื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินดีมาก (ค่ามัชฌิมเลขคณิต= 4.73 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.7____________________________________


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โครงการสัมมนาการทำวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นำโดย ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด และคณาจารย์ในหลักสูตรฯ จัด “โครงการสัมมนาการทำวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาสามารถรวบรวมความคิดเพื่อนำมาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ และศึกษาวิธีการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ของตนเองได้ ซึ่งกิจกรรมในภาคเช้าเป็นการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยนักศึกษารุ่นพี่ รหัส 2557 ที่ได้ผ่านการนำเสนอเค้าโครงฯแล้ว มาสาธิตการนำเสนอเค้าโครงฯให้นักศึกษารุ่นปัจจุบันได้ดูเพื่อเป็นแนวทาง สำหรับภาคบ่ายเป็นกิจกรรมกลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มจะมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาแต่ละคนสนใจ ผลการประเมินโครงการประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นที่น่าพอใจ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 4.59____________________________________


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
โครงการดูงานการศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2559

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการดูงานการศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การศึกษาดูงาน นำโดยอาจารย์ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ, ผศ.ดร.อารยา มุ่งชำนาญกิจ และ ดร.ธนาวรรณ อัศวราชันย์ และ นักศึกษารุ่น 3 จำนวน 13 คน การศึกษาดูงานในครั้งนี้เน้นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษเป็นหลักเพื่อให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์แก่นักศึกษามากที่สุด มีการเยี่ยมชมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ รวมถึงการสาธิตการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ ที่ Korean Dongpae Junior High School, English Village School, Hangman Academy นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญๆและเรียนรู้วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตของชาวเกาหลี เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาถึงวิถีการดำเนินชีวิต ศิลปวัฒนธรรมต่างๆที่ส่งผลต่อระบบการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ การศึกษาดูงานในครั้งนี้นักศึกษามีความพึงพอใจในโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด____________________________________


หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ สควค. โดย ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-15.30 น. หลักสูตร ศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ นำโดย ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้ต้อนรับ ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า ที่ปรึกษา สสวท. นางวราภรณ์ ต.วัฒนผล รักษาการผอ.ฝ่าย พสวท. และ นางสาววิวาภร สุดแสวง นักวิชาการสสวท. ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ สควค.และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของผู้รับทุนโครงการสควค. มีการให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางสสวท. นอกจากนี้ ทีม สสวท. ได้มีการพบปะพูดคุยกับนักศึกษาในโครงการทั้งรุ่น 2 และรุ่น 3 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความคิดเห็นของนักศึกษาต่อโครงการสควค.____________________________________


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการหลักธรรมะในการเรียนรู้ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นำโดย ผศ.ดร.สมชนก ภู่อำไพ และดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด ได้พานักศึกษาในหลักสูตรฯเข้าร่วมกิจกรรมใน “โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการหลักธรรมะในการเรียนรู้” โดยการเยี่ยมชมพุทธสถานและร่วมทำบุญ ฟังธรรมะ ที่วัดพุทธปัญญา อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึ่งมีนักศึกษาภูฏานที่ศึกษาในหลักสูตรฯร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ถือเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกคนต่างอิ่มบุญ อิ่มใจ แถมยังได้ข้อคิดจากการฟังธรรมะเพื่อนำไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในสายอาชีพของตนอีกด้วย____________________________________


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา และ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 15-17 มีนาคม 2559

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา และ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2559 โดย ดร พรรณรัตน์ เคดิช นำนักศึกษาจำนวน 23 คนไปศึกษาเยี่ยมชมแนวปฏิบัติที่ดีและได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำในระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา EDU 610 การศึกษาเปรียบเทียบ และ EDU 663 สัมมนาการบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษาทื่ไปศึกษาเยี่ยมชมได้แก่ INSEAD University (มีหลักสูตร Global MBA ชั้นนำ จัดเป็นอันดับ 1 ของโลก โดย Financial Times) และ Academies Australasia College (ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) นอกจากนี้ ยังได้เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ รวมทั้ง Sentosa และ Universal Studio นักศึกษาประเมินประสบการณ์เรียนรู้จากการศึกษาดูงานต่างประเทศครั้งนี้ ที่ระดับดีมาก____________________________________


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ดอนหวายและสวนแอร์กล้วยไม้ จังหวัดนครปฐม วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา นำโดย ดร พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ ได้พานักศึกษาในหลักสูตรฯเข้าร่วมกิจกรรมใน “โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ดอนหวายและสวนแอร์กล้วยไม้” ที่จังหวัดนครปฐม โดยเยี่ยมชมตลาดและวัดของชุมชนวัฒนธรรมดอนหวาย เพื่อเข้าใจวิถีชีวิตไทยในอดีตที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน จากนั้นได้เยี่ยมชมสวนแอร์กล้วยไม้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกคนต่างสนุกสนานในการได้เรียนรู้การสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในบรรยากาศแบบชนบทของไทย____________________________________


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ณ C ASEAN วันที่ 5 เมษายน 2559

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ณ C ASEAN ในวันที่ 5 เมษายน 2559 โดย ดร พรรณรัตน์ เคดิช นำนักศึกษาในหลักสูตรฯไปศึกษาเยี่ยมชม C ASEAN เพื่อเรียนรู้และเข้าใจ วิถีของประเทศในกลุ่มอาเซียนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งผศ. ดร. การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ ซี อาเซียนได้ให้การต้อนรับและให้คำอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมของศูนย์ฯอย่างดียิ่ง นับเป็นประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรฯ

____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
Doctoral Dissertation Workshop 3-2015
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 ห้องสัมมนา 3-611 อาคาร 3 ชั้น 6

เวลา 9.-30-12.30น. การบรรยายหัวข้อ: “การทำงานวิจัยด้านการศึกษาระดับปริญญาเอก” วิทยากร: ผศ ดร ศิตา เยี่ยมขันติถาวร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม: 4.77 ดีมาก

เวลา 13.30-15.30น. การนำเสนอเค้าโครงงานวิจัยด้านการศึกษาระดับปริญญาเอกในหัวข้อที่เกี่ยวกับ (1 การศึกษาสุขภาพเชิงป้องกันในระดับโรงเรียน (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบงานทะเบียนในระดับอุดมศึกษา (3) การสังเกตการณ์ในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และ (4) การเร่งความสามารถทางวิชาการของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม: 4.52 ดีมาก


____________________________________


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2559 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสุตรและการสอน ในวันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2559 และ วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559

ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยกล่าวแนะนำโครงสร้างหลักสูตร และข้อมูลพื้นฐานของคณะฯ โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมงานในครั้งนี้ คือ ผศ.ดร. สมชนก ภู่อำไพ และ รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ หลังจากงานปฐมนิเทศแล้ว รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ เริ่มการเรียนการสอนในวิชา EDC 606 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ ถูกจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559หลังจากงานปฐมนิเทศแล้ว ผศ.ดร. สมชนก ภู่อำไพ เริ่มการเรียนการสอนในวิชา EDC 606 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1-2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ

คณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรในคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ในเรื่องการดำเนินงานของหลักสูตร การบริหารจัดการการรับนักศึกษาเข้าในปีการศึกษา 2559 และทบทวนประเด็นสำคัญต่าง ๆ เพื่อการดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับ การศึกษาคือนวัตกรรม, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, การดำเนินการโครงการวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยไปสู่สาธารณะ, การพัฒนาบุคลากรและการประกันคุณภาพการศึกษา____________________________________


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ดร.วัลลภา เฉลิมวงศาเวช ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดงานปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 โดยมีคณาจารย์ร่วมงาน คือ ดร.พรรณรัตน์ วรรณสวัสดิ์กุล เคดิช, ดร.พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์, รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และ ดร.ดลฤทัย บุญประสิทธิ์ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์ทำบุญคณะฯ และถวายสังฆทานเนื่องในโอกาส ครบรอบ 12 ปี (2547-2559) ในวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ วัดคลองบ้านใหม่ ปทุมธานี

คณะศึกษาศาสตร์ทำบุญคณะฯ และถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ 14 รูป เนื่องในโอกาส ครบรอบ 12 ปี (2547-2559) ในวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ วัดคลองบ้านใหม่ ปทุมธานี เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณะฯและบุคลากร คณะฯขอขอบพระคุณคุณจินดา สุทธิคณะ ที่ได้กรุณาช่วยจัดอาหารและสังฆทานถวายแก่พระสงฆ์____________________________________


การประเมินคุณภาพการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในวันที่15-19 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการฯ 5 ชุด ได้ตรวจสอบองค์ประกอบการประกันคุณภาพทั้ง 6 องค์ประกอบ และเอกสารประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ของ 5 หลักสูตร ซึ่งผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ได้รับมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก____________________________________


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2559 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณทิต ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559

รศ.ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 โดยมีคณาจารย์ร่วมงาน คือ ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย),ดร.ดลฤทัย บุญประสิทธิ์ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร), ดร.พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์) และ ดร.วนิดา พลอยสังวาลย์ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนนักศึกษารหัส 2556-2557 คือ นาวาอากาศโทธาตรี ขวัญสังข์ และ มัทนา ดวงกลาง ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วย

หลังจากจบงานปฐมนิเทศแล้ว นักศึกษาใหม่เริ่มเรียนวิชา EDU 709 ผู้นำทางนวัตกรรมการศึกษา โมดูล 1____________________________________


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 18.09.59

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย ดร. ธนาวรรณ อัศวราชันย์ และนักศึกษาปริญญาโท รหัส 2559 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติใน วันที่ 18 กันยายน 2559 นักศึกษาสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนรู้ในการเป็นเกษตรกรโดยทั่วกัน____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์​ ​​ ​มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต​ ​​ ​ปีการศึกษา​ ​2559

หลักสูตรฯได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในสองหัวข้อคือ​ ​(1)​ ​“การสืบค้นสารสนเทศด้านการศึกษา” โดย​ ​วิทยากร​ ​อาจารย์นฤมล​ ​พฤกษ์ศิลป์​ ​​ ​รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฝ่ายสารสนเทศ​ ​มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันเสาร์ที่​ ​24​ ​กันยายน​ ​2559​ ​เวลา​ ​9.-30-12.30น.​ ​ณ​ ​ห้องอบรมสารสนเทศ​ ​อาคาร​ ​7​ ​ชั้น​ ​2 ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม:​ ​5.00​ ​​ ​ระดับดีมาก​ ​​ ​​ ​และ​ ​(2)​ ​หัวข้อ:​ ​​ ​“การอบรมการใช้นวัตกรรมทางด้านการศึกษา Socrates​ ​and​ ​Kahoot”​ ​โดย​ ​วิทยากร:​ ​อาจารย์ณัฐพัชร์​ ​หลวงพล​ ​​ ​วิทยากรศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้​ ​มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่​ ​9​ ​ตุลาคม​ ​2559​ ​เวลา​ ​9.-00-12.00น.​ ​ณ​ ​ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้​ ​อาคาร​ ​7​ ​ชั้น​ ​1 ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม:​ ​4.25​ ​​ ​ระดับดี____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรฯได้จัดกิจกรรมทางวิชาการสองกิจกรรมในภาคการศึกษา 1-2559 ใน วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 9.-30-12.30 น และ 13:30-15:30 น ณ ห้องสัมมนา 3-611 อาคาร 3 ชั้น 6 กิจกรรมแรกคือ การประชุมย่อยทางวิชาการ 1-2559 หัวข้อ: “การศึกษาด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” โดยวิทยากร: ดร ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต มีผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม: 4.65 ระดับดีมาก และกิจกรรมที่สองคือ ปฏิบัติการดุษฎีนิพนธ์ 1-2559 ชึ่งนักศึกษาสามรายได้นำเสนอองค์ประกอบวิจัยในงานดุษฎีนิพนธ์ และได้มีการอภิปรายเพื่อรับทราบข้อคิดเห็นจากเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม: 4.05 ระดับดี____________________________________


ทีมวิจัยจากโคลัมเบียทีขเชอรส์คอลเลจ สหรัฐอเมริกา มาเยี่ยมคณะศึกษาศาสตร์ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559

ทีมวิจัยจากโคลัมเบียทีขเชอรส์คอลเลจ โดยความร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทยได้มาเยี่ยมคณะศึกษาศาสตร์ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 ทีมวิจัยนำโดยโปรเฟสเซอร์ ดร มาจอรี ซีเกล ได้มาศึกษาการบริหารงานวิชาการของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ โดยเก็บข้อมูลการดำเนินการของหลักสูตรฯ การสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษา และการสังเกตการณ์การฝึกสอนในโรงเรียนพี่เลี้ยงสี่โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 การประชุมย่อยทางวิชาการ 2-2559 และ ปฏิบัติการดุษฎีนิพนธ์ 3-2559

หลักสูตรฯได้จัดกิจกรรมทางวิชาการสองกิจกรรมในภาคการศึกษา 2-2559 ใน วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.-30- 12.30 น และ 13:30-15:30 น ณ ห้องสัมมนา 3-611 อาคาร 3 ชั้น 6 กิจกรรมแรกคือ การประชุมย่อยทางวิชาการ 2-2559 หัวข้อ: “ประเด็นสำคัญในการใช้เทคโนโลยีการศึกษา” โดยวิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร สุดสงวน งามสุริยโรจน์ คณะเทคโนโลยีการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม: 4.63 ระดับดีมาก และกิจกรรมที่สองคือ ปฏิบัติการดุษฎีนิพนธ์ 3-2559 ชึ่งนักศึกษาสามรายได้นำเสนอองค์ประกอบวิจัยในงานดุษฎีนิพนธ์ และได้มีการอภิปรายเพื่อรับทราบข้อคิดเห็นจากเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม: 4.75 ระดับดีมาก____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 การสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิตได้จัดการสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์ของนักศึกษา 4 ราย ในระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2559 คือ

วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2559
นาวาอากาศโทสุกฤษฏิ์ อัญบุตร ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และสังเคราะห์การจัดการความรู้ของสามเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”
นายอานนท์ เอื้ออุมากุล ในหัวข้อ “การใช้วิธีการสอนแบบแนะแนวที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนฟิสิกส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: การใช้หัวข้อโมเมนตั้ม”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
นางสาวนภาพิไล ลัทธศักดิ์ศิริ ในหัวข้อ “การสร้างเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของพนักงานระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยานยนต์ในภาคตะวันออก ประเทศไทย”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
นางเอ็มอร ทองเหลือ ในหัวข้อ “การจัดการการเรียนรู้โดยจิตตปัญญาศึกษาในลักษณะของวิธีการสอนแบบศึกษาไตร่ตรองเพื่อสนับสนุนผลการเรียนรู้ในวิชาศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง: กรณีศึกษาของโรงเรียนผ่องสุวรรณสายไหม”____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 คณาจารย์แสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์

คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิตได้แสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์ของนักศึกษา 4 ราย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ที่ ห้องอาหาร การ์เด้นคอร์ท โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ผู้ประสบความสำเร็จในการสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์คือ (1) นาวาอากาศโทสุกฤษฏิ์ อัญบุตร ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และสังเคราะห์การจัดการความรู้ของสามเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” (2) นายอานนท์ เอื้ออุมากุล ในหัวข้อ “การใช้วิธีการสอนแบบแนะแนวที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนฟิสิกส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: การใช้หัวข้อโมเมนตั้ม” (3) นางสาวนภาพิไล ลัทธศักดิ์ศิริ ในหัวข้อ “การสร้างเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของพนักงานระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยานยนต์ในภาคตะวันออก ประเทศไทย” และ (4) นางเอ็มอร ทองเหลือ ในหัวข้อ “การจัดการการเรียนรู้โดยจิตตปัญญาศึกษาในลักษณะของวิธีการสอนแบบศึกษาไตร่ตรองเพื่อสนับสนุนผลการเรียนรู้ในวิชาศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง: กรณีศึกษาของโรงเรียนผ่องสุวรรณสายไหม”

____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตงานช้อมพิธีรับปริญญาและถ่ายภาพหมู่บัณฑิตศึกษาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559

คณาจารย์ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิตร่วมแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตในงานช้อมพิธีรับปริญญาและถ่ายภาพหมู่บัณฑิตศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ หอประชุม อาคารนันทนาการ____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณาจารย์ศึกษาศาสตร์อวยพรปีใหม่ 2560 ต่อท่านอธิการบดี

คณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 ต่อท่านอธิการบดี ดร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 1-801 อาคาร 1 ชั้น 8
____________________________________


คณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ เลอวานาโฮเต็ล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

คณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรในคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 19-20 มกราคม 2560 เพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้รายงานและรับทราบการดำเนินงานของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 ประกอบไปด้วย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และหลักสูตรศึกษาศาสตรดูษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมอภิปรายตัวบ่งชี้และ KPI ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี 2560-2564, ติดตามการใช้งบประมาณของหลักสูตรต่างๆ , ยุทธศาสตร์ในการรับนักศึกษาและการทำการตลาดของแต่ละหลักสูตร และงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ในปีการศึกษา 2560____________________________________


การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

คณะศึกษาศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา” ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30-15.30 น. ณ อาคารดิจิทัล มีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบริการสังคมทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2559 ของคณะฯ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมช่วงเช้า คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส วิทยาลัยเทคโนโลยีการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งวิทยากรทั้งสองท่านได้ให้ข้อคิดที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเพื่อการศึกษา การประชุมในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยและงานวิชาการของนักวิจัยและนักการศึกษาจากระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรทางการศึกษา มี จำนวนงานวิจัยที่นำเสนอ รวม 20 ผลงาน ภายใต้หัวข้อย่อย 4 หัวข้อ คือ (1)การใช้เทคโนโลยีการศึกษา (2) แนวคิดใหม่เกื่ยวกับการเรียนการสอน (3) การบริหารการจัดการการเรียนรู้ และ (4) ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับผู้เรียน คณะกรรมการจัดการประชุมได้จัดทำเอกสารนำเสนอผลงานวิจัยและวารสาร RJES เผยแพร่ต่อผู้เข้าร่วมประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนทั้งหมดจำนวน 265 คน และมีผลการประเมินการประชุมเป็นที่น่าพอใจ
____________________________________