ประวัติอาจารย์

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล           ดร.เกียรติศักดิ์  สหะศักดิ์มนตรี

ตำแหน่ง                  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

โทรศัพท์                 997-2222/30 ต่อ 3671, 1600                   โทรสาร   997-2222/30  ต่อ  3604

 

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

ปีที่สำเร็จ

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ปริญญาตรี

2527

วศ.. (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท

2529

M.Eng. (Structural Engr.)

The University of Tokyo, Japan

ปริญญาเอก

2532

D.Eng.(Structural Engr)

The University of Tokyo, Japan

 

ประสบการณ์ทำงาน

ปี พ..

สถานที่

2534-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

 

หนังสือและตำรา         -

บทความทางวิชาการ  

-          มยผ.1508-51 มาตรฐานการเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย

วัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย

งานบริการวิชาการ      -                      

ผลงานวิจัย                  -          

งานสอน

§        Steel & Timber Design

§        Prestressed Concrete Design

§        Advanced Reinforced Concrete Design