ประวัติอาจารย์

 

1.1 ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)                      พิชญา เผือกขาว

     ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Pichaya Phurkhao

     ตำแหน่งปัจจุบัน                              หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

     โทรศัพท์                                           08-9030-9744      Email Address …pichaya@rsu.ac.th

 

1.2   ประวัติการศึกษา

·     ปริญญาตรี สาขาวิชา  BSCE (วิศวกรรมโยธา)                                                                                                  สถาบัน  Far Eastern University

ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.. 2521

·     ปริญญาโท สาขาวิชา MSCE (Civil Engineering)                                                                                             สถาบัน  Polytechnic Institute of New York  

ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.. 2523 

·     ปริญญาเอก สาขาวิชา Ph.D (Civil engineering)                                                                                               สถาบัน The City University of New York

ปีที่สำเร็จการศึกษา          2531

      หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ทำ Coupled Thermoelastic Crack Problems

 

1.3   สาขาเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ

                1. Blast Resistant Design of Structures

2.  Building and bridge design

3. Finite elements and Fracture mechanics

 

1.4   ประวัติการทำงาน

                - วิศวกรโครงสร้าง บริษัท Irwin G. Cantor Office นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (.. 2523-26)

                - วิศวกรโครงสร้าง บริษัท Ewell W. Finley, P.C. นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (.. 2529-36)

                - วิศวกรโครงสร้าง  บริษัท เมตริก จำกัด  (.. 2536-38)

 

1.5   ข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์

2.1 บทความวิจัย

-       P.Phurkhao and M.K. Kassir, Note on Chloride –Induced Corrosion of Reinforced Concrete Bridge Decks, ASCE Engineering Mechanics Div. 131 (2005), 97-99

-          Phurkhao, P. and Kassir, M.K.,. Thermoelastic Wave Propagation in an Elastic Solid Containing a Finite Crack,Int. J. of Fracture, 47 (1991) , 213-227

-          M.K. Kassir, P.Phurkhao, Some Transient Coupled Thermoelastic Crack Problems, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 6, (1986), 197-206.

-          ชินรัฐ อำพันสุข และ พิชญา เผือกขาว, Transient Response of an Elastic Solid Containing a Penny-shaped Crack Due to Mechanical and Thermal Impact Loadings Using Coupled Theory of Thermoelasticity, Proceedings of the Tenth National Convention  on Civil Engineering, Chonburi, Thailand, 2005

Master Thesis Advisor

1.       Patipath Aiemaram  “ Application of  Object Oriented Programming in Structural Engineering”, 2002

2.       Chinnarat Amphansook “Transient Response of an Elastic Solid Containing a Penny-Shaped Crack due to Mechanical and Thermal Impact Loadings Using Coupled Theory of  Thermoelasticity” , 2004