ประวัติอาจารย์

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล           รศ.ดร.เสรี  ศุภราทิตย์

ตำแหน่ง                  ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

โทรศัพท์                 997-2222/30  ต่อ  3647, 1600 โทรสาร   997-2222/30  ต่อ  3604

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

ปีที่สำเร็จ

คุณวุฒิ

สถาบันการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

2525

2530

2535

วศ.. (วิศวกรรมโยธา)

M.Eng. (Water Resources Engr.)

D.Eng. (Coastal Engr.)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Asian Institute of Technology

Tohoku University, Japan

ประสบการณ์ทำงาน

..

สถานที่

..2524-2526

..2527-2529

..2534-2536

1 ..2540-ปัจจุบัน

- วิศวกร (material) บริษัทไทยดีซีไอ จำกัด

- วิศวกรโครงการ บริษัทลิ้มเจริญก่อสร้าง จำกัด

- วิศวกรอาวุโส บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต จำกัด

- อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  

   มหาวิทยาลัยรังสิต

งานอื่น ๆ

-          คณะอนุกรรมาธิการภัยพิบัติและสาธารณภัย สภาผู้แทนฯ

-          คณะกรรมการศึกษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า สำนักนายกรัฐมนตรี

-          คณะกรรมการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-          คณะกรรมการการประปานครหลวง

ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ

International Journal

1)      Supharatid, S., Tanaka, H., and Shuto, N.(1992) Interactions of waves and currents(Part I Experimental investigations), J. Coast. Eng. Japan, JSCE, pp. 167-186.

2)       Supharatid, S., Tanaka, H., and Shuto, N.(1992) Interactions of waves and currents(Part II Numerical computations), J. Coast. Eng. Japan, JSCE, pp. 187-204.

3)      Tingsanchali, T. and Supharatid, S.(1996): Experimental investigation and analysis of HEC-6 river morphological model, J. Hydrological Process., Vol. 10, pp. 747-761.

4)      Supharatid, S.(2003): Tidal-level forecasting and filtering by using a neural network model, World Scientific, Coastal Engineering Journal 45(1), pp. 119-137.

5)      Supharatid, S.(2003): Application of neural network model in establishing a stage-discharge relationship in tidal river, J. Hydro. Process. 17, pp. 3085-3099.

6)      Supharatid, S.(2004): Field data recovery of tidal level using a neuro-genetic algorithm,  World Scientific, Coastal Engineering Journal 46(4), pp. 369-383.

7)      Kanbua, W., Supharatid, S. and Tang, I.M. (2005) Ocean wave forecasting in the Gulf of Thailand during typhoon Linda 1997: WAM and Neural network Approaches, ScienceAsia 31, 243-250.

8)      Kanbua, W., Supharatid, S. and Tang, I.M. (2005) Ocean wave forecasting in the Gulf of Thailand during typhoon Linda 1997: Hard and soft computing approaches, J. Atmospheric and Ocean Science, 10(3), 145-161.

9)      Supharatid, S.(2006): The Hat Yai flood : the worst first flood in Thai history, J. Hydro. Process. 20, pp. 307-318.

International Conferences

1)      Supharatid, S., Tanaka, H., and Shuto, N.(1991): Experimental investigation on uniform and non-uniform boundary layer under wave and wave-current combinations, Proc. 36th Jap. Conf. On Hydr., JSCE, pp.. 537-542.

2)      Supharatid, S., Tanaka, H., and Shuto, N.(1991): A study on the velocity distribution under wave-current combined motion, Proc. 38th Jap. Conf. Coast. Eng., JSCE, pp. 6-10.

3)      Supharatid, S., Tanaka, H., and Shuto, N.(1992): Rough turbulent boundary layer under wave-current combined motions, Proc. 37th Jap. Conf. On Hydr., JSCE, pp.. 193-198.

4)      Supharatid, S., Tanaka, H., and Shuto, N.(1992): Interactions of nonlinear wave and current, Proc. 23rd International Conference on Coastal Engineering, ASCE, Italy, pp. 672-683.

5)      Supharatid, S.(2000): Filtering of the bottom shear stress under wave-current interactions by using the Artificial Neural Networks, ICHD2000, Yokohama.

6)      Supharatid, S.(2002): Tidal-level forecasting by using the Levenberg-Marquardt algorithm, 13th  Int. Conf., IAHR, pp. 916-921.

7)      Supharatid, S.(2004): The Hat Yai flood 2000: The worst flood in Thai history, Advances in Hydro-Science and Engineering, 6th Int. Conf. On Hydro-Science and Engineering, Brisbane, Australia.

National Journal

1)      Supharatid, S., Tanaka, H., and Shuto, N.(1989)”Calculation of Unsteady Boundary layer using the First-order Closure Model” EIT Journal Vol. 2, pp. 62-73.

2) Supharatid, S.(2001): A new concept in the design of stone size for riprap bank protection, EIT Research and Development Journal, Vol. 12, No. 1, pp 15-19.

3) Supharatid, S.(2001): Flow field computation at river mouth using Taylor-Galerkin finite element method, EIT Research and Development Journal, Vol. 12, No. 1, pp. 20-25.

4)  Supharatid, S.(2001): Filtering of the bottom shear stress under wave-current combined flows by using the artificial neural network, EIT Research and Development Journal, Vol. 12, No. 2, pp. 36-44.

National Conference

1)      เสรี ศุภราทิตย์(2540): การเปรียบเทียบ Turbulent Transport Model  การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 หน้า 269-273

2)      เสรี ศุภราทิตย์(2540) :โครงสร้าง Turbulent structure ภายใต้การไหลของคลื่นและกระแสน้ำ  การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 หน้า 274-278

3)      เสรี ศุภราทิตย์(2541): ภัยธรรมชาติจาก Tsunami สำหรับประเทศไทย วารสารวิศวกรรม 

        และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยรังสิต Vol. 3 No. 1 หน้า 15-19

4)      เสรี ศุภราทิตย์(2542): การคำนวณสนามการไหลบริเวณปากแม่น้ำโดยวิธี Tayler Galerkin Finite Element Method การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 หน้า WRE13-18

5)      เสรี ศุภราทิตย์ ธวัธชัย ติงสัญชลี กีรติ ลีวัจนกุล อิศราวุธ พุมเพรา เอกภพ ธีรโอฬาร และ วรพจน์ เฮ็งเส็ง (2542): การศึกษาการผันน้ำโดยการใช้แบบจำลองทางกายภาพ การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 หน้า WRE79-84

6)      เสรี ศุภราทิตย์ ธวัธชัย ติงสัญชลี และ อโศก กัญยวงศ์หา (2542): การศึกษาการผันน้ำโดยการใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 หน้า WRE85-90

7)      เสรี ศุภราทิตย์ และ วีรยุทธ ฐิติสมบูรณ์ (2542): การคำนวณระดับน้ำโดยวิธี Predictor-Corrector  การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 หน้า WRE7-12

8)      เสรี ศุภราทิตย์ อลงกรณ์ ปรียะธรรม ณรงค์ฤิทธิ์ เพื่อนพึ่งได้ และ สงกราน ท้าวพา(2542): การศึกษาการทับถมของตะกอนเนื่องมาจาก Overloading การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 หน้า WRE168-173

9)      เสรี ศุภราทิตย์ และ ธีรเดช บ่างสมบูรณ์(2542): ความเสี่ยงและความรุนแรงของพายุโซนร้อนสำหรับประเทศไทย” การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 หน้า WRE122-127

10)   เสรี ศุภราทิตย์ และ วรุส อุดมดี(2542): ประเทศไทยกับภัยธรรมชาติจากคลื่นยักษ์ การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 หน้า WRE154-159

11)   เสรี ศุภราทิตย์(2542): การวิเคราะห์เสถียรภาพของโป๊ะเทียบเรือในกรุงเทพ การประชุมใหญ่ประจำปี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

12)   เสรี ศุภราทิตย์ (2543): โครงข่ายใยประสาทเทียมกับงานวิศวกรรมแหล่งน้ำ การประชุมใหญ่ประจำปี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

13)   เสรี ศุภราทิตย์ (2543): ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับอัตราการไหล สำหรับแม่น้ำที่ได้รับอิทธิพลน้ำทะเลหนุน (กรณีศึกษาแม่น้ำเจ้าพระยา) การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 หน้า WRE55-60

14)   เสรี ศุภราทิตย์ (2543): การประมาณความเค้นเฉือนภายใต้การกระทำของคลื่นและกระแสน้ำ การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 หน้า WRE85-90

15)   เสรี ศุภราทิตย์ (2543): การทำนายอัตราการไหลรายเดือนโดยโครงข่ายใยประสาทเทียม การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 หน้า WRE91-96

16)   เสรี ศุภราทิตย์ (2543): การวิเคราะห์เสถียรภาพของโป๊ะเทียบเรือในกรุงเทพ การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 หน้า WRE103-108

17)   เสรี ศุภราทิตย์ (2543): การออกแบบขนาดหินสำหรับเขื่อนป้องกันตลิ่ง การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 หน้า WRE109-114

18)   เสรี ศุภราทิตย์ (2543): การวิเคราะห์ความถี่และความรุนแรงของฝนแล้ง (กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำยม) การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 หน้า WRE127-132

19)   เสรี ศุภราทิตย์ (2544): การทำนายน้ำท่วมฉับพลันโดยโครงข่ายใยประสาทเทียม การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 7 หน้า WRE35-40

20)   เสรี ศุภราทิตย์ (2544):  ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมโดย Neuro-genetic algorithm (กรณีศึกษาน้ำท่วมหาดใหญ่) บทความรับเชิญ การประชุมวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1 บทความที่ IV02/1-9

21)   เสรี ศุภราทิตย์ ชัยยุทธ์ ชินณะราศี และ ทรงพล  โนนสว่าง(2544):  การพยากรณ์ระดับน้ำที่หาดใหญ่โดยโครงข่ายใยประสาทเทียม การประชุมวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1 บทความที่ RF11/1-6

22)   วุฒิชัย วิชัยเมฆพัตร ธวิช บูรณธนิต และ เสรี ศุภราทิตย์ (2544):  การพัฒนาแบบจำลองการคำนวณการเปลี่ยนแปลงท้องน้ำชนิดกึ่ง 2 มิติ  การประชุมวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1 บทความที่ RE12/1-7

23)   เทอดเกียรติ สุวัฒนกุล ทรงสัจ แจ่มพงษา จตุรงค์ รัตนานุสนธิ์ นลินี จำนงค์พล และ เสรี ศุภราทิตย์ (2545) : การพัฒนา Software ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับทำนายน้ำท่วม  การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 หน้า WRE74-79 

24)   นลินี จำนงค์พล และ เสรี ศุภราทิตย์ (2545): การพยากรณ์อนุกรมเวลาระดับน้ำเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม การ  ประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 หน้า WRE80-85

25)   25) วุฒิชัย วิชัยเมฆพัตร เสรี ศุภราทิตย์ และ ธวิช บูรณธนิต (2545):  การจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงท้องน้ำในลำน้ำธรรมชาติ   การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 หน้า WRE91-96

ตำราทางวิชาการ

1)      กลศาสตร์ของไหล ปี  ..2540 จำนวนประมาณ 228  หน้า

2)      การพยากรณ์น้ำโดยโครงข่ายใยประสาทเทียม ปี  ..2544 จำนวนประมาณ 200  หน้า

3)      มัจจุราช อันดามัน : สึนามิ..2548 จำนวนประมาณ 100 หน้า