ประวัติย่ออาจารย์

image001.jpg

นายภาณุเมศวร์   ศิรินรานันตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

contact: sirinaranun@yahoo.com, CE-learning

 

วุฒิการศึกษา

             1. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.. 2535 (1992)

             2. Mater of Engineering in Structural Engineering, Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2539 (1996)

             3. Master of Science in Computer Science, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2545 (2002)

 

ทุนการศึกษา

1.       ทุนการศึกษาปริญญาโท ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (.. 2536-2539)

2.       ทุนการศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต (.. 2542-2544)

 

ประวัติการทำงาน

1. บริษัท อรุณชัยเสรีคอนซัลแตนท์ (ACS) ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายออกแบบโครงสร้าง งานที่รับผิดชอบออกแบบโครงสร้างอาคาร  ตั้งแต่ พ..2535 ถึง พ.. 2536

2. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา งานที่รับผิดชอบ งานสอน และบริการงานวิชาการ ตั้งแต่ พ..2539 ถึง พ.. 2540

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์พิเศษสาขาวิศวกรรมโยธา งานที่รับผิดชอบ งานสอน ตั้งแต่ พ.. 2540 ถึง พ..2543

4. มหาวิทยาลัยรังสิต ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา งานที่รับผิดชอบ งานสอน หัวหน้าห้องปฏิบัติคอนกรีตและวัสดุ หัวหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในสาขาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ พ.. 2540 ถึงปัจจุบัน

 

ความเชี่ยวชาญ

·        การทดสอบวัสดุ คอนกรีต เหล็ก ไม้ อิฐ คาร์บอนไฟเบอร์ อีพ็อกซี่ สำหรับงานวิศวกรรม

·        การทดสอบแบบไม่ทำลาย โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก

·        การทดสอบหาหน่วยแรงคงค้างในเนื้อเหล็ก โดยวิธี Hole-Drilling Method

·        การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง พื้น คาน เสา ฐานราก โครงข้อหมุน โครงข้อแข็ง ของโครงสร้างทั่วไป โครงสร้างอาคารสูง โครงสร้างสะพาน

·        ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษา C, Fortran, Java, Visual Basics และอื่น ๆ

·        ด้านการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ในความรู้ต่อไปนี้ อันได้แก่ คณิตศาสตร์ชั้นต้น ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ชั้นสูง (อันได้แก่ Calculus, Statistics and Probability, Differential Equation, Linear Algebra และ Numerical Method) กลศาสตร์วิศวกรรม (ด้านสถิตศาสตร์ และจลนศาสตร์) กลศาสตร์วัสดุ วิเคราะห์โครงสร้างชั้นต้นและชั้นสูง (Theory of Structure and Advanced Structural Analysis) ชลศาสตร์วิศวกรรม คอนกรีตเทคโนโลยี การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การเขียนแบบงานวิศวกรรมโยธา การออกแบบโครงสร้างเหล็ก การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กกำลังดึงสูง วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมฐานราก Dynamics of Structures, Mechanics of Solids, Computer Methods of Structural Analysis, Programming Language, Data Structures and Algorithm, Operating Systems and Computer Architecture, Theory of Computation and Parsing Transformation, Control Dynamics System เป็นต้น

·        การวิเคราะห์โครงสร้างโดย Finite Element Method

·        การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกและคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานตรวจวัดสัญญาณ (measurement system)

·        การใช้งานและซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบเครือข่าย และการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ อันได้แก่ ระบบปฏิบัติการ, Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access, Visio), AutoCAD, Fortran, C, C++, Java, Pascal, Matlab, Macromedia Flash และอื่น ๆ

 

วิทยากรบรรยายพิเศษ

01     กรมทางหลวง

02     กรมทางหลวงชนบท

03     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน

04     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

05     บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด

 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

01     Preprocessing of Finite Element Application Program โดยมี นายอภิชาต สมณะ  นายชัยรัตน์ กอทรัพย์ไพศาล และนายภูสิทธิ์ วิทยาวนิชชัย เป็นนักศึกษาโครงงาน พ.ศ. 2541

02     Influence of Absorption of aggregate to High Strength Concrete โดยมี นายวรพล อุตกฤษฏานนท์ และนายชาญณรงค์ กลางแก้ว เป็นนักศึกษาโครงงาน พ.ศ.2541

03     การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของมอร์ต้าร์ผสมใยมะพร้าว โดยมี นายนิกร จันทบ นาย เทียนชัย พานิชพึ่งรัก และ นายปิยพันธ์ ศรีพันธุ์เนตร เป็นนักศึกษาโครงงาน พ.ศ.2541

04     Graphical Preprocessing for Finite Element Application Program โดยมี นายเอกพจน์ วงศ์สวัสดิ์กุล นายอาทิตย์ เจริญวรชัย นายโกวิท ชลธารเกรียงไกร นายสุรวุฒิ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และนายพะฤทธิ์ โกวิทสิทธินันท์ เป็นนักศึกษาโครงงาน พ.ศ.2541

05     การออกแบบคอนกรีตกำลังสูงที่ระดับค่าต่าง ๆ โดยมี น.ส.ศิวลัย ชีวชื่น นายวิโรจน์ อัศวทวีโชคชัย และนาย สุธี ทำประโยชน์ เป็นนักศึกษาโครงงาน พ.ศ.2541

06     High Strength Concrete โดยมี นายปณัสย์ อิมสำราญรัชต์  นายสุรเศรษฐ์ ทองเจือ  และนายตรีภพ วัฒนากูล เป็นนักศึกษาโครงงาน พ.ศ.2541

07     ผลของปริมาณเส้นใยป่านศรนารายณ์ต่อคุณสมบัติเชิงกลของมอร์ต้าร์ โดยมี นาย สุภัทรชัย อุบล นายเฉลิมพล วรวงค์ นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ศรี และนายบัณฑิต นิจสุวรรณ เป็นนักศึกษาโครงงาน พ.ศ.2541

08     ผลของรูปร่างของเส้นใยเหล็กต่อคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีต โดยมี นาย ชัชวรุตม์ รอตภัย น.ส. วราภรณ์ โพธิ์สะอาด น.ส. ปิยะนาตย์ ไชยวาน และนาย เกียรติศักดิ์ แพนลา เป็นนักศึกษาโครงงาน พ.ศ.2541

09     การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าตะกอนของเสีย โดยมี นายชีวิน สุรสนธิ นายอรรถพล เดชสุวรรณ์  และนายปริญญา กิตติศาสตรา เป็นนักศึกษาโครงงาน พ.ศ.2542

10     ผลกระทบของปริมาณและความยาวเส้นใยชานอ้อยต่อคุณสมบัติเชิงกลของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าแกลบ โดยมี นายสุนทร มีโรจน์  นายธรรศ อังคสิทธิ์ นายสยาม เสงี่ยมศักดิ์ และนายณรงค์ฤทธิ์ ยศสุวรรณ เป็นนักศึกษาโครงงาน พ.ศ.2542

11     การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของซีเมนต์เพสต์และมอร์ต้าร์ผสมเถ้าชานอ้อย โดยมี นายอากรชัย คเชนทร์ทอง นาย ศุภขวัญ โพธิ์หอม และนายจักริน ชโลมพันธ์ เป็นนักศึกษาโครงงาน พ.ศ.2542

12     การศึกษาผลของเถ้าแกลบละเอียดต่อคุณสมบัติของมอร์ต้าร์ โดยมีนาย กฤษฎาพล แควชล น.ส.เสาวนีย์ อันสนั่น นายสามารถ สมานกุด และน.ส.จุฑาทิพ สุขสำอางค์ เป็นนักศึกษาโครงงาน พ.ศ.2542

13     การศึกษามอร์ต้าร์โดยใช้แหล่งทรายทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยมีนายทรรศนัย สิทธิ นายณัฐพล จิตร์กำแหง นางสาวพรสวรรค์ ปัญญาวิชัย และนายกิตติพงษ์ แก้วโบราณ  เป็นนักศึกษาโครงงาน พ.ศ.2544

14     การศึกษาคอนกรีตที่มีค่ากำลังสูงมากกว่า 1000 กก.ต่อ ตร.ซม. โดยมี นายชูเกียรติ โสตถิสุพร นายเดชชนะ บุญนารักษ์ และนายกฤษฎา สุวรรณไตร พ.ศ.2544

15     การศึกษาผลของรูปร่างมวลรวมหยาบต่อกำลังอัดคอนกรีตกำลังสูง โดยมี นายชวลิต สินสวัสดิ์ นาย ธีระพงษ์ พรพฤฒิพันธ์ นาย อาทิตย์ ธเนศตระกูล และนายอภิชาติ การงานดี เป็นนักศึกษาโครงงาน พ.ศ.2545

16     การศึกษาอัตราส่วนผสมของมอร์ต้าร์ต่อช่องว่างของมวลรวมหยาบที่มีผลต่อกำลังของคอนกรีต นาย นวพล  สายซื่อ นายวสันต์  ต่ายเกลี้ยง นายสิทธิพร  ศักดิ์สิทธิ์ เป็นนักศึกษาโครงการ พ.ศ. 2546

17     การศึกษาอัตราส่วนผสมของซีเมนต์เพสต์กับสารผสมเพิ่ม (สารลดน้ำ Plasticizer) โดยมีนายตะวัน จันทร์ปล้อง นายสุวิทย์ ณ วิจิตร และนายวัชรินทร์ จำเริญ เป็นนักศึกษาโครงการ พ.ศ.2546

18     การศึกษาอัตราส่วนผสมของซีเมนต์เพสต์กับสารลดน้ำอย่างมาก (Superplasticizer) โดยมีนาย กระวิน  โคตรพันธ์ นายสุริยนต์  ฉัตรศิริวัฒนา เป็นนักศึกษาโครงการ พ.ศ. 2546

19     ผลกระทบของสารลดน้ำอย่างมากต่อซีเมนต์เพสต์ผสมเถ้าลอย โดยมี นายวีระพงษ์ พิกุลประยงค์  นายชาติชาย สิงห์เอี่ยม นายนาย ทวีสิทธิ์  คงเสรีนนท์ พ.ศ. 2546

20     ผลกระทบของสารลดน้ำอย่างมากต่อซีเมนต์เพสต์ผสมซิลิก้าฟูม โดยมี นาย ธรณินทร์ สะภูมี นาย ศุภศาสตร์ ด้วงเขียว และนาย ณัฐกานต์ ทรัพย์เย็น เป็นนักศึกษาโครงงาน พ.ศ. 2546

21     การศึกษาปริมาณซีเมนต์เพสต์ต่ออัตราส่วนมวลรวมละเอียด โดยมี นายกฤษณะ วงษ์โต นายพงษ์ศักดิ์ อิ่มเจริญ นายสรรชัย  ประชาราษฎร์ เป็นนักศึกษาโครงงาน พ.ศ. 2546

22     การศึกษาพฤติกรรมระหว่างซีเมนต์เพสต์และมอร์ต้าร์ โดยมี นายชานุพงษ์ ธงทอง นายรัฐพล สุวรรณ และนายกฤษณ์ จงเจริญ เป็นนักศึกษาโครงงาน พ.ศ. 2547

23     ผลกระทบของเวลาเปิดปากถึงปูนซีเมนต์ที่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพ และเชิงกลของปูนซีเมนต์และซีเมนต์เพสต์ โดยมี นายอเนก จิรนิล นายเอก เพิ่มรุ่ง ว่าที่ รต.อลงกต พรมนิมิต และนายบัญชา มงคลเจริญ เป็นนักศึกษาโครงการ พ.ศ. 2547

24     การเขียนโปรแกรมการคำนวณการเปลี่ยนรูปของหน่วยแรง หน่วยการยืดหดตัวและโมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ โดยมี นางสาวพนากาญจน์ ยามา นายวันเฉลิม มะโนโปธาร์ และ นายสุริยา ฤทธิ์จิตเพียร เป็นนักศึกษาโครงงาน พ.ศ. 2547

25     การศึกษาพฤติกรรมการไหลของซีเมนต์เพสต์ผสมสารลดน้ำอย่างมาก โดยมี นาย สุนทร จันทร์ฉาย นายปริญญา ดำประภา และว่าที่ รต.วสันต์ ทองรักษ์ เป็นนักศึกษาโครงการ พ.ศ. 2547

26     การศึกษาพฤติกรรมการรับกำลังอัดประลัยของซีเมนต์เพสต์ มอร์ต้าร์ และคอนกรีต เมื่อควบคุมอุณหภูมิน้ำที่ใช้ในการผสมและบ่ม โดยมี นายโสภณ ทองพูน นายอาณัติ เย็นระยับ และนายชลนัย สำราญสุข เป็นนักศึกษาโครงงาน พ.ศ. 2547

27     สื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิคในวิชาคอนกรีตเทคโนโลยี โดยมี นายธีรพงษ์ ธรมธัช  นายวิเชษฐ์ อิ่มแก้ว และนายวชิรพงศ์  โรจน์สิรวรพัฒน์ เป็นนักศึกษาโครงงาน พ.ศ. 2547

28     สื่อการเรียนรู้อิเล็คทรอนิกส์ในวิชาวิเคราะห์โครงสร้าง 1 โดยมี นายมานะ สำราญจิตร นายแทนชัย ทักษิณ  และนางสาวนณิสรา ไทยยิ่งยงค์ เป็นนักศึกษาโครงงาน พ.ศ.2548

29     สื่อการเรียนรู้อิเล็คทรอนิกส์ในวิชา กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตศาสตร์ โดยมี นางสาวเกษศิรินทร์ วัฒนจันทร์ นายสมชาย บัวบุญ และนางสาวเมธินี มีบุญ เป็นนักศึกษาโครงงาน พ.ศ. 2548

30     สื่อการเรียนรู้อิเล็คทรอนิกส์ในวิชา กลศาสตร์วัสดุ โดยมี นายวีระชาติ สันหนองเมือง นายสุเมธ วงษ์พะยอม และนายวุฒิชัย รสองุ่น เป็นนักศึกษาโครงงาน พ.ศ. 2548

31     การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิขณะผสมและบ่มต่อกำลังอัดประลัยของมอร์ต้าร์ โดยมี นายพากย์ เชื้อเมืองพาน นายปองภพ วิสิทธิ์ และนายอภิสิทธิ์ วรกิจเจริญผล เป็นนักศึกษาโครงงาน พ.ศ. 2549

นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมและกรรมการอีกหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นด้าน อุตสาหการ ไฟฟ้า ไม้ ดิน คอนกรีต โครงสร้าง บริหารงานก่อสร้าง แหล่งน้ำ การขนส่ง งานสำรวจ งานที่เกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

บทความวิชาการ

01  สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ในวิชาวิเคราะห์โครงสร้าง 1 วิชากลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตศาสตร์ และวิชากลศาสตร์วัสดุ (E-Learning of Structural Analysis I, Engineering Mechanics in Statics and Mechanics of Materials), มานะ และคณะ, RSU JET, Vol. 9, No. 3, Sept. 2006.

02   หลักการเบื้องต้นการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ, สรรพบ ศิรินรานันตร์, วารสาร RSU JET  Volume 11  No.1, 2008, 21-30

 03 หลักการวิเคราะห์แผนภาพวัตถุอิสระภาคสถิตศาสตร์, สรรพบ ศิรินรานันตร์, วารสาร RSU JET  Volume 11  No.1, 2008, 31-39

 

บทความวิจัย

01   การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิขณะผสมและบ่มต่อกำลังอัดของมอร์ต้าร์ (The Effects of Curing and Mixing Temperature on Compressive Strength of Mortar), พากย์ และคณะ, RSU JET, Vol. 9, No. 3, Sept. 2006.

02   การศึกษาพฤติกรรมของชิ้นส่วนเสริมความแข็งแรงรูปตัวยูบนโครงสร้าง Orthotropic Deck (Study Behavior of U-Rib Stiffeners of Orthotropic Deck), วิชัย และคณะ, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12, ร.ร.อมรินทร์ลากูน, จ.พิษณุโลก, 2-4 พ.ค.2550.

03   การศึกษาแนวทางการเสริมกำลังของชิ้นส่วนเสริมความแข็งแรงรูปตัวยูบนโครงสร้าง Orthotropic Deck (Study of U-Rib Stiffeners Strengthening of Orthotropic Deck), วิชัย และคณะ, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12, ร.ร.อมรินทร์ลากูน, จ.พิษณุโลก, 2-4 พ.ค.2550.

04   แนวทางการเสริมกำลังโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้น,วิชัย กิจวัท-วรเวทย์ สรรพบ ศิรินรานันตร์ สุภชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา และ วิมล ลาวัณย์วิสุทธิ์, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13, ร.ร.จอมเทียนปาล์มบีชพัทยา, จ.ชลบุรี, 14-16 พ.ค.2551.

05   พฤติกรรมความต่อเนื่องของโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดแผ่นพื้น, วิชัย กิจวัทวรเวทย์  สรรพบ ศิรินรานันตร์ สุภชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา และ วิมล ลาวัณย์วิสุทธิ์, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13, ร.ร.จอมเทียนปาล์มบีชพัทยา, จ.ชลบุรี, 14-16 พ.ค.2551.

 

สมาคมวิชาชีพ

1.       ภาคีสมาชิกตลอดชีพ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี พ.. 2542

2.       สามัญสมาชิกตลอดชีพ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี พ.. 2551

3.       ผู้ถือใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา เลขทะเบียน ภย.15563

 

ประสบการณ์งานตรวจสอบสะพานขนาดใหญ่

1.       สะพานพระราม 9

2.       สะพานพระพุทธยอดฟ้า

3.       สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

4.       สะพานพระเจ้าตากสินมหาราช

5.       สะพานพระปกเกล้า

6.       สะพานวงแหวนรอบใต้

 

ประสบการณ์งานตรวจสอบสะพานขนาดเล็ก

1.       สะพานในสังกัดกรมทางหลวง

2.       สะพานในสังกัดกรมทางหลวงชนบท

งานบริการทางวิชาการ

 

1.       เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง หลักการพื้นฐานการใช้อุปกรณ์วัดสัญญาณในงานวิศวกรรมโยธา วันที่  20  เมษายน พ.ศ. 2549 ณ กรมทางหลวง จำนวน 3 ชั่วโมง

2.       เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การใช้อุปกรณ์วัดสัญญาณในงานวิศวกรรมโยธา วันที่  12  กันยายน พ.ศ. 2549 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน จำนวน 3 ชั่วโมง

3.       เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัดสำหรับโครงสร้างขนาดใหญ่ วันที่  14  กันยายน พ.ศ. 2549 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 3 ชั่วโมง

4.       เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การวิเคราะห์และประเมินผลสัญญาณเบื้องต้น ธันวาคม พ.ศ. 2549 ณ กรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 ชั่วโมง

5.       เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัดสำหรับโครงสร้างขนาดใหญ่   กันยายน พ.ศ. 2550 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 3 ชั่วโมง

6.       หัวหน้าห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต และ เหล็กเสริม โดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต รับงานทดสอบคอนกรีตและเหล็กเสริมในงานโครงสร้าง สำหรับการบริการให้กับหน่วยงานจากภายนอก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน

 

งานสอน

1.       กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตศาสตร์ (Engineering Mechanics in Statics)

2.       กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics of Materials and/or Strength of Materials)

3.       คอนกรีตเทคโนโลยี (Concrete Technology)

4.       วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)

5.       ทฤษฎีโครงสร้างและการวิเคราะห์โครงสร้าง (Theory of Structures and Structural Analysis)

6.       การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Drawing)

7.       กลศาสตร์วิศวกรรมภาคจลนศาสตร์ (Engineering Mechanics in Dynamics)