Welcome to Electrical and computer Engineering

สำนักงานคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารวิษณุรัตน์ ห้อง 5-235 ,

เมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02-997-2222-30 ต่อ 1595,3606
โทรสาร : 02-997-2222-30 ต่อ 3604

Philosophy

ความรู้ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เป็นรากฐานที่สำคัญ

ของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศและเป็น

เทคโนโลยีที่สามารถผสานรวมกับแขนงวิชาต่างๆได้ดีประเทศไทยยัง

ขาดแคลนวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญในระดับสูงและที่สามารถรับ

วัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ทั้งในแง่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมและด้านนวัตกรรม ซึ่งวิศวกรเหล่านี้นับเป็น

กำลังที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศการพัฒนา

หลักสูตรที่เน้นการสร้างความรอบรู้เฉพาะสาขาวิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อย่างต่อเนื่องจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญ .

 

Opjective

1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
และมีความชำนาญเฉพาะในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรม
3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยีของประเทศ