ประวัติอาจารย์

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุลดร.เจริญวิชญ์  หาญแก้ว
ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรศัพท์  02 997-2222-30ต่อ 3592
โทรสาร  02 997-2222 ต่อ 3629
Email address : c_hankaew@hotmail.com

ประวัติการศึกษ

ระดับการศึกษา

ปีที่สำเร็จ

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ปริญญาตรี

2523

วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท

2529

วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาเอก

2543

วท.ด. (วนศาสตร์) สาขานิเวศวิทยาป่าไม้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตร
 • Certificate: หลักสูตรการวางแผนการจัดการพื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาองค์กรเอกชนด้านการอนุรักษ์, BirdLife International   
 • Certificate:  การจัดการความรู้  “Knowledge Management”,   มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Certificate:  Mini MPA (Modern Organization)   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์,   มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Certificate:  ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) / ISO9001:2000,World Certification Service South East Asia,Co., Ltd.
 • Certificate: หลักสูตรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.
สถานที่

2523-2525

ผู้ช่วยวิจัยโครงการศึกษาภาวะเจริญพันธุ์กับการปลูกสร้างสวนป่า
โครงการปลูกสร้างสวนป่ากับการเติบโตของประชากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2525-2526

อาสาสมัครโครงการอาสาพัฒนาชุมชนแออัด  ทบวงมหาวิทยาลัย 

2529-2530

ผู้ช่วยวิจัยการศึกษาเซลพันธุศาสตร์ของยุงก้นปล่องในประเทศไทยภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

2531-2532
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
2532-2539
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต
2533-2538
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยรังสิต
2539- ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2544 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
2545 -2546
คณะกรรมการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
2545 - 2548
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยรังสิต
2549 - 2551
กรรมการอำนวยการแผนฟื้นฟูนกแต้วแล้วท้องดำและป่าที่ราบต่ำ  ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2526 - 2551
กรรมการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
2551 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการลุ่มน้ำ จังหวัดปทุมธานี (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
2552 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
2552 - ปัจจุบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2552- ปัจจุบัน
คณะทำงานพัฒนาศักยภาพด้านการโยธา การระบายน้ำ การผังเมืองและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

หนังสือ/ตำรา

 • หนังสือมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 • หนังสือชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • เอกสารประกอบการอบรมดูนกเบื้องต้น
 • คู่มือการสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ จังหวัดประทุมธานี
 • บัญชีรายชื่อพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกในประเทศไทย
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤตชีวิตโลกหนังสือ
บทความวิชาการ/บทความวิจัย
 • สถานการณ์พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย
 • สถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง
 • ขานรับ  30 ปี คุ้มครองสัตว์ป่าเมืองไทย,  สถานภาพนกในประเทศไทย
 • พื้นที่ที่มีความสำคัญสำหรับนก ( Importance Bird Area )
 • ธ…ทรงห่วงใยปวงประชาราษฎร์และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 • สิ่งแวดล้อมกับสังคมไทยในอนาคต 
 • Status of the Birds and their conservation in Thailand. 
 • Protected and Reserved area Management, and NGOs of Conservation Development,
 • Structural and Ecological studies of Phru Toh Daeng and Phru Kuan Kreng Peat Swamp Forest, Southern Thailand.
 • Approach of  Conservation and Management of Peat Swamp Forest in Thailand
 • Case Study : Integrated Management Plan on Peat Swamp Forest, Southern Thailand.
 • Possibility Red List of Birds of the Mekong River in Thailand. (categorized by  IUCN 2001 V. 3.1) 
 • Lesson Learnt with Gurney’s  Pitta in Thailand
บริการวิชาการ
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2539-2541)
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 • อาจารย์พิเศษ สาขาวิชานโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกริก
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 •  อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์    
 • วิทยากรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย  (2532 – ปัจจุบัน)
งานวิจัย
 • การศึกษาเซลพันธุศาสตร์ของยุงก้นปล่อง  Anopheles nivipes.  ในประเทศไทย
 • แนวทางการทดแทนของสังคมพืชป่าพรุโต๊ะแดงและพรุควนเคร็งภาคใต้ของประเทศไทย   
 • การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมพืชในบริเวณพื้นที่กึ่งกลาง : สวนป่าเจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  โครงการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวพื้นที่กึ่งกลาง   ศึกษากรณี สวนป่าเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า   
 • การศึกษานิเวศวิทยา พื้นที่ชุ่มน้ำ จังหวัดปทุมธานี 
 • โครงการศึกษาวิจัยระบบนิเวศป่าพรุเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการอย่างยั่งยืน: การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าพรุเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • โครงการอนุรักษ์อ่าวไทยตอนใน  สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
 • โครงการการประเมินผลลัพธ์ของโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดปทุมธานี : โครงการเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการ การผลิตและการตลาด สินค้า OTOP เพื่อการส่งออก 
 • โครงการวิจัยภาคสนาม การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย,  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 • การประเมินสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กลับหน้าหลัก