แผนการศึกษาปกติ


คำแนะนำ หน้านี้บรรจุข้อมูลจำนวนมาก เราแนะนำให้ท่านคลิก Edit และต่อด้วย Search ในการหาข้อมูลที่ต้องการ

 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2546

_______________________________

โครงสร้างของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต

องค์ประกอบของหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 (6)* * หน่วยกิต

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6(3)** หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9(3)** หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2* หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิตรวม)

 หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต

- วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 24 หน่วยกิต

- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 15 หน่วยกิต

- วิชาชีพ 67 หน่วยกิต

ก. วิชาชีพ-บังคับ 58 หน่วยกิต

ข. วิชาชีพ-เลือก 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 (6)* * หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities) 6 หน่วยกิต

นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกรายวิชาจาก 2 กลุ่มวิชาใน 3 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ (1) ศิลปะและวรรณกรรม (2) ปรัญชาและศาสนา (3) ประวัติศาสตร์และอารยธรรม

ศิลปะและวรรณกรรม (Fine Arts and Literature)

ART 101 ประมวลความรู้ศิลปะตะวันตก 3 (3-0)(Survey of the Western Arts)

ART 102 ประมวลความรู้ศิลปะตะวันออก 3 (3-0)(Survey of the Eastern Arts)

ART 103 ศิลปวิจักษ์ 3 (3-0)(Art Appreciation)

HUM 104 วรรณคดีไทยปริทัศน์ 3 (3-0)(Thai Literary Reviews)

HUM 105 วรรณคดีตะวันตกปริทัศน์ 3 (3-0)(Western Literary Reviews)

ปรัชญาและศาสนา (Philosophy and Religions)

HUM 106 ตรรกวิทยา 3 (3-0)(Logic)

HUM 107 จริยศาสตร์ 3 (3-0)(Ethics)

HUM 108 ศาสนาเปรียบเทียบ 3 (3-0)(Comparative Religions)

HUM 109 พุทธศาสนศึกษา 3 (3-0)(Buddhist Studies)

HUM 110 สุนทรียศาสตร์ 3 (3-0)(Aesthetics)

 ประวัติศาสตร์และอารยธรรม (History and Civilizations)

HUM 111 อารยธรรมตะวันตก 3 (3-0)(Western Civilizations)

HUM 112 อารยธรรมตะวันออก 3 (3-0)(Eastern Civilizations)

HUM 113 อารยธรรมไทย 3 (3-0)(Thai Civilization)

HUM 114 ประวัติศาสตร์ไทย ร่วมสมัย 3(3-0)(Contemporary Thai History)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (Social Sciences) 6 (3)* * หน่วยกิต

นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกรายวิชาดังนี้

สังคมวิทยาและจิตวิทยา (Sociology and Psychology)

ทดแทน 3 หน่วยกิต โดยวิชา

GEN 111 งานวิศวกรรมกับสังคม 3 (2-3)**(Engineering and Society)

เศรษฐศาสตร์ (Economics) 3 หน่วยกิต

ECO 109 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ 3 (3-0)(Introduction to Economics)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Sciences and Mathematics) 9(3)** หน่วยกิต

คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (Mathematics and Computer) 6(3)** หน่วยกิต

CPE 161 การแก้ปัญหาและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3)(Problem Solving and Computer Programming)

ทดแทน 3 หน่วยกิต โดยวิชา

IEN 221 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0)**(Probability and Statistics)

วิทยาศาสตร์ (Sciences) 3 หน่วยกิต

ENV 102 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 (2-3)(Man and Environment)

กลุ่มวิชาภาษา (Language) 9 หน่วยกิต

นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยเลือกรายวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา และเลือกภาษาไทย 1 วิชา ดังนี้

ภาษาอังกฤษ (English Language) 6 หน่วยกิต

ENG 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2)(Foundation English I)

ENG 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (2-2)(Foundation English II)

ภาษาไทย (Thai Language) 3 หน่วยกิต

THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2)(Thai Language Communication

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ(Exercise and Recreation)(ไม่นับหน่วยกิตรวม) 2 หน่วยกิต

นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาพลศึกษา 1 หน่วยกิต และ นันทนาการ 1 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มจำนวนกลุ่มละ 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้

พลศึกษา (Physical Education) 1 หน่วยกิต

เลือกเรียน 1 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

ESS 101 การออกกำลังกายและกีฬา ประเภทบุคคล 1 (0-2)(Exercise and Sports for the Individual)

ESS 102 การออกกำลังกายและกีฬา ประเภททีม 1 (0-2)(Team Exercise and Sports)

นันทนาการ (Recreation) 1 หน่วยกิต

เลือก 1 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

MUS 101 การขับร้องประสานเสียง 1 (0-2)(Chorus)

MUS 102 สุนทรียทางดนตรีและการแสดง 1 (0-2)(Music & Drama Appreciation)

MUS 103 ลีลาศ 1 (0-2)(Social Dance)

หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 24 หน่วยกิต

MAT 136 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0)(Engineering Mathematics I)

MAT 137 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0)(Engineering Mathematics II)

MAT 138 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0)(Engineering Mathematics III)

MAT 238 สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกร 3(3-0)(Differential Equations for Engineers)

CHM 121 หลักเคมี 3(3-0)(Principles of Chemistry)

CHM 122 หลักเคมีภาคปฏิบัติ 1(0-3)(Laboratory for Principles of Chemistry)

PHY 121 ฟิสิกส์ 1 3(2-3)(Physics I)

PHY 122 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3)(Physics Laboratory I)

PHY 223 ฟิสิกส์ 2 3(3-0)(Physics II)

PHY 224 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3)(Physics Laboratory II)

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 15 หน่วยกิต

GEN 111 งานวิศวกรรมกับสังคม 3(2-3)* *(Engineering and Society)

GEN 133 การเขียนแบบงานวิศวกรรม 3(2-3)(Engineering Graphics)

GEN 192 การฝึกฝีมือช่างเบื้องต้น 2(0-6)(Workshop Practice)

IEN 221 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0)**(Probability and Statistics)

EEN 282 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3)(Fundamental Electrical Engineering)

EEN 283 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3)(Fundamental Electrical Engineering Laboratory)

CEN 221 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0)(Engineering Statics)

MEN 222 พลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0)(Engineering Dynamics)

วิชาชีพ 67 หน่วยกิต

ก. วิชาชีพ-บังคับ 58 หน่วยกิต

MEN 202 ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3)(Mechanical Engineering Laboratory I)

MEN 303 ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3)(Mechanical Engineering Laboratory II)

MEN 306 การวัดและเครื่องมือวัด 3(3-0)(Measurements and Instrumentation)

MEN 307 ปฏิบัติการเครื่องมือวัด 1(0-3)(Instrumentation Laboratory)

MEN 310 การออกแบบกลไก 3(3-0)(Mechanism Design)

MEN 311 การออกแบบเครื่องกล 1 3(3-0)(Mechanical Design I)

MEN 323 กลศาสตร์วัสดุ 3(3-0)  (Mechanics of Materials)

MEN 341 อุณหพลศาสตร์ 1 3(3-0) (Themodynamics I)

MEN 342 อุณหพลศาสตร์ 2 3(3-0)(Themodynamics II)

MEN 351 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0) (Fluid Mechanics)

MEN 352 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0)(Heat Transfer)

MEN 361 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0)(Engineering Materials)

MEN 362 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0)(Manufacturing Processes)

IEN 301 การจัดการวิศวกรรม 3(3-0)(Engineering Management)

MEN 404 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 1(0-3)(Mechanical Engineering Laboratory III)

MEN 412 การออกแบบเครื่องกล 2 3(3-0) (Mechanical Design II)

MEN 434 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0) (Mechanical Vibration)

MEN 435 ระบบพลวัตและการควบคุม 3(3-0) (Dynamic Systems and Control)

MEN 471 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3(3-0)(Internal Combustion Engines)

MEN 483 การปรับอากาศ 3(3-0) (Air Conditioning)

MEN 484 การทำความเย็น 3(3-0) (Refrigeration)

_____________________________

* * เทียบเท่าวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนับหน่วยกิตรวมอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

MEN 490 การฝึกงานวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-35)*(Mechanical Engineering Training)

MEN 491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3)(Mechanical Engineering Project I)

MEN 492 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(0-6)(Mechanical Engineering Project II)

MEN 495 โครงงานสหกิจสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(0-9)* * *(Cooperative Project for Mechanical Engineering)

ข. วิชาชีพ-เลือก 9 หน่วยกิต

MEN 340 อุณหพลศาสตร์ (สำหรับนักศึกษานอกสาขา) 3(3-0)(Thermodynamics)

MEN 223 กลศาสตร์วิศวกรรม (สำหรับนักศึกษานอกสาขา) 3(3-0)(Engineering Mechanics)

IEN 371 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(3-0)(Product Design and Development)

IEN 473 วิศวกรรมการบำรุงรักษา 3(3-0)(Maintenance Engineering)

MEN 432 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น 3(3-0)(Introduction to Numerical Analysis)

MEN 433 ระบบควบคุมกำลังของไหล 3(2-3) (Fluid Power Control Systems)

MEN 436 ระบบควบคุมดิจิตัลสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-3)

(Digital Control of Mechanical Engineering Systems)

MEN 438 วิศวกรรมเมคาทรอนิคส์ 3(2-3)(Mechatronic Engineering)

MEN 439 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการผลิต 3(2-3) (Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing)

MEN 440 แขนกลและหุ่นยนต์ 3(2-3) (Robotics)

MEN 441 เทคนิคการพยากรณ์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0) (Mathematical Forecasting)

MEN 444 เครื่องจักรกลของไหล 3(3-0)(Fluid Machinery)

MEN 453 กลศาสตร์ของไหลระดับกลาง 3(3-0)(Intermediate Fluid Mechanics)

MEN 454 การถ่ายเทความร้อนระดับกลาง 3(3-0)(Intermediate Heat Transfer)

MEN 455 ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม 3(3-0)(Finite Element Method in Engineering)

MEN 456 พลศาสตร์ของก๊าซ 3(3-0)(Gas Dynamics)

MEN 457 วิศวกรรมรังสีอาทิตย์ 3(3-0)(Solar Engineering)

MEN 472 วิศวกรรมยานยนต์ 3(3-0)(Automotive Engineering)

MEN 473 วิศวกรรมโรงจักรผลิตกำลัง 3(3-0)(Power Plant Engineering)

MEN 474 การสันดาป และการควบคุมมลสาร 3(3-0)(Combustion and Emission Control)

MEN 475 อากาศพลศาสตร์ของยานยนต์ 3(3-0)(Automotive Aerodynamics)

MEN 476 พลศาสตร์ยานยนต์ 3(3-0)(Automotive Vehicle Dynamics)

MEN 485 การออกแบบระบบของไหลและอุณหภาพ 3(3-0)(Design of Fluid and Thermal Systems)

MEN 486 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(3-0)(Energy & Environmental Engineering)

MEN 487 อุปกรณ์ในระบบควบคุมปรับอากาศ 3(3-0)(Control Elements in Air Conditioning System)

MEN 488 การระบายอากาศในอุตสาหกรรม 3(3-0)(Industrial Ventilation)

MEN 489 ห้องสะอาด 3(3-0)(Clean Room)

MEN 499 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0) (Special Topics in Mechanical Engineering)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับผู้ที่เข้าโครงการสหกิจศึกษาต้องเลือกเรียนวิชา

GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา 3(2-3)***(Preparation for Cooperative Education)

MEN 496 สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(0-420)***(Cooperative Education for Mechanical Engineering)

รายวิชาและจำนวนหน่วยกิตที่ขอยกเว้น (ปวส)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ขอยกเว้น 21 หน่วยกิต ประกอบด้วยกกลุ่มวิชาดังนี้

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ขอยกเว้น 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ขอยกเว้น 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ขอยกเว้น 3 หน่วยกิต

คือ ENV 102 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(2-3)

กลุ่มวิชาภาษา ขอยกเว้น 9 หน่วยกิต คือ

ENG 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(2-2)

ENG 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(2-2)

THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2)

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ขอยกเว้น 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิตรวม)

หมวดวิชาเฉพาะ ขอยกเว้น 5 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาดังนี้

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ขอยกเว้น 5 หน่วยกิต คือ

GEN 111 งานวิศวกรรมกับสังคม 3(2-3)

GEN 192 การฝึกฝีมือช่างเบื้องต้น 2(0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี ขอยกเว้น 3 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตที่ขอยกเว้นในหัวข้อ (13.1+13.2 + 13.3) 29 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตร 142 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตคงเหลือ (141-29) 113 หน่วยกิต

 ตัวอย่างแผนการศึกษา

แผนการศึกษาปกติ

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

ENG 101 Foundation English I 3 (2-2)

GEN 111 Engineering and Society 3 (2-3)

GEN 133 Engineering Graphics 3 (2-3)

MAT 136 Engineering Mathematics I 3 (3-0)

CPE 161 Problem Solving and Computer Programming 3 (2-3) หรือ

ENV 102 Man and Environment 3 (2-3)

Exercise and Recreation Elective (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 1

รวม 16

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

ENG 102 Foundation English II 3 (2-2)

CHM 121 Principles of Chemistry 3 (3-0)

CHM 122 Laboratory for Principles of Chemistry 1 (0-3)

PHY 121 Physics I 3 (3-0)

PHY 122 Physics Laboratory I 1 (0-3)

MAT 137 Engineering Mathematics II 3 (3-0)

GEN 192 Workshop Practice 2 (0-6)

CPE 161 Problem Solving and Computer Programming 3 (2-3) หรือ

ENV 102 Man and Environment 3 (2-3)

Exercise and Recreation Elective (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 1 _____

รวม 20

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

THA 106 Thai Language for Communication 3 (2-2)

ECO 109 Introduction to Economics 3 (3-0)

MAT 138 Engineering Mathematics III 3 (3-0)

PHY 223 Physics II 3 (3-0)

PHY 224 Physics Laboratory II 1 (0-3)

CEN 221 Engineering Statics 3 (3-0)

EEN 282 Fundamental Electrical Engineering 3 (3-0)

EEN 283 Fundamental Electrical Engineering Laboratory __ 1(0-3)

รวม 20

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

MAT 238 Differential Equations for Engineers 3 (3-0)

IEN 221 Probability and Statrstics 3 (3-0)

MEN 202 Mechanical Engineering Lab I 1 (0-3)

MEN 222 Engineering Dynamics 3 (3-0)

MEN 341 Thermodynamics I 3 (3-0)

MEN 361 Engineering Materials 3 (3-0)

Humanities Elective 3____

รวม 19

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

IEN 301 Engineering Management 3 (3-0)

MEN 303 Mechanical Engineering Lab II 1 (0-3)

MEN 306 Measurements and Instrumentation 3 (3-0)

MEN 307 Instrumentation Laboratory 1 (0-3)

MEN 310 Mechanism Design 3 (3-0)

MEN 323 Mechanics of Materials 3 (3-0)

MEN 342 Thermodynamics II 3 (3-0)

MEN 351 Fluid Mechanics 3 (3-0)

รวม 20

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

MEN 311 Mechanical Design I 3 (3-0)

MEN 352 Heat Transfer 3 (3-0)

MEN 362 Manufacturing Processes 3 (3-0)

MEN 434 Mechanical Vibration 3 (3-0)

MEN 471 Internal Combustion Engines 3 (3-0)

MEN 484 Refrigeration 3 (3-0)

รวม 18

ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

MEN 490 Mechanical Engineering Training (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 1 (0-210)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

MEN 404 Mechanical Engineering Lab III 1 (0-3)

MEN 412 Mechanical Design II 3 (3-0)

MEN 435 Dynamic Systems and Control 3 (3-0)

MEN 483 Air Conditioning 3 (3-0)

MEN 491 Mechanical Engineering Project I 1 (0-3)

Mechanical Elective 3

Mechanical Elective 3

รวม 17

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

MEN 492 Mechanical Engineering Project II 2 (0-6)

Mechanical Elective 3

Humanities Elective 3

Free Elective 3

Free Elective 3

รวม 14

Total Credits to Study 142


แผนการศึกษา ปวส.


ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

PHY 121 Physics I 3 (3-0)

PHY 122 Physics Laboratory I 1 (0-3)

CHM 121 Principles of Chemistry 3 (3-0)

CHM 122 Laboratory for Principles of Chemistry 1 (0-3)

MAT 136 Engineering Mathematics I 3 (3-0)

CPE 161 Problem Solving and Computer Programming 3 (2-3)

IEN 221 Probability and Statistics 3 (3-0)

รวม 17

 

 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

MAT 137 Engineering Mathematics II 3 (3-0)

PHY 223 Physics II 3 (3-0)

PHY 224 Physics Laboratory II 1 (0-3)

GEN 133 Engineering Graphics 3 (2-3)

CEN 221 Engineering Statics 3 (3-0)

MEN 202 Mechanical Enginerring Lab I 1(0-3)

MEN 341 Thermodynamics I 3 (3-0)

MEN 361 Engineering Materials 3 (3-0)

รวม 20

 

 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

MAT 138 Engineering Mathematics III 3 (3-0)

EEN 282 Fundamental Electrical Engineering 3 (3-0)

EEN 283 Fundamental Electrical Engineering Laboratory 1 (0-3)

MEN 222 Engineering Dynamics 3 (3-0)

MEN 303 Mechanical Engineering Lab II 1 (0-3)

MEN 323 Mechanics of Materials 3 (3-0)

MEN 342 Thermodynamics II 3 (3-0)

MEN 351 Fluid Mechanics 3 (3-0)

รวม 20

 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

MAT 238 Differential Equations for Engineers 3 (3-0)

IEN 301 Engineering Management 3 (3-0)

MEN 306 Measurements and Instrumentation 3 (3-0)

MEN 307 Instrumentation Laboratory 1 (0-3)

MEN 310 Mechanism Design 3 (3-0)

MEN 352 Heat Transfer 3 (3-0)

MEN 362 Manufacturing Processes 3 (3-0)

รวม 19

 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

MEN 490 Mechanical Engineering Training (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 1 (0-210)

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

MEN 311 Mechanical Design I 3 (3-0)

MEN 404 Mechanical Engineering Lab III 1(0-3)

MEN 434 Mechanical Vibration 3(3-0)

MEN 435 Dynamic Systems and Control 3(3-0)

MEN 471 Internal Combustion Engines 3(3-0)

MEN 483 Air Conditioning 3 (3-0)

MEN 484 Refrigeration 3(3-0)

MEN 491 Mechanical Engineering Project I 1(0-3)

รวม 20

 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

MEN 412 Mechanical Design II 3(3-0)

MEN 492 Mechanical Engineering Project II 2 (0-6)

Mechanical Elective 3

Mechanical Elective 3

Mechanical Elective 3

Free Elective 3

รวม 17

 

Total Credits to Study 113

 


คำอธิบายรายวิชาชีพ


GEN 111 งานวิศวกรรมกับสังคม 3(2-3) **

(Engineering and Society)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประวัติความเป็นมาของวิชาชีพวิศวกรรม และความสัมพันธ์กับสังคมไทย แนะนำสาขาวิชาต่างๆของงานวิศวกรรม พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม ผลกระทบของโครงการวิศวกรรมที่มีต่อการพัฒนาสังคม การจัดการโดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพ การสื่อสารของวิศวกรกับสังคมโดยการเขียนรายงานและการนำเสนอ การเตรียมการสื่อสารโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

History of engineering profession and relation with Thai society; introduction of specialized areas in engineering; the act of legislation for professional engineering; ethics and laws in engineering practice; effects of engineering projects on social developments; management using engineering knowledges for quality and efficiency; communication with public by report and presentation; preparation for communication using office application programs.

 

GEN 133 การเขียนแบบงานวิศวกรรม 3(2-3)

(Engineering Graphics)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนภาพฉายออร์โทกราฟิก การเขียนภาพสามมิติ การให้ขนาดและการกำหนดความคลาดเคลื่อนด้านรูปร่าง การเขียนภาพตัด การเขียนภาพร่าง ภาพประกอบและภาพแยกชิ้น เรขาคณิตบรรยาย แผ่นคลี่ พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

Lettering; orthographic projection; orthographic drawing, pictorial drawing, dimensioning and geometry tolerancing, section drawing, freehand sketches; assembly drawings and detailed drawings; descriptive geometry, intersection and development of surface; introduction to computer aided design (CAD).

 

GEN 192 การฝึกฝีมือช่างเบื้องต้น 2(0-6)

(Workshop Practice)

วิชาบังคับก่อน : GEN 133 การเขียนแบบวิศวกรรม

หลักการและการใช้เครื่องมือกลต่าง ๆ ในโรงงาน ความปลอดภัย การใช้เครื่องมือ และวินัยในการปฏิบัติ งานในโรงงาน ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานในโรงงาน เช่น งานตะไบ งานเจาะ งานเครื่องจักรกลการผลิต งานท่อและโลหะแผ่น งานเชื่อม งานไม้ และงานช่างไฟฟ้า

Principles of operation and handling of machine tools for manufacture, use of manufacturing equipment, work discipline and safety considerations in workplace, basic practical training including drilling, fitting and machining, welding, piping, sheet metal forming, woodwork and electrical workshop practice.

 

IEN 221 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0) **

(Probability and Statistics)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบเงื่อนไข การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและแบบ ไม่ต่อเนื่องของตัวแปรสุ่ม การกระจายแบบปกติ และแบบปัวซอง การใช้สถิติเชิงอนุมานที่เกี่ยวข้องกับการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน และการประมาณค่าพารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์แบบถดถอยและ สหสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้วิธีทางสถิติ

Probability theory; conditional probability; probability distributions of discrete and continuous random-variables; normal and Poisson distributions; inferential statistics relating to sampling, hypothesis testing and parameter estimation; analysis of variance (ANOVA); regression and correlation; application of statistical methods.

 

EEN 282 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3)

(Fundamental Electrical Engineering)

วิชาบังคับก่อน : MAT 137 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

ทฤษฎีพื้นฐานวงจรไฟฟ้า วงจรดำเนินการสัญญาณ การตอบสนองตามธรรมชาติ การตอบสนอง โดยถูกกระทำ การตอบสนองรวม วงจรกระแสสลับที่สภาวะคงตัว ทฤษฎีข่ายวงจรทั่วไป สนามและวงจรแม่เหล็ก หม้อแปลง เครื่องจักรกระแสตรงและกระแสสลับ และอุปกรณ์ควบคุม

Foundation of electric circuits theory, signal operation circuits, natural response, action and response, total response, statedy-state alternating circuits, general circuit network theory, magnetic circuits and fields, alternating and direct currents machines transformers and control equipment.

 

EEN 283 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (0-3)

(Fundamental Electrical Engineering Laboratory)

วิชาบังคับร่วม : EEN 282 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำงานและการนำไปใช้ของออสซิลโลสโคป กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ และความเป็นเชิงเส้นของวงจรเชิงเส้น หลักการรวมผล ทฤษฎีของเธอร์วิทิน วงจรตรรก วงจรการจัดรูปคลื่น วงจรออปแอมป์พื้นฐาน เครื่องกลกระแสตรง เครื่องกลกระแสสลับ หม้อแปลงไฟฟ้า

Laboratory works on operations and applications of oscillascope; Ohm's law, Kirchhoff's law and linearity of linear circuit; Superposition and Thervinin theory; Logic circuit; Waveshaping circuit; Basic Op-amp circuits; DC and AC machines; transformers.

 

CEN 221 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0)

(Engineering Statics)

วิชาบังคับก่อน : PHY 121 ฟิสิกส์ 1

วิธีแก้ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยการประยุกต์โดยใช้กฎเบื้องต้นทางกลศาสตร์ การรวมและแยกแรงของ วัตถุแกร่งที่ภาวะสมดุล ความเสียดทาน โมเมนต์แรงคู่ควบ จุดศูนย์พื้นที่ จุดศูนย์ถ่วง และโมเมนต์ ความเฉื่อยของพื้นที่ ความเค้นและความเครียด คุณสมบัติทางกลของ ของแข็ง ไดอะแกรมของ โมเมนต์และแรงเฉือนของโครงสร้างแบบต่าง ๆ

Method of solving engineering problem using fundamental mechanical principles, resultant and resolution of forces and couples, equilibrium of particles, rigid bodies and various structures, concept of friction, centroid, mass center and center of gravity, moment of inertia of area and mass, introduction to stresses and strains, stresses and strains relationship, shear and bending moment diagrams.

 

MEN 222 พลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0)

(Engineering Dynamics)

วิชาบังคับก่อน : CEN 221 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม

จลนศาสตร์และเรขาคณิตของการเคลื่อนที่ของอนุภาคและวัตถุแกร่ง การเคลื่อนที่สัมบูรณ์ และการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ โดยอาศัยแกนอ้างอิงที่เคลื่อนที่หรือหมุน มวล โมเมนต์ของแรงเฉื่อย ความสมดุลทางพลศาสตร์ สมการอนุพันธ์ของการเคลื่อนที่ ความเกี่ยวพันระหว่างงานพลังงาน โมเมนต์ตัม การดลและแรงกระทบ

Kinematics of particles and rigid bodies, absolute motion and motion relative to translating and rotating frames of reference, mass moments of inertia, dynamic equilibrium, differential equations of motion, work and energy, impulse, momentum and impact.

 

MEN 202 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3)

(Mechanical Engineering Laboratory I)

วิชาบังคับร่วม : MEN 361 วัสดุวิศวกรรม

ปฏิบัติการต่าง ๆ เกี่ยวกับวัสดุวิศวกรรม การตรวจสอบโครงสร้างโลหะด้วยภาพถ่าย การชุบแข็ง การดัดงอ การทดสอบคุณสมบัติทางกล เช่น ความแข็ง ความทนต่อแรงกระแทก และความทนต่อแรงดึง การตรวจสอบ แบบไม่ทำลาย ชิ้นงาน เช่น การตรวจสอบด้วยสนามแม่เหล็ก การทดสอบด้วยคลื่นเหนือเสียง

Laboratory techniques in metallography, heat treatment, metal bending; mechanical property testing such as hardness test, impact test, and tensile test; non-destructive inspection such as magnetic test, and ultrasonic test.

 

MEN 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3)

(Mechanical Engineering Laboratory II)

วิชาบังคับร่วม : MEN 351 กลศาสตร์ของไหล

ปฏิบัติการเกี่ยวกับพลศาสตร์ความร้อนและกลศาสตร์ของไหล

Laboratory work on thermodynamics and fluid mechanics.

 

MEN 306 การวัดและเครื่องมือวัด 3(3-0)

(Measurements and Instrumentation)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการและวิธีการใช้ตัวหยั่งสัญญาณในการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เช่น อุณหภูมิ น้ำหนัก การขจัดความเร็ว อัตราการไหล และความดัน วงจรที่ใช้ในการวัดและปรับสภาพสัญญาณ เช่น บริดจ์ และตัวกรองความถี่แบบต่อเนื่อง ตัวแปลงข้อมูลแบบอนาลอคเป็นดิจิตอลและแบบดิจิตอลเป็นอนาลอค การใช้คอมพิวเตอร์ในการวัด

Principles and techniques for using sensors to measure physical quantities such as temperature, weight, displacement, velocity, flow rate, and pressure. Measurement and data acquisition conditioning circuits including bridges, and analog filters. ADC and DAC, digital data acquisition, using PC for measurement.

 

MEN 307 ปฏิบัติการเครื่องมือวัด 1(0-3)

(Instrumentation Laboratory)

วิชาบังคับร่วม : MEN 306 การวัดและเครื่องมือวัด

ปฏิบัติการนักศึกษาใช้งานวงจรวัด และตัวหยั่งสัญญาณ นอกจากนี้การทดลองยังประกอบไปด้วย การใช้งานตัวแปลงข้อมูลแบบอนาลอคเป็นดิจิตอล และแบบดิจิตอลเป็นอนาลอค การใช้งานและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวัด

Students work with measurement circuits, and sensors. Laboratories in ADC, DAC, computer interfacing and digital data acquisition are also included.

 

MEN 310 การออกแบบกลไก 3(3-0)

(Mechanism Design)

วิชาบังคับก่อน : MEN 222 พลศาสตร์วิศวกรรม

การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ และการสังเคราะห์กลไกจากข้อกำหนดการเคลื่อนที่จลนศาสตร์ของลูกเบี้ยว ชุดเฟืองทด และกลไกแบบระนาบ 2 มิติ การถ่วงมวล

Motion analysis and synthesis of mechanisms for prescribed performances, kinematics of cams, gears and planar mechanisms, mass balancing.

 

MEN 311 การออกแบบเครื่องกล 1 3(3-0)

(Mechanical Design I)

วิชาบังคับก่อน : MEN 323 กลศาสตร์วัสดุ

หลักการสังเคราะห์ และการออกแบบ พร้อมการประยุกต์กับชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น เพลา สปริง สกรู สายพาน เบรค และครัช วิธีการวิเคราะห์ภาวะทางพลศาสตร์และความล้า การศึกษาอย่างละเอียดเรื่องการแตก ทำลาย ความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ งานออกแบบทุกชิ้นต้องเสนอในรูปของเขียนแบบ มาตรฐานพร้อมกรรมวิธีการ ผลิต

Principles of synthesis and design, and applications of machine elements including shaft, screw, belt, brake and clutch, methods of analysis for system dynamics, fatigue, detail study of fracture, safety and reliability, design assignments to be presented in standard drawings with production process specifications.

 

MEN 323 กลศาสตร์วัสดุ 3(3-0)

(Mechanics of Materials)

วิชาบังคับก่อน : CEN 221 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม

ความเค้นและการเปลี่ยนรูปทรงจากการดัดและการบิด ศึกษาถึงค่าความเค้นหลักและความเครียดหลัก ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดที่จุดเกณฑ์ของการเสียหาย เสถียรภาพของการสมดุล การโก่งงอของ โครงสร้าง และแนะนำการวิเคราะห์ชนิดกำหนดไม่ได้โดยวิธีสถิต

Stresses and deformation due to bending and torsion, principal stress and strain, stress strain relationships and failure criteria, stability of equilibrium, deflection of structures, introduction to statically indeterminate analysis.

 

MEN 341 อุณหพลศาสตร์ 1 3(3-0)

(Themodynamics I)

วิชาบังคับก่อน : PHY 121 ฟิสิกส์ 1

พลังงานและการถ่ายเทพลังงาน คุณสมบัติทางความร้อนของสารและแก๊สอุดมคติ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพล ศาสตร์ เอนโทรพีและกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ และการประยุกต์วัฎจักรแก๊สและไอ

Energy and energy transfer, thermodynamic properties of substances and ideal gas, the first law of thermodynamics, entropy and the second law of thermodynamics , application to gas and vapour cycles.

 

MEN 342 อุณหพลศาสตร์ 2 3(3-0)

(Themodynamics II)

วิชาบังคับก่อน : MEN 341 อุณหพลศาสตร์ 1

การวิเคราะห์โดยใช้กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติทั่วไปของสาร และสมการสถานะ ระบบสารผสมที่ไม่ทำปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีและการเผาไหม้ สมดุลของเฟสและเคมี การประยุกต์กับกระบวนการต่าง ๆ ทางวิศวกรรม

Analysis based on the second law of thermodynamics, general property relationships of substances and equation of state, nonreacting and reacting mixtures, combustion, phase and chemical equilibrium, applications to engineering processes.

 

MEN 351 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0)

(Fluid Mechanics)

วิชาบังคับก่อน : PHY 121 ฟิสิกส์ 1

พฤติกรรมทางสถิตและพลวัตของของไหลอัดตัวไม่ได้ การอนุรักษ์ของมวล พลังงานและโมเมนตัม มิติวิเคราะห์ การไหลแบบราบเรียบ และปั่นป่วน การไหลในท่อ และการไหลบาวน์ดารีเลเยอร์

Static and dynamic behaviour of incompressible fluid, conservation of mass, energy and momentum, dimensional analysis, laminar and turbulent flows, pipe flow, boundary layer flow.

 

MEN 352 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0)

(Heat Transfer)

วิชาบังคับก่อน : MEN 351 กลศาสตร์ของไหล

หลักมูลของการถ่ายเทความร้อน โดยการแผ่รังสีความร้อน การนำ การพา การประยุกต์ผล รวมกระบวนการ ถ่ายเทความร้อนแบบต่าง ๆ ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

Fundamentals of heat transfer, conduction, convection and radiation, Application of combined effects to heat exchange equipment.

 

MEN 361 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0)

(Engineering Materials)

วิชาบังคับก่อน : CHM 121 หลักเคมี

โครงสร้างของพอลิเมอร์ โลหะ โลหะผสม และเซรามิก ซึ่งมีผลต่อคุณสมบัติของวัสดุ กรรมวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างของวัสดุ การวิบัติของวัสดุ (การคราก การแตกร้าว ความล้า การคืบ การกัดกร่อน และการสึก) และวิธีป้องกันการวิบัติ วิธีการเลือกวัสดุ

Structures of polymers, metals, alloys, and ceramics as the basis for their properties; manipulation of structure through processes such as heat treatment and solidification; material failures (yielding, fracture, fatigue, creep, corrosion, and wear) and techniques to avoid these failures; strategies for material selection.

 

MEN 362 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0)

(Manufacturing Processes)

วิชาบังคับก่อน : MEN 361 วัสดุวิศวกรรม

วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมการผลิต การออกแบบและควบคุมระบบการผลิต กรรมวิธีการผลิตและขึ้นรูปโลหะ, พลาสติก, ไม้ และวัสดุผสม เช่น การดัดงอ การฉีด การหล่อ การแต่งผิว ความสามารถและข้อกำจัดของ กรรมวิธีการผลิตแบบต่าง ๆ

Evolution of manufacturing industry, design and control of manufacturing systems, manufacturing processes for metals, plastics, wood, and composites such as bending, injection molding, casting, machining, surface finishing, capabilities and limitations of each process.

 

IEN 301 การจัดการวิศวกรรม 3(3-0)

(Engineering Management)

วิชาบังคับก่อน : MAT 136 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

ประวัติความเป็นมาของการจัดการทางวิศวกรรม โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการผลิต การเลือกขนาดและทำเลที่ตั้ง โรงงาน ชนิดของกระบวนการผลิต การออกแบบกระบวนการผลิตและการจัดผังโรงงาน การขนถ่ายวัสดุ การวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน การบริหารงานคุณภาพ การบริหารการเงิน หลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการบริหารโครงการ

Historical evolution of engineering management, production cost structure, capacity planning and facility location, process structures, process design and facility layout, material handling and distribution, operations planning and control, quality management; financial management, engineering economics, project management.

 

MEN 404 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3)

(Mechanical Systems Laboratory)

วิชาบังคับร่วม : MEN 435 ระบบพลวัตและการควบคุม

ปฏิบัติการในสาขาเครื่องกล ระบบควบคุมอัตโนมัติ มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม

Laboratory work on mechanical systems, automatic control systems, electric motor and control.

 

MEN 412 การออกแบบเครื่องกล 2 3(3-0)

(Mechanical Design II)

วิชาบังคับก่อน : MEN 311 การออกแบบเครื่องกล 1

ต่อเนื่องจาก MEN 311 โดยเพิ่มชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่อไปนี้ แบริง ระบบขับเคลื่อน ที่ใช้โซ่และเฟือง ระบบท่อ การกระทบ และความเค้น การออกแบบเครื่องจักรกล

Continuation of MEN 311 with the design and analysis of additional machine components, including bearings, chain and gear drives, piping systems, impact, and stress, design of machines.

 

MEN 434 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0)

(Mechanical Vibration)

วิชาบังคับก่อน : MEN 222 พลศาสตร์วิศวกรรม

ศึกษาการสั่นสะเทือนและผลของการสั่นสะเทือนแบบต่าง ๆ เช่น การสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนไหวแบบ ออสซิเลท การสั่นสะเทือนแบบอิสระ และแบบถูกกระทำ การตอบสนองชั่วครู่ และการ ตอบสนองที่สภาวะคงตัว การสั่น สะเทือนของระบบการเคลื่อนไหวหลายค่าอิสระ วิธีวิเคราะห์แบบไฟไนท์ อิลิเมนท์และวิธีเชิงตัวเลข การวัดการสั่นสะเทือนและการสังเกตสภาวะการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร วิธีการ ลดการสั่นสะเทือน

Study of vibration and effects of various types of vibration, oscillation, free and forced vibrations, transient and steady responses, multi-degree-of-freedom systems, finite element analysis and numerical methods, vibration measurement and machine condition monitoring, vibration isolation.

 

MEN 435 ระบบพลวัตและการควบคุม 3(3-0)

(Dynamic Systems and Control)

วิชาบังคับก่อน : MEN 222 พลศาสตร์วิศวกรรม

ทฤษฎีระบบพลวัตแบบเชิงเส้น การวิเคราะห์ทางความถี่ เวลา และสเตทสเปดซ์ การประยุกต์ทฤษฎีระบบ พลวัตในการวิเคราะห์ระบบสั่นสะเทือนทางกล และการออกแบบระบบ ควบคุมป้อนกลับ

Linear system theory, frequency, time domain and state-space analysis, application of dynamic system theory to mechanical vibration analysis, design of feedback control systems.

 

MEN 471 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3(3-0)

(Internal Combustion Engines)

วิชาบังคับก่อน : MEN 342 อุณหพลศาสตร์ 2

การวิเคราะห์เชิงอุณหพลศาสตร์ของเครื่องยนต์สันดาปภายในทั้งแบบเบนซินและดีเซล เครื่องยนต์ลูกสูบ และเครื่องยนต์โรทารี เชื้อเพลิงสมรรถนะ มลสารในไอเสียและการควบคุมการปรับเครื่องยนต์ ให้เหมาะสมกับโหลด

Thermodynamic analysis of internal combustion engines , spark ignition and compression ignition types, piston and rotory engines, fuels , performance, exhaust emission and control, load-engine matching.

 

MEN 483 การปรับอากาศ 3(3-0)

(Air Conditioning)

วิชาบังคับก่อน : MEN 352 การถ่ายเทความร้อน

ไซโครเมตริก; สภาวะที่พึงประสงค์; การคำนวณภาระความเย็น; การเลือกขนาดของอุปกรณ์ ปรับ อากาศ; การประมาณการใช้พลังงาน; การออกแบบระบบปรับอากาศของอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์

Psychrometry, comfort conditions, cooling load calculations, air-conditioning equipment sizing, energy consumption estimation, air-conditioning system design for residential and commercial buildings.

 

MEN 484 การทำความเย็น 3(3-0)

(Refrigeration)

วิชาบังคับก่อน : MEN 341 อุณหพลศาสตร์ 1

การวิเคราะห์วัฎจักรทำความเย็นแบบอัดไอ อากาศ อิเจคเตอร์ และดูดซึม สารทำความเย็นอุปกรณ์ และการควบคุม การประยุกต์ในงานต่าง ๆ การทำความเย็นอุณหภูมิต่ำมาก

Analysis of vapor compression, air, ejector and absorption refrigeration cycles, refrigerants, refrigeration equipment and control, applications of cryogenics.

 

MEN 490 การฝึกงานวิศวกรรมเครื่องกล (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 1(0-210)

(Mechanical Engineering Training)

เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน : MEN 306 การวัดและเครื่องมือวัด และ

MEN 362 กรรมวิธีการผลิตหรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

นักศึกษาทุกคนต้องฝึกงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ในหน่วยงานที่มีวิศวกรเครื่องกลกำกับและดูแล การฝึกงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ติดต่อกันหรือไม่น้อยกว่า 210 ชั่วโมง โดยนักศึกษาต้องทำบันทึกประจำวัน และรายงานสรุปการฝึกงาน

Training in private sector, government sector or state enterprise which related to mechanical engineering work. All students must be in training for at least 6 weeks or at least 210 hours. Each student has to submit daily report every week and summary report upon the completion of the course.

 

MEN 491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3)

(Mechanical Engineering Project I)

เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต หรือได้รับความเห็น

ชอบจากหัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

กลุ่มที่ทำโครงงานจะได้รับมอบหมายปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล ให้ทำการศึกษาวิเคราะห์หรือออกแบบ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และ/หรือวิศวกรที่ชำนาญงานเป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำในเรื่องต่าง ๆ เช่น การนิยาม ปัญหาการประเมินวิธีการแก้ปัญหาแบบต่าง ๆ การวางแผนโครงงาน การจัดกำหนด เวลา การทำรายงาน ทางวิศวกรรม

Students work in group to do analytical study or design of an assigned mechanical engineering problem. The team of advisors comprises academics and/or experienced engineers. The main aspects included problem definition, assessment of various engineering features of alternative solutions, project planning and work scheduling, report preparation and presentation of project proposal.

 

MEN 492 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(0-6)

(Mechanical Engineering Project II)

วิชาบังคับก่อน : MEN 491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 กลุ่ม

กลุ่มที่ทำโครงงาน ดำเนินงานตามที่เสนอในวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 จุดประสงค์หลักของวิชานี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ในการศึกษาวิเคราะห์หรือออกแบบ และเป็นการฝึกทำงานในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มทำโครงงาน กลุ่มจะต้องทำรายงานฉบับสมบูรณ์และเสนอต่อกรรมการ โครงงาน

Continuation of proposed works in Mechanical Engineering Project I with the main purpose of applying all knowledge learned in Mechanical Engineering curriculum. The student will gain the experience in working as a group. The complete report has to be submitted and presented to project committee.

 

MEN 495 โครงงานสหกิจสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(0-9)***

(Cooperative Project for Mechanical Engineering)

วิชาบังคับก่อน: GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา

การศึกษาปัญหาโดยละเอียดตามที่ได้กำหนดขอบเขตของการศึกษา และแนวทางเบื้องต้นในการแก้ปัญหา ไว้แล้ว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และ/หรือวิศวกรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสหกิจ เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำ นักศึกษาต้องจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่แสดงถึงรายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจ ผลการศึกษาและแก้ไขปัญหา เพื่อนำเสนอต่อกรรมการโครงงานสหกิจ

A detailed study following the scope of work and preliminary concepts previously defined in the prerequisite subject. The study will be conducted under a project advisor and/or an engineer of the cooperative organization. Upon finishing of the study, the student must summit a complete report that presents details of the work done and results of the studies and present to a cooperative project committee.

 

MEN 340 อุณหพลศาสตร์ (สำหรับนักศึกษานอกสาขา) 3(3-0)

(Thermodynamics)

วิชาบังคับก่อน : PHY 121 Physics I

ศึกษากฎต่างๆของพลศาสตร์ความร้อน พลังงานที่นำไปใช้ได้ การผสมของกาซ คุณสมบัติทางความร้อนของสสาร การประยุกต์กับกระบวนการและวัฎจักรต่างๆทางวิศวกรรม

Study of the laws of thermodynamics, available energy, gas mixture, thermodynamics properties of matter, applications to engineering processes and cycles.

 

MEN 223 กลศาสตร์วิศวกรรม (สำหรับนักศึกษานอกสาขา) 3(3-0)

(Engineering Mechanics)

วิชาบังคับก่อน : PHY 121 Physics I

วิธีแก้ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยการประยุกต์ใช้กฎเบื้องต้นทางกลศาสตร์ การรวมแรงและแยกแรงของวัตถุ แข็งเกร็งที่สภาวะสมดุล ความเสียดทาน โมเมนต์ แรงคู่ควบ โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ ความเค้นและความเครียด รวมทั้งจลศาสตร์และการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่สัมบูรณ์ และการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ โดยอาศัยแกนอ้างอิงที่เคลื่อนที่หรือหมุน ความสมดุลทางพลศาสตร์ สมการอนุพันธ์ของการเคลื่อนที่ ความเกี่ยวพันระหว่างงาน พลังงาน โมเมนตัม การดล และการกระทบ

Method for solving engineering problem by using fundamentals of mechanics. Resultant and resolution of force and couples, equilibrium of particles, rigid bodies, concept of friction, moment of inertia, introduction to stress and strains. Include kinematics of rigid bodies, absolute motion and motion relative to translating and rotating frames of reference, dynamic equilibrium, differential equations of motion, work and energy, impulse, momentum and impact.

IEN 371 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(3-0)

(Product Design and Development)

เงื่อนไขของวิชา : GEN 133 การเขียนแบบวิศวกรรม

ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประมวลความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ การเลือกวัสดุ QFD วิธีของ Taguchi การออกแบบเพื่อให้ขึ้นรูปและประกอบง่าย และการสร้างต้นแบบ

Product design and development process; identifying customer needs and product specification; material selection; QFD; Taguchi method; design for manufacturability; design for assembly; and prototyping.

 

IEN 473 วิศวกรรมการบำรุงรักษา 3(3-0)

(Maintenance Engineering)

เงื่อนไขของวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

การศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับการบำรุงรักษาโรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ การนำ เทคนิคการจัดการมาใช้ในทางปฏิบัติ รวมถึงการกำหนดงาน วิธีพิจารณาแถวคอย ความน่าเชื่อ (Reliability) โดยเน้นถึงประสิทธิภาพของการบำรุงรักษา

Study of setting up an organization for plant maintenance, machinery and facilities; application of management techniques in maintenance including work scheduling, queueing methods, prediction and reliability.

 

MEN 432 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0)

(Introduction to Numerical Analysis)

วิชาบังคับก่อน : MAT 238 สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกร

การวิเคราะห์ค่าผิดพลาด รากของสมการไม่เชิงเส้น การประมาณฟังก์ชัน การประมาณค่าในช่วง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข

Error analysis, zeros of non-linear equations, approximation of functions, interpolation, numerical differentiation and integration.

 

MEN 433 ระบบควบคุมกำลังของไหล 3(2-3)

(Fluid Power Control Systems)

วิชาบังคับก่อน : MEN 351 กลศาสตร์ของไหล

คุณสมบัติของน้ำมันไฮดรอลิกและอากาศอัด การประยุกต์กลศาสตร์ของไหลกับการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิก และนิวเมติก อุปกรณ์ส่งสัญญาณและตัวขับเร้า ระบบควบคุมของไหลแบบวงจรเปิดและวงจรปิด การออกแบบวงจร ควบคุมตรรก และตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้

Properties of hydraulic oil and compressed air, application of fluid mechanics principles to hydraulic and pneumatic systems, signal transmission devices and actuators, open-loop and closed-loop fluid power control systems, design of logic control circuits and programmable logic controllers.

 

MEN 436 ระบบควบคุมดิจิตัลสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-3)

(Digital Control of Mechanical Systems)

วิชาบังคับก่อน : MEN 435 ระบบพลวัตและการควบคุม

ศึกษาพื้นฐานของการควบคุมแบบดิจิตอล วิธีแปลงแบบแซด แบบจำลองดิจิตัลของระบบการสุ่มสัญญาณ ต่อเนื่องตามเวลา การออกแบบตัวควบคุมดิจิตัล การออกแบบระบบควบคุมที่ใช้สัญญาณออก และสภาวะปริภูมิเป็นตัว ป้อนกลับ

Basic study of digital control, Z type change, digital random system continuous with time, digital control design, design of control system using output as feedback.

 

MEN 438 เมคาทรอนิคส์ 3(2-3)

(Mechatronics)

วิชาบังคับก่อน : MAT 238 สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกร

MEN 435 ระบบพลวัตและการควบคุม และ

MEN 306 การวัดและเครื่องมือวัด

ทบทวนความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมการวัด ตัวหยั่งสัญญาณ เทคนิคการเชื่อมต่ออุปกรณ์ และตัวหยั่งสัญญาณ การโปรแกรมด้วยภาษา ซี, ซี++ และแอสเซมบลี้ สำหรับการควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์ ทฤษฎีเบื้องต้นของระบบควบคุมเชิงเส้นแบบต่อเนื่อง, โครงสร้างของคอมพิวเตอร์, การรับ-ส่งสัญญาณทางดิจิตอลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ด้วยภาษา ซี, ซี++ และแอสเซมบลี้, ทฤษฎีเบื้องต้นของระบบควบคุมเชิงเส้นแบบดิจิตอล แนวคิดของแมคาทรอนิคส์

การทดลองประกอบด้วย การใช้ตัวหยั่งสัญญาณ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ซี, ซี++ และแอสเซมบลี้ เพื่อการวัดและการควบคุม การเชื่อมต่อตัวหยั่งสัญญาณและอุปกรณ์ทำงานเข้ากับคอมพิวเตอร์ การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ นักศึกษาใช้องค์ประกอบเหล่านี้ในการสร้างระบบแมคคาทรอนิคส์ในโครงงาน

Reviews of engineering measurements, sensors, interfacing techniques, C, C++, assembly programming languages for control, linear continuous-time control theory, computer architecture, digital data acquisition, linear digital control theory, brief discussions of fuzzy logic and neural networks, ideas of mechatronics.

Laboratory includes writing computer software in C, C++, assembly programming languages for measurements and controls, using sensors for measuring mechanical and electrical quantities, interfacing sensors and actuators to computers, and doing controls with a computer. A student is required to put all these components together to construct a mechatronics system for his/her project.

 

MEN 439 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการผลิต 3(2-3)

(Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufactering)

วิชาบังคับก่อน : GEN 133 การเขียนแบบวิศวกรรม และMEN 362 กรรมวิธีการผลิต

การใช้สมการคณิตศาสตร์ในการแทนวัตถุทางเรขาคณิต การสร้างแบบจำลองแบบทรงตันและแบบพื้นผิวในสองและสามมิติ การสร้างแบบสั่งงานจากแบบจำลองสามมิติ การใช้ CAD ในการสร้างแบบจำลองเพื่อการประกอบเครื่องจักร CNC machining center การเขียนโปรแกรมด้วยชุดคำสั่ง G และ M การสร้างชุดคำสั่ง G และ M จากแบบจำลองสามมิติ รูปแบบการส่งข้อมูลแบบอนุกรม การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์สู่ CNC machining center

การทดลองประกอบด้วยการสร้างแบบจำลองสองและสามมิติโดยใช้โปรแกรม Unigraphics การปฏิบัติการกับเครื่องจักร CNC machining center ทั้งแบบพื้นฐานและแบบอัตโนมัติ

Mathematical descriptions of geometrical objects, two and three dimensional solid-surface modelings, obtaining drawings from three dimensional models, using CAD for building assembly, CNC machining centers, writing G-codes and M-codes, generating G and M codes from models, serial communication protocals, transferring codes from PC to machining centers.

Laboratory includes construction of two and three dimensional models on PCs runing CAD/CAM software such as Unigraphics, operating CNC machining centers manually and automatically, code downloading.

 

MEN 440 แขนกลและหุ่นยนต์ 3(2-3)(Robotics)

วิชาบังคับก่อน : MAT 238 สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกร

MEN 435 ระบบพลวัตและการควบคุม และ

MEN 306 การวัดและเครื่องมือวัด

โครงสร้างของหุ่นยนต์และแขนกลแบบต่างๆการเปลี่ยนระบบอ้างอิงพิกัดโดยใช้เมตริกซ์ การเปลี่ยนมุมข้อต่อของแขนกลไปเป็นตำแหน่งของปลายแขนกล การเปลี่ยนตำแหน่งของปลายแขนกลไปเป็นมุมข้อต่อของแขนกล พลศาสตร์และสมการการเคลื่อนที่ของระบบแขนกล เทคนิคการสร้างทางเดินปลายแขนกล การควบคุมแบบคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์สำหรับข้อต่อแขนกล การควบคุมโดยวิธีการคำนวณแรงบิด

การทดลองประกอบด้วยการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบอ้างอิงพิกัด การเปลี่ยนมุมข้อต่อของแขนกลไปเป็นตำแหน่งของปลายแขนกล การเปลี่ยนตำแหน่งของปลายแขนกลไปเป็นมุมข้อต่อของแขนกล การควบคุมมุมข้อต่อโดยใช้ระบบควบคุมแบบ PID การควบคุมข้อต่อแขนกลโดยวิธีการคำนวณแรงบิด

Structure of various types of robots, coordinate transformation matrices, forward kinematics, inverse kinematics, kinematics and equations of motion of multibody systems, trajectory planning techniques, robust joint controls using conventional techniques, computed torque controls.

Laboratory includes writing software for coordinate transformations, forward kinematics and inverse kinematic of simple robots, robust joint control using PID controls, and computed torque control.

 

MEN 441 เทคนิคการพยากรณ์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0)

(Mathematical Forecasting)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทบทวนความรู้ทาง Calculus สถิติและความน่าจะเป็น ศึกษาอนุกรมเวลา, รูปแบบของอนุกรมเวลา และการแปลงรูปแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ สำหรับอนุกรมเวลาที่มีองค์ประกอบเชิงเส้น เชิงวัฏจักร และเชิงฤดูกาล แบบจำลองชนิดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ชนิดปรับเรียบโดยเอกโปเนนเชียล การทำรีเกรชชั่นแบบเชิงเส้นตัวแปรเดียวกันและหลาย ตัวแปร การแปลงตัวแปร แบบจำลองของบอกซ์และเจงกินส์ แนะนำการพยากรณ์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Minitab, Excel และ MATLAB ในการพยากรณ์

Reviews of calculus, statistics and probability theory, time-series data, pattern transformations, forecasting models for time-series with trend components, forecasting models for time-series with cyclical components, forecasting models for time-series with seasonal components, forecasting models for time-series with trend, cycical, and seasonal components, moving averages, exponential smoothing methods, simple linear regression, dummy variables, multiple linear regression, variable transformations, AutoRegressive-Integrated_Moving Average (ARIMA, Box-Jenkins) models, introduction to forecasting using neural networks,, using computer software Minitab, MS Excel, and MATLAB for forecasting.

 

MEN 444 เครื่องจักรกลของไหล 3(3-0)

(Fluid Machinery)

วิชาบังคับก่อน : MEN 351 กลศาสตร์ของไหล

กลศาสตร์ของไหล สำหรับเครื่องจักรกลของไหล กฎความคล้ายคลึง การวิเคราะห์มิติ คุณลักษณะของเครื่อง อัดลม เครื่องสูบและพัดลม ทฤษฎีของใบกังหัน แผนภูมิสมรรถนะ และการเลือกใช้งานเครื่องจักรกังหันแบบไหลในแนวรัศมีแบบผสม และแบบแนวแกน

Fluid mechanics for fluid machineries, similarity law and dimensional analysis, characteristics of compressors, fans turbines, and pumps, blade element theory, radial, mixed and axial-flow fluid machines, performance charts and selection criteria.

 

MEN 453 กลศาสตร์ของไหลระดับกลาง 3(3-0)

(Intermediate Fluid Mechanics)

วิชาบังคับก่อน : MEN 351 กลศาสตร์ของไหล

การไหลแบบมีความหนืดอัดไม่ได้ สมการนาเวียร์สโตก การไหลแบบราบเรียบ การไหลแบบปั่นป่วน การไหล อัดตัวได้ การไหลโพเทนเชียล แนะนำการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับกลศาสตร์ของไหล

Incompressible viscous flows, Navier-Stokes equations, laminar flow, turbulent flow, compressible flow, potential flow, introduction to computational fluid mechanics.

 

MEN 454 การถ่ายเทความร้อนระดับกลาง 3(3-0)

(Intermediate Heat Transfer)

วิชาบังคับก่อน : MEN 352 การถ่ายเทความร้อน

การนำความร้อนในภาวะไม่คงตัว การแก้ปัญหาโดยวิธีกราฟและวิธีเชิงตัวเลข การแลกเปลี่ยนความร้อน โดยการแผ่รังสีระหว่างพื้นผิวเทา การแผ่รังสีความร้อนจากก๊าซ การพาความร้อนจากแผ่นราบและทรงกระบอก การเดือด และการควบแน่น การถ่ายเทมวล การถ่ายเทความร้อนและมวลพร้อมกัน การออกแบบ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิผลวิธีเอ็นทียู

Conduction of heat in unsteady state, graphical and numerical solutions, radiative heat exchange between gray surfaces, gas radiation, free convection from plates and cylinders, boiling and condensation, mass transfer, simultaneous heat and mass transfer, heat exchanger design, effectiveness NTU method.

 

MEN 455 ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม 3(3-0)

(Finite Element Method in Engineering)

วิชาบังคับก่อน : MEN 323 กลศาสตร์วัสดุ และ MEN 352 การถ่ายเทความร้อน

วิธีแก้ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยหลักการไฟไนต์เอลิเมนต์ เมตริกส์ การวิเคราะห์ทรัส สมการความแข็ง และอ่อนตัว ทฤษฎี Gradient-Gauss's Divergence และทฤษฎี Green การเลือกฟังก์ชั่นของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ สมการไฟไนต์ เอลิเมนต์ 1 และ 2 มิติ ของการถ่ายเทความร้อน ของไหล และของแข็ง และความยืดหยุ่นแบบเส้นตรง แนวทางสร้าง เอลิเมนต์และจุดบนร่างตาข่าย สมการไฟไนต์เอลิเมนต์ 1 และ 2 มิติ ของความยืดหยุ่น คาน และแผ่นเรียบ

 Method of solving engineering problems using finite element principle, matrix algebra, direct approach-truss analysis, strong and weak formulations, Gradient-Gauss's Divergence theorem, choice of approximationing functions for the FE-methods, FE-formulation of one and two dimensional heat transfer, fluids, solids, guidelines for element meshes and global nodal numbering, FE formulation of one and two dimensional elasticity, beams and plates.

 

MEN 456 พลศาสตร์ของก๊าซ 3(3-0)

Gas Dynamics

วิชาบังคับก่อน : MEN 351 กลศาสตร์ของไหล

ศึกษาเกี่ยวกับพลศาตร์ของก๊าซ ครอบคลุมถึงแนวคิดทางอุณหพลศาสตร์และพลศาสตร์ของไหล, แนวคิดของโมเลกุลและคอนตินิวอั้มของของไหล, กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์, กฎการอนุรักษ์ในการเคลื่อนที่ของของไหล, การไหลของของไหลที่ที่อัดตัวได้ในหนึ่งมิติ, คลื่นอัดตัว และคลื่นขยายตัว, การไหลในน็อซเซิ่ล, การไหลของของไหลที่อัดตัวได้ในสองและสามมิติ

An introduction to gas dynamics, covering elementary concepts in thermodynamics and fluid dynamics. Topics include molecular and continuum concepts for fluids, first and second laws of thermodynamics, conservation laws for moving fluids, one-dimensional compressible flows, shocks and expansion waves, flows in nozzles, and two and three dimensional compressible flows.

 

MEN 457 วิศวกรรมรังสีอาทิตย์ 3 (3-0)

(Solar Engineering)

พลังงานทดแทน ข้อมูลการแผ่รังสีอาทิตย์ การดูดกลืนโดยตัวเก็บรังสี ทฤษฎีและสมรรถนะของตัวเก็บรังสีแบบแผ่นราบ การสะสมพลังงาน การแปรผันเป็นพลังงานกล

Renewable energy, solar radiation data, collector absorption, theory of plane collector and performance; energy storage, conversion to mechanical energy.

 

MEN 472 วิศวกรรมยานยนต์ 3(3-0)

(Automotive Engineering)

วิชาบังคับก่อน : MEN 471 เครื่องยนต์สันดาปภายใน

ศึกษาการออกแบบระบบรองรับ และโครงสร้าง รวมทั้งการเอื้อต่อการขับขี่ และเสถียรภาพขณะใช้งานของยานยนต์ ระบบส่งกำลังแบบต่างๆ พลศาสตร์อากาศของรถยนต์

Design of suspension systems and structure of vehicles, drive ability and stability of vehicle in motion, power transmission systems, aerodynamics of vehicles.

 

MEN 473 วิศวกรรมโรงจักรผลิตกำลัง 3(3-0)

(Power Plant Engineering)

วิชาบังคับก่อน : MEN 342 อุณหพลศาสตร์ 2

การประยุกต์หลักทางวิศวกรรมและทางเศรษฐศาสตร์ ต่อการออกแบบและการวิเคราะห์ระบบผลิตกำลัง และองค์ประกอบโรงจักร ชนิดใช้เชื้อเพลิงธรรมดา พลังนิวเคลียร์ กังหันกาซ เครื่องจักรดีเซล และพลังน้ำ ปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อมของระบบในปัจจุบัน และทางเลือกในอนาคต

Application of engineering and economic principles to the design and analysis of power generation systems and components, conventional fuel, nuclear, gas-turbine, diesel and hydroelectric power plants, environmental effects of present day systems and options for the future.

 

MEN 474 การสันดาป และการควบคุมมลสาร 3(3-0)

(Combustion and Emission Control)

วิชาบังคับก่อน : CHM 121 หลักเคมี

อุณหเคมี จลนศาสตน์ของการสันดาป ทฤษฎีเปลวเพลิงแบบผสมล่วงหน้า และแบบแพร่กระจาย การเกิดมลสารจากการสันดาป และการควบคุม ตัวอย่างอุปกรณ์สันดาปสำหรับเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ รวมทั้งของเสียจาก การสันดาป

Thermochemistry, combustion kinetics, theories of premixed flames and diffusion flames, pollutant formation in combustion and control, examples of combustion devices for various types of fuels including wastes.

 

MEN 475 อากาศพลศาสตร์ของยานยนต์ 3(3-0)

(Automotive Aerodynamics)

วิชาบังคับก่อน : MEN 222 พลศาสตร์วิศวกรรม และ MEN 471 เครื่องยนต์สันดาปภายใน

ประวัติการพัฒนาทางพลศาสตร์อากาศของรถยนต์ กฎพื้นฐานของความต้านทานทางพลศาสตร์ ของการไหล ต่อการเคลื่อนที่ของยานยนต์ เสถียรภาพของยานยนต์ขณะถูกลมปะทะด้านข้าง การออกแบบตามหลัก พลศาสตร์อากาศ อิทธิพลของแรงต้านอากาศต่อสมรรถนะและความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต์ ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ การลดแรงต้านอากาศเพื่อลดความสิ้นเปลือง เชื้อเพลิงของยานพาหนะเชิงพาณิชย์ เทคนิคการวัดและการทดสอบ

Historical development of automobile aerodynamics, fundamentals of fluid dynamic resistances to vehicle motion, vehicle stability under side wind, aerodynamics as design parameter, influence of aerodynamic drag on performance and fuel consumption of passenger cars, engine cooling system, climate control of motor vehicles, aerodynamics-drag reduction and fuel consumption of commercial vehicles, principles of wind tunnel technology, measurement and test techniques.

 

MEN 476 พลศาสตร์ยานยนต์ 3(3-0)

(Automotive Vehicle Dynamics)

วิชาบังคับก่อน : MEN 435 ระบบพลวัตและการควบคุม

แบบจำลองทางกลศาสตร์ชนิด 2 ล้อ และ 4 ล้อของยานยนต์ คุณสมบัติพลศาสตร์ของยาง อิทธิพลของระบบรองรับและระบบบังคับ เลี้ยวต่อพฤติกรรมพลศาสตร์ของยานยนต์ ระบบบังคับเลี้ยว 4 ล้อ แบบตายตัวและแบบปรับตัว การวิเคราะห์ระบบขับเคลื่อน กระบวนการบังคับรถแบบป้อนกลับ ความไวต่อความถี่รบกวนของผู้โดยสาร ความปลอดภัยเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข ระบบควบคุมแรงขับเคลื่อน ระบบเบรค แบบป้องกันล้อล็อค ระบบควบคุม เสถียรภาพของรถแบบอิเลคทรอนิคส์ วิธีทดสอบการเกาะถนนทรงตัว

Mechanical models of single and double track vehicles, dynamics properties of the pneumatic tyre, influence of suspension and steering on dynamical behaviour of vehicle, additive and adaptive 4-wheel steering, drive-concept analysis, close-loop driving process, vehicle as disturbance filter, human sensitivity to disturbance, active and passive saffety, traction control system, anti-lock brake systems, elecronic stability control systems, vehicle handling test procedures.

 

MEN 485 การออกแบบระบบของไหลและอุณหภาพ 3(3-0)

(Design of Fluid and Thermal Systems)

วิชาบังคับก่อน : MEN 352 การถ่ายเทความร้อน

การออกแบบและวิเคราะห์ระบบของไหล และระบบอุณหภาพที่มีปฏิสัมพันธ์ทางพลังงาน กระบวน วิธีการ ออกแบบ คุณลักษณะทางสมรรถนะของระบบ และอุปกรณ์เฉพาะอย่าง การจำลองระบบ การจำลองสถานการณ์ของระบบ และการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด การพิจารณาในแง่เศรษฐศาสตร์

Design and analysis of fluid and thermal systems with energy interaction, design methodology, performance characteristics of particular equipment and systems, system modeling, system simulation and optimization, economic considerations.

 

MEN 486 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(3-0)

(Energy and Environmental Management)

วิชาบังคับก่อน : MEN 352 การถ่ายเทความร้อน และ

EEN 282 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

กฎหมายเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม แหล่งพลังงาน รูปแบบและประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบ ต่าง ๆ แนวทางประหยัดพลังงานความร้อนไฟฟ้า ผลกระทบของวิศวกรรมต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพน้ำ และกาก วัสดุแข็ง การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง

Energy and environmental laws and regulations, sources of energy, energy utilization patterns and efficiency in various systems, means of thermal and electrical energy saving. Impart of and to the environment, water quality management, solid waste management, air pollution and noise control.

 

MEN 487 อุปกรณ์ควบคุมในระบบปรับอากาศ 3(3-0)

(Control Elements in Air Conditioning System)

วิชาบังคับก่อน : MEN 351 กลศาสตร์ของไหล

วิชาบังคับร่วม : MEN 483 การปรับอากาศ

หน้าที่ของการควบคุมตัวแปรที่ใช้ควบคุม จุดประสงค์ของการควบคุม วิศวกรควบคุม การควบคุมการไหลของ ของเหลว การควบคุมการไหลของอากาศ การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมความชื้น อุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ ในระบบปรับอากาศ

Function of control variable ; control purpose ; control methods ; control of liquid flow, air flow ; temperature, humidity ; control elements in air conditioning system.

 

MEN 488 การระบายอากาศในอุตสาหกรรม 3(3-0)

(Industrial Ventilation)

วิชาบังคับก่อน : MEN 351 กลศาสตร์ของไหล

วิชาบังคับร่วม : MEN 483 การปรับอากาศ

หลักการระบายอากาศ การเจือจาง การควบคุมความร้อน การออกแบบฮูด ฮูดสำหรับงานเฉพาะอย่าง การออกแบบระบบระบายอากาศ อากาศเติมและอากาศหมุนเวียน การกำหนดรายการรายละเอียด การทดสอบระบบระบายอากาศ อุปกรณ์ทำความสะอาด

Principle of ventilation, dilution ventilation, ventilation for heat control, hood design, specific operations, design procedure, make-up and recirculated air, construction specifications, testing of ventilation systems, air cleaning devices.

 

MEN 489 ห้องสะอาด 3(3-0)

(Clean Room)

วิชาบังคับก่อน : MEN 351 กลศาสตร์ของไหล

วิชาบังคับร่วม : MEN 483 การปรับอากาศ

การควบคุมสภาพแวดล้อมในห้อง หลักการกรองอากาศ การเลือกและการใช้กรองอากาศ พื้นฐานของห้องสะอาด ความสกปรกในภาวะแวดล้อม ชนิดของห้องสะอาด การออกแบบห้องสะอาด การประหยัดพลังงาน การควบคุมการไหลของอากาศ ห้องสะอาดสำหรับงานชีววิทยา มาตรการป้องกันอันตรายจากงานด้านชีววิทยา

Controlling room environment, principle of air filtration, selection and application of air filter, introduction to clean room, environment pollution, clean room type, clean room design, energy savings, control of air flow, biological clean room, countermeasures for biological hazards.

 

MEN 499 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0)

(Special Topics in Mechanical Engineering)

เงื่อนไขของวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

ศึกษาถึงพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยจะทำการเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ในแต่ละภาคการศึกษา

Study of selected topics representing new developments in the areas of mechanical engineering and of current interest, topics may vary from one semester to another.