แนวทางปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์

 

1.       การทะเบียนทำวิทยานิพนธ์

 นักศึกษาจะลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ / หรือ มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว / หรือมีคุณสมบัติครบตามกำหนดเฉพาะของแต่ละหลักสูตรฯ

 

 

2.       ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์

2.1      การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

2.1.1       นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก. ที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ต้องสอบวัดคุณสมบัติ 

ให้ ผ่านก่อนที่จะเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  180 วัน

2.1.2       นักศึกษาระดับปริญญาเอก แผน ก. (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์) และแผน ข. (เรียนรายวิชาตามหลักสูตรและทำวิทยานิพนธ์) โดยนักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งแผน ก. และแผน ข. ต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านก่อนที่จะเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2 และ 1 ปี ตามลำดับ

2.2        การเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์

นักศึกษาต้องปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อกำหนดหัวเรื่อง และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วโปรดยื่นเค้าโครงวิทยานิพนธ์นั้น จำนวน 1 ชุดต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหลักสูตร (หัวหน้าสาขาวิชา และคณบดี)

2.3        ความเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์

การขอเปลี่ยนแปลงหัวเรื่องและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ใหม่ นักศึกษาจะดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2.2 โดยนับเวลาตามข้อ 2.1 จากวันที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับล่าสุด

2.4       การส่งรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์

นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา วิเคราะห์ วิจารณ์ และเสนอแนะการแก้ปัญหา และการดำเนินงานต่อไปโดยให้อยู่ในระยะเวลาในการส่งรายงานตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กำหนด เมื่อขอพิจารณาอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเมื่อผลงานวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ก้าวหน้าไปมากแล้ว จำเป็นจะต้องจัดให้มีการสัมมนาวิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาด้วย 2 ระยะด้วยกัน คือ

2.4.1          การสัมมนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสมกับหลักการวิจัย

2.4.2          การสัมมนาความก้าวหน้าผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์

2.5       การเขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในคู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

 

3.       การสอบวิทยานิพนธ์

3.1       การขอสอบวิทยานิพนธ์

นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์พร้อมกับวิทยานิพนธ์ฉบับสอบจำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยทำการตรวจสอบ และส่งให้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อ่านล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และ 14 สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ก่อนทำการสอบวิทยานิพนธ์ต่อไป

3.2        คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

             บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษานิพนธ์ ดังนี้

3.2.1      คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัยตามคำแนะนำของคณะกรรมการหลักสูตร มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคน และทั้งยังทำหน้าที่ดำเนินการสอบและตัดสินการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วย

3.2.1      อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิตอีกอย่างน้อย 1 คน รวมเป็น 3 คน สำหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

3.2.2       อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย 3 คน และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิตอีกอย่างน้อย 1 คน รวมเป็น 5 คน สำหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

อนึ่งการกำหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกนั้น ควรจะกระทำภายหลังได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในวารสารระดับนานาชาติแล้วอย่างน้อย 1 เรื่อง

3.3        กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์

             บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบให้ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

3.4        การแก้ไขวิทยานิพนธ์ และการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจจะเสนอการแก้ไขวิทยานิพนธ์ไม่ว่าในกรณีใดๆ นักศึกษาจะต้องแก้ไขถูกต้องตามมติ และเสนอให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบต่อไป สำหรับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์นั้นจะต้องมีลายมือชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุกคน จำนวน 7 เล่ม

3.5        การอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา และวิทยานิพนธ์

นักศึกษาที่ทำการสอบวิทยานิพนธ์แล้วแต่ยังไม่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ภายในวันอนุมัติผลประจำภาคการศึกษา ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังไม่สำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องรักษาสภาพนักศึกษาจะต้องรักษาสภาพนักศึกษาไว้จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา สำหรับวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้วจะถือว่าเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต