รับสมัครนักศึกษาใหม่ : นักศึกษาปริญญาเอก ปีการศึกษา 2555 เทอม 1

 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

คณะ/วิทยาลัย
รหัสคณะ
สาขาวิชา
เอกสาร
เวลาเรียน
ระบบ
สถานที่เรียน
หลักสูตรปริญญาเอก
คณะบริหารธุรกิจ 0290 บริหารธุรกิจ
ศุกร์
18:00-21:00 น.
และ เสาร์-อาทิตย์
09.00-21.00 น.
**ทวิภาค

มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะนิเทศศาสตร์ 0490 นิเทศศาสตร์
จันทร์-ศุกร์
08:30-16:30 น.
**ทวิภาค
อาคาร Digital Multimedia
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะเภสัชศาสตร์ 0591 เภสัชศาสตร์
(ปริญญาโท - เอก)
จันทร์-ศุกร์
08:30-16:30 น.
**ทวิภาค อาคารวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
0592 เภสัชศาสตร์
จันทร์-ศุกร์
08:30-16:30 น.
**ทวิภาค อาคารวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1191 วิศวกรรมโยธา
(ปริญญาโท - เอก)

จันทร์-ศุกร์
17:00-21:00 น.
และ เสาร์

**ทวิภาค
อาคารวิษณุรัตน์
มหาวิทยาลัยรังสิต

1192

วิศวกรรมโยธา
จันทร์-ศุกร์
17:00-21:00 น.
และ เสาร์
**ทวิภาค
อาคารวิษณุรัตน์
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1490 เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปริญญาโท - เอก)
อังคาร-ศุกร์
18:00-21:00 น.
และ เสาร์-อาทิตย์
09:00-20:00 น.
**ทวิภาค
มหาวิทยาลัยรังสิต
  1491 เทคโนโลยีสารสนเทศ
อังคาร-ศุกร์
18:00-21:00 น.
และ เสาร์-อาทิตย์
09:00-20:00 น.
**ทวิภาค
มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 2190 ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ
และการเมือง
เสาร์-อาทิตย์
09:00-16:00 น.
**ทวิภาค มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 2790 รัฐประศาสนศาสตร
เสาร์-อาทิตย์
09:00-17:00 น.
**ทวิภาค อาคารประสิทธิรัตน์
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะศึกษาศาสตร์ 2891 การศึกษา
เสาร์-อาทิตย์
09:00-16:50 น.
**ทวิภาค
มหาวิทยาลัยรังสิต

แผนการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 11 มิ.ย. 55 ม.รังสิต/ศูนย์ศึกษาวิภาวดี/ศูนย์ศึกษาสาทรธานี
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ครั้งที่ 1/2555 วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 55 เวลา 09.00-12.00 น.

อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต
สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

จากที่สมัครเรียน

มหาวิทยาลัยรังสิต/ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี /ศูนย์ศึกษาสาทรธานี
ลงทะเบียน วันที่ 4-8 มิ.ย. 55 มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่ 4-8 มิ.ย. 55 ศูนย์ศึกษาสาทรธานี
วันที่ 4-8 มิ.ย. 55 ศูนย์ศึกษาวิภาวดี
เปิดเรียน วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 55 มหาวิทยาลัยรังสิต/ศูนย์ศึกษาสาทรธานี
วันอังคารที่ 12 มิ.ย. 55 ศูนย์ศึกษาวิภาวดี

คุณสมบัิติผู้สมัครเข้าศึกษา
 1. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย


 2. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ


 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
วิธีการสมัคร
 1. ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสาร ขอรับฟรีที่
  • มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
   เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
   โทร. 0-2997-2222 ต่อ 5500-5516
   หรือ
   สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ปทุมธานี
   โทร 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 08-3856-0219, 08-3856-0221
  • ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T(ทีเอสที ทาวเวอร์) ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร
   เวลาทำการ อังคาร - ศุกร์ 09.00 - 21.00, เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 17.00 
   โทร. 0-2617-5854-8
  • ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ชั้น 6 อาคารสาทรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ(รถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรี)
   เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 20.00, เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 17.00 
   โทร. 0-2636-8383

 2. Download ได้ที่นี่
 3. สมัคร Online แล้วนำ"เลขที่สมัคร" มาติดต่อที่
  • มหาวิทยาลัยรังสิต ตึก 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 1 พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน
เอกสารประกอบการรับสมัคร
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ "เลขที่สมัคร" ในกรณีรับสมัคร Online (ถ้าลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-mail)


 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป (ไม่สวมชุดครุย)


 3. สำเนาใบปริญญาบัตร


 4. Transcript


 5. สำเนาบัตรประชาชน


 6. สำเนาทะเบียนบ้าน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา โทร. 02-997-2200 ต่อ 5500-5510 หรือ บัณฑิตวิทยาลัย โทร.02-9972200-22 ต่อ 4001-4005 เวลา 08.30 - 16.30 น. Email: info@rsu.ac.th

เ้ส้นทางมามหาวิทยาลัยรังสิต