การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : นักศึกษาปริญญาโทปีการศึกษา 2555 เทอม 1
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
คณะ/วิทยาลัย
รหัสคณะ
สาขาวิชา
เอกสาร
เวลาเรียน
ระบบ
สถานที่เรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะศิลปศาสตร์
0160
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
เสาร์-อาทิตย์
09:00-17.00 น.
**ทวิภาค
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะบริหารธุรกิจ
0261
บริหารธุรกิจ (เมืองเอก)
จันทร์-ศุกร์
18:00-21:00 น.
**ทวิภาค
อาคารประสิทธิรัตน์
มหาวิทยาลัยรังสิต
0263
การเป็นผู้ประกอบการ
จันทร์-ศุกร์
18:00-21:00 น.
และ อาทิตย์
09:00-16:00 น

มหาวิทยาลัยรังสิต/

ศูนย์ศึกษาิวิภาวดี

0264
บริหารธุรกิจ (สาทร)

จันทร์-ศุกร์
18:00-21:00 น.
เสาร์
09:00-17:00 น.
และ อาทิตย์
09.00-19.00 น.

ศูนย์ศึกษาสาทรธานี
คณะพยาบาลศาสตร์
0361
การพยาบาลผู้ใหญ่
เสาร์-อาทิตย์
09.00-16.00 น.
**ทวิภาค
อาคารวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะนิเทศศาสตร์
0461
นิเทศศาสตร์
เสาร์-อาทิตย์
09.00-16.00 น.
**ทวิภาค
อาคาร Digital Multimedia
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะเภสัชศาสตร์
0563
เภสัชศาสตร์
จันทร์-ศุกร์
08.30-16.30 น.
**ทวิภาค
อาคารวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะศิลปะและการออกแบบ
0661
การออกแบบ
จันทร์-เสาร์
10.00-17.00 น.
**ทวิภาค
อาคารคุณหญิงพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะดิจิทัลอาร์ต
0662
คอมพิวเตอร์อาร์ต
จันทร์-ศุกร์
17.00-20.00 น.
และ เสาร์-อาทิตย์
10.00-17.00 น.
**ทวิภาค
อาคารคุณหญิงพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
0960
เทคโนโลยีชีวภาพ
จันทร์-ศุกร์
08:30-16:30 น.
**ทวิภาค
มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
1161
วิศวกรรมโยธา
จันทร์-ศุกร์
17:00-21:00 น.
และ เสาร์
09:00-17:00 น.
**ทวิภาค
อาคารวิษณุรัตน์
มหาวิทยาลัยรังสิต
1166
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
จันทร์-ศุกร์
17:00-21:00 น.
และ เสาร์
09:00-17:00 น.
**ทวิภาค
อาคารวิษณุรัตน์
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะวิทยาศาสตร์
1361
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
เสาร์-อาทิตย์
09:00-16:00 น.
**ทวิภาค
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1462
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิภาวดี)
เสาร์-อาทิตย์
09:00-20:00 น.
**ทวิภาค
ศูนย์ศึกษาวิภาวดี
1464
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
จันทร์-ศุกร์
18:00-21:00 น.
และ/หรือเสาร์-อาทิตย์
9.00-16.00 น.
**ทวิภาค
มหาวิทยาลัยรังสิต
1469
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
จันทร์-ศุกร์
18:00-21:00 น.
และ/หรือเสาร์-อาทิตย์
9.00-16.00 น.
**ทวิภาค
ศูนย์ศึกษาสาทรธานี
คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
1661
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ
จันทร์-ศุกร์
18.00-21.00 น.
**ทวิภาค
มหาิวิทยาลัยรังสิต
คณะนิติศาสตร์
1761
นิติศาสตร์
จันทร์-ศุกร์
18:00-21:00 น.
และ/หรือเสาร์-อาทิตย์
09:00-17:00 น.
**ทวิภาค
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะเศรษฐศาสตร์
1861
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
จันทร์-ศุกร์
18:00-21:00 น.
หรือ เสาร์-อาทิตย์
09:00-17:00 น.
**ทวิภาค
อาคารประสิทธิรัตน์
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะการแพทย์แผนตะวันออก
1961
การแพทย์แผนตะวันออก
เสาร์-อาทิตย์
08:00-19:00 น.
**ทวิภาค
มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยดนตรี
2061
ดุริยางคศาสตร์
จันทร์-ศุกร์
09:00-16:00 น.
**ทวิภาค
อาคารวิทยาลัยดนตรี
มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
2161
จีนในระบบเศรษฐกิจโลก
เสาร์-อาทิตย์
09:00-16:00 น.
**ทวิภาค

มหาวิทยาลัยรังสิต/

ศูนย์ศึกษาสาทรธานี
2162
ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
เสาร์-อาทิตย์
09.00-18.00 น.
**ทวิภาค

มหาวิทยาลัยรังสิต/

ศูนย์ศึกษาวิภาวดี

คณะบัญชี
2260
บัญชี
เสาร์-อาทิตย์
09:30-20:00 น.
**ทวิภาค

มหาวิทยาลัยรังสิต/

ศูนย์ศึกษาวิภาวดี

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
2760
รัฐประศาสนศาสตร์
เสาร์-อาทิตย์
09:00-17:00 น.
**ทวิภาค
อาคารประสิทธิรัตน์
มหาวิทยาลัยรังสิต
2761
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เสาร์-อาทิตย์
09:00-16:00 น.
**ทวิภาค
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะศึกษาศาสตร์
2861
หลักสูตรและการสอน
เสาร์-อาทิตย์
09:00-16:00 น.
**ทวิภาค
มหาวิทยาลัยรังสิต
 
2862
การศึกษาระบบสองภาษา
เสาร์
13:00-19:00 น.
อาทิตย์
09.00-16.00 น.
 

มหาวิทยาลัยรังสิต/

ศูนย์ศึกษาสาทรธานี

 
2864
การบริหารการศึกษา
เสาร์-อาทิตย์
09:00-16:00 น.
**ทวิภาค
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
3061
การทูตและการต่างประเทศ
อังคารและพฤหัสบดี
17:30-20:00 น
**ทวิภาค

มหาวิทยาลัยรังสิต/

ศูนย์ศึกษาสาทรธานี

คณะ/วิทยาลัย
รหัสคณะ
สาขาวิชา
เอกสาร
เวลาเรียน
ระบบ
สถานที่เรียน
หลักสูตรปริญญาโท นานาชาติ
คณะบริหารธุรกิจ 0268 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
พุธ-พฤหัส
18:00-21:00 น.
และ เสาร์์
09:00-12:00 น.
**ทวิภาค
มหาวิทยาลัยรังสิต
แผนการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้่ - 11 มิ.ย. 55
ม.รังสิต/ศูนย์ศึกษาวิภาวดี
/ศูนย์ศึกษาสาทรธานี
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ครั้งที่ 1/2555 วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 55

เวลา 09.00-12.00 น.

ตึก 11 มหาวิทยาลัยรังสิต

สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

จากที่สมัครเรียน

ม.รังสิต / ศูนย์ศึกษาวิภาวดี
/ศูนย์ศึกษาสาทรธานี
ลงทะเบียน วันที่ 4-8 มิ.ย. 55 มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่ 4-8 มิ.ย. 55 ศูนย์ศึกษาสาทรธานี
วันที่ 4-8 มิ.ย. 55 ศูนย์ศึกษาวิภาวดี
เปิดเรียน
วันที่ 11 มิ.ย. 55
มหาวิทยาลัยรังสิต /ศูนย์ศึกษาสาทรธานี
วันที่ 12 มิ.ย. 55
ศูนย์ศึกษาวิภาวดี
 

คุณสมบัิติผู้สมัครเข้าศึกษา

 1. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย


 2. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ


 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

วิธีการสมัคร
 1. ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสาร ขอรับฟรีที่สำนักงานรับนักศึกษา (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก หรือศูนย์ศึกษาวิภาวดี (อาคาร ทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21)  หรือ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี (อาคารสาทรธานี ชั้น 6) หรือ Download ได้ที่นี่

 2. สมัคร Onlineแล้วนำ"เลขที่สมัคร" มาติดต่อที่
  พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน
เอกสารประกอบการรับสมัคร
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ "เลขที่สมัคร" ในกรณีรับสมัคร Online (ถ้าลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-mail)


 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป (ไม่สวมชุดครุย)


 3. สำเนาปริญญาบัตร


 4. สำเนาบัตรประชาชน


 5. สำเนาทะเบียนบ้าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา โทร. 02-997-2200 ต่อ 5500-5510 หรือ บัณฑิตวิทยาลัย โทร.02-9972200-22 ต่อ 4001-4005 เวลา 08.30 - 16.30 น. Email: info@rsu.ac.th

เ้ส้นทางมามหาวิทยาลัยรังสิต