1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
    2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (ศศ.บ.)
    3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (บธ.บ.)
    4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (ทล.บ.)
    5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)