วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
วารสารทั้งหมดนิเทศศาสตรปริทัศน์ 19/3(พิเศษ)
ปีที่ 19 ฉบับที่ 3(พิเศษ) พฤษภาคม- 2559
VOLUME 19 No. 3(พิเศษ) May- 2016
จำนวนดาวน์โหลดบทความทั้งหมด 624 คน

Download
กรุณา Login ก่อน download วารสาร
จำนวนดาวน์โหลด 0 คน   


นิเทศศาสตรปริทัศน์ 19/2
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2559
VOLUME 19 No. 2 January - June 2016
จำนวนดาวน์โหลดบทความทั้งหมด 673 คน

Download
กรุณา Login ก่อน download วารสาร
จำนวนดาวน์โหลด 0 คน   


นิเทศศาสตรปริทัศน์ 19/1
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม- ธันวาคม 2558
VOLUME 19 No. 1 July- December 2015

บทความ

- สัมพันธบทระหว่างภาพยนตร์กับจิตรกรรม : เปรียบเทียบภาพยนตร์ตะวันตกกับภาพยนตร์ไทย

- ประสิทธิผลด้านการรับรู้และความเข้าใจข้อมูลข่าวสาร ของคนหูหนวกจากรายการโทรทัศน์ผ่านล่ามภาษามือ

- การรับรู้และการยอมรับเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของประชาชนในพื้นที่สำรวจความเหมาะสมเบื้องต้น

- บทบาทของหนังสือพิมพ์ ที่มีต่อกระบวนการสังคมประกิตทางการเมืองของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย

- แนวทางการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลเพื่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

- พุทธบูรณาการการเล่าเรื่องในอรรถกถาชาดกกับการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ไทย

- การเล่าเรื่องในภาพยนตร์ผีที่ผลิตโดยจีทีเอช

- การสื่อสารธุรกิจเพลงลูกทุ่งหญิงยอดนิยมกับการสร้างแบรนด์บุคคล กรณีศึกษา หญิงลี ศรีจุมพล

จำนวนดาวน์โหลดบทความทั้งหมด 1196 คน

Download
กรุณา Login ก่อน download วารสาร
จำนวนดาวน์โหลด 0 คน   


นิเทศศาสตรปริทัศน์ 18/3 (พิเศษ)
ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) พฤษภาคม- 2558
VOLUME 18 No. 3 (พิเศษ) May- 2015
จำนวนดาวน์โหลดบทความทั้งหมด 806 คน

Download
กรุณา Login ก่อน download วารสาร
จำนวนดาวน์โหลด 0 คน   


นิเทศศาสตรปริทัศน์ 18/2
ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2558
VOLUME 18 No. 2 January - June 2015
จำนวนดาวน์โหลดบทความทั้งหมด 1124 คน

Download
กรุณา Login ก่อน download วารสาร
จำนวนดาวน์โหลด 0 คน   
Prev1 2 3 4 5 Next