วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์

      ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การพิจารณาตีพิมพ์ ขี้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ

และลำดับการส่งทางออนไลน์

       อนึ่งบรรณานุกรมที่เป็นภาษาไทยทุกรายการ  โปรดแปลเป็นภาษาอังกฤษกำกับทั้งหมด  โดยให้วางต่อท้ายรายการภาษาไทยทีละรายการ  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค. (2558) "ภาพยนตร์กับจิตรกรรม" นิเทศศาสตร    

      ปริทัศน์. 18,(2) .  (Chalongrat Chermanchonlamark (2015) "Film and

      Painting" Journal  of  Commucation Arts  Review.18,(2)