วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
บทความ

บทความ : การรับรู้ตราสินค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ตราสินค้าเบียร์สิงห์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ประเภทบทความ :
ผู้แต่ง : ดวงกมล ชื่นจิตร
อ่านบทความทั้งเรื่อง กด ดาวน์โหลด

จำนวนดาวน์โหลด 57 คน    Download


คำสำคัญ : ตราสินค้า ,เบียร์สิงห์