วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
บทความ

บทความ : พฤติกรรมการเปิดรับชม ทัศนะ และความต้องการที่มีต่อรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน ของผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล
ประเภทบทความ :
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว
อ่านบทความทั้งเรื่อง กด ดาวน์โหลด

จำนวนดาวน์โหลด 32 คน    Download


คำสำคัญ : พฤติกรรมการเปิดรับชม ทัศนะ และความต้องการ รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน