วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
บทความ

บทความ : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการแก้ปัญหา อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการตัดสินใจ ทางจริยธรรมในวิชาชีพวารสารศาสตร์
ประเภทบทความ :
ผู้แต่ง : วิเชษฐ์ แสงดวงดี , รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง , ดร.ธีรวดี ถังคบุตร
อ่านบทความทั้งเรื่อง กด ดาวน์โหลด

จำนวนดาวน์โหลด 15 คน    Download


คำสำคัญ : การพัฒนา การเรียนการสอนแบบผสมผสาน การตัดสินใจ จริยธรรมในวิชาชีพวารสารศาสตร์