วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
บทความ

บทความ : ภาพยนตร์เพื่อการสื่อความหมายที่มีผลต่อการรับรู้ ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของนักเรียนไทย
ประเภทบทความ :
ผู้แต่ง : วัฒนา เจริญชัยนพกุล , ผศ.ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี
อ่านบทความทั้งเรื่อง กด ดาวน์โหลด

จำนวนดาวน์โหลด 42 คน    Download


คำสำคัญ : ภาพยนตร์เพื่อการสื่อความหมาย , นักเรียนไทย , การรับรู้