วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
วารสาร

นิเทศศาสตรปริทัศน์ 19/3(พิเศษ)
ปีที่ 19 ฉบับที่ 3(พิเศษ) พฤษภาคม- 2559
VOLUME 19 No. 3(พิเศษ) May- 2016
จำนวนดาวน์โหลดบทความทั้งหมด 624 คน

บทความวิจัย