วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
วารสาร

นิเทศศาสตรปริทัศน์ 20/2
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2560
VOLUME 20 No. 2 January - June 2017
จำนวนดาวน์โหลดบทความทั้งหมด 825 คน

บทความวิจัย