วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
วารสาร

นิเทศศาสตรปริทัศน์ 21/1
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม- ธันวาคม 2560
VOLUME 21 No. 1 July- December 2017
จำนวนดาวน์โหลดบทความทั้งหมด 36 คน

บทความวิจัย