ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ในงาน “มหกรรมญี่ปุ่น รังสิต ครั้งที่ 4”


RSU Japanese Fair 2010วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 
ดาวน์โหลด รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ !!
 

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น

ลำดับที่

โรงเรียน

รายชื่อ

       

1

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

นางสาว

จิราพัชร ศรีสิทธิรักษ์

2

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

นางสาว

หงส์นภา ยอดสุรินทร์

3

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

นางสาว

โสภิดา จันทร์จรัสวัฒนา

4

โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาว

รัตนพร เฮียวโดะ

5

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

นาย

นพัฒน์  หัทยานันท์ 

6

โรงเรียนศรีอยุธยา (ในพระอุปถัมภ์)

นางสาว

ศรินรัตน์ มังบุญมอบ

7

โรงเรียนศรีอยุธยา (ในพระอุปถัมภ์)

นางสาว

สุภาเพ็ญ จิรขวัญฉาย

8

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

นางสาว

อีฟ เนติวุฒิสาร

9

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

นางสาว

เรณุกา จรูญศักดิ์

10

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

นางสาว

ธัญชนก นววงศ์

11

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

นางสาว

นลพรรณ ทัศคร

12

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย

พัทธ์ สุวรรณกุล

13

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว

ภัทรา ทองขัน

14

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นางสาว

แทนพร วงศ์บุญเกิด

15

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

นางสาว

เฟื่องฟ้า อักษรทับ

 

การแข่งขันตอบปัญหา ภาษาและความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
     

ลำดับที่

โรงเรียน

รายชื่อ

       

1

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

นางสาว

ณิชภัทร์ กิจเจริญ

 

 

นางสาว

สิฐภัทร พัฒนศักดิ์ศิริ

 

 

นางสาว

พิเศษสุด ประกาศแก่นทราย

 

 

นางสาว

ณัฐสุภา แต๋มแยง

 

 

นางสาว

ฐิติพร ใจกว้าง

2

โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์

นางสาว

สุวดี หวลหอม

 

 

นางสาว

ลลิตา เสนีย์สถาพร

 

 

นางสาว

ศศิธร ธนุชาวิวัฒน์

 

 

นางสาว

ธนาภา สรณารักษ์

 

 

นางสาว

ศศิประภา ธนุชาวิวัฒน์

3

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี

นางสาว

พรพิมล อ่อนศรี

 

 

นางสาว

เจนจิรา เรืองเชื้อเหมือน

 

 

นางสาว

สุภาวดี กล่อมเกลี้ยง

 

 

นางสาว

สุพัตรา รัตนวัชรากร

 

 

นางสาว

สุพพัตรา สาครสถิตย์

4

โรงเรียนจิตรลดา

นางสาว

ดาริกา เจริญธนากิต

 

 

นางสาว

ศุภจิต อุมะวิชนี

 

 

นางสาว

วรรณพรรณ ธนะพัฒน์

 

 

นางสาว

ปาจรีย์ ลิ้มประสิทธิวงศ์

 

 

นาย

ชัยรัตน์ ชยสมบัติ

5

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

นางสาว

ภานุมาศ เสนาชัย

 

 

นางสาว

กานต์กนิษฐ์ วิเชียรตนนท์

 

 

นางสาว

ศุภานิภา ภู่ศรี

 

 

นางสาว

บรรณพร สังข์สุข

 

 

นางสาว

อรพันธ์ ยศนันท์

6

โรงเรียนเซนต์จอห์น

นางสาว

ณัฐณิชา เจริญพร

 

 

นางสาว

ประภาพร อังศุวิทยา

 

 

นางสาว

ชนากานต์ ทรัพย์เครือญาติ

7

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

นางสาว

กิตยา ท่าแร่

 

 

นางสาว

ปวิตา อนันตสุข

 

 

นางสาว

นิรธา กลิ่นคล้าย

 

 

นางสาว

ชนาภรณ์ จานศิลา

 

 

นางสาว

รัชดาภรณ์ เข็มเป้า

8

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นางสาว

วรนารา อำไพรัตน์

 

 

นางสาว

พรกมล ชินประสาทศักดิ์

 

 

นางสาว

พรพิศุทธ์ คุณเพชรนาด

 

 

นางสาว

พนัญญา เจริญศิวกรณ์

 

 

นางสาว

พรสุรีย์ เฑียรบุญเลิศรัตน์

9

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

นางสาว

พลอย ตรีจักรขจร

 

 

นางสาว

วราลี สมบัติอมรสกุล

 

 

นางสาว

นัฐติยา ต้นตระกลูวาณิชย์

 

 

นางสาว

อรุชา พูนพัฒนปรีชา

 

 

นางสาว

ภูริดา เอี่ยมแจ้ง

10

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

นางสาว

ภัทรพร โล่ห์เงิน

 

 

นางสาว

วิลาวรรณ สอนลา

 

 

นาย

ธีรวัจน์ สุรินทราโช

 

 

นางสาว

บงกช วิชชุเวทิน

 

 

นาย

สุรสิงห์ พุแค

11

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

นาย

ปาณัท เจริญโชคดิลก

 

 

นาย

สมปราชญ์ ลังกาบ

 

 

นาย

ณภัทร มงคลนิรมิต

 

 

นางสาว

ชัชมนต์ ศูนย์เขตบุญ

 

 

นางสาว

จิตละมัย ชูเกตุ

12

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

นาย

พัสกร ทัดมาลัย

 

 

นาย

ธันวา แสงธูป

 

 

นางสาว

พรรณนิภา แรงนาค

 

 

นางสาว

กนกวรรณ โสวาปี

 

 

นางสาว

ฐิติกานต์ ประภาพันธ์

13

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

นางสาว

ชิดชนก ถนัดกิจ

 

 

นางสาว

ศศิพมพ์ ใจดี

 

 

นางสาว

โสรยา คล่องอาษา

 

 

นาย

เสฏวุฒิ ใจบุญ

 

 

นาย

จิรสิน ศรีวินันท์

14

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

นางสาว

น้ำฝน วิเศษเขตกรณ์

 

 

นาย

ศุภชัย สีนนเคน

 

 

นางสาว

ศรินทรา มหาวิชา

 

 

นางสาว

สุพรรณิการ์ วังคะฮาด

 

 

นางสาว

รติบดี โยธา

15

โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์

นางสาว

ธัญญาภรณ์ องค์พีระกุล

 

 

นางสาว

อัจฉริยา ศรัณยโชติ

 

 

นางสาว

หทัยกานต์ เจียมจักร

 

 

นางสาว

ไพลิน รุ่งมณีกาญจน์

 

 

นาย

นัฐพล ภู่พิมาย

16

โรงเรียนเบญจมราชาลัย

 

(ชื่อไม่ชัดเจน)

 

 

 

(ชื่อไม่ชัดเจน)

 

 

นางสาว

จารุวรรณ

 

 

นางสาว

ทิพย์สุดา

 

 

นางสาว

กาญจนา สิริปราโมทย์

17

โรงเรียนปากช่อง 

นางสาว

จันตรีจิรา ผลคำ

 

 

นางสาว

สุดาทิพย์ สีลาเนิน

 

 

นางสาว

วราภรณ์ นามสว่าง

 

 

นางสาว

พิมชนก คำกองแพง

 

 

นางสาว

จันทร์จิรา ธรรมนิยาย

18

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

นางสาว

พรพรรณ อนุรักษ์ศรีทอง

 

 

นางสาว

ศิริวรรณ เจียรกิติวณิช

 

 

นางสาว

พลอยผน พลูสุขสัมบัติ

 

 

นางสาว

พรไพลิน แฉ่งสวัสดิ์

 

 

นางสาว

ภรณี เอนกจินดารัตน์

19

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

นางสาว

พุตตาน ชัยสงคราม

 

 

นางสาว

พิชาเพ็ญ เก่งวิทย์กรม

 

 

นางสาว

วรรษมน ทองอุดม

 

 

นางสาว

อภิชญา แน่งน้อย

 

 

นางสาว

มาริ โยโงะ

20

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

นาย

เมธินทร์ สำโรงลุน

 

 

นาย

ฐานัส ภู่พัฒน์

 

 

นาย

ปภาวิน ตะพานแก้ว

 

 

นางสาว

กุลชา ธนเศรษฐทรัพย์

 

 

นางสาว

จินตนาพร สุขสวัสดิ์

21

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

นางสาว

พมสาว

 

 

นางสาว

ทอฝัน ทองประดิบ

 

 

นางสาว

วรัญญา เทพจั๊ง

 

 

นางสาว

ชาปิยา ประพันธ์เจริญ

 

 

นางสาว

เอ็นดู เอณารมย์

22

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

นาย

พงศกร สินสุนทรพงศ์

 

 

นางสาว

อารียา นวานุช

 

 

นางสาว

ศิริวรรณ กิ่งนนท์

 

 

นางสาว

สุพัตรา สุขประเสริฐ

 

 

นางสาว

ประนิดา แพทย์เสลา

23

โรงเรียนมัธยมสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาว

นลิน มนัสไพบูลย์

 

 

นางสาว

อัญชลี ตั้งตรงจิตร

 

 

นางสาว

เชิญขัวญ ปัญหา

 

 

นางสาว

สุธีรา ศรีตระกูล

 

 

นางสาว

อรพิม ทรงพงษ์

24

โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาว

รัตนพร เฮียวโดะ

 

 

นางสาว

สกุณี พึ่งพร

 

 

นางสาว

ญาธิดา สุริยตัน

 

 

นางสาว

ศุภานัน ขาวสุด

 

 

นางสาว

ณิชากร ธรรมิกบวร

25

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
(มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร)

นางสาว

ชุติภา สุขเนียม

 

นางสาว

บุษรากรณ์ สอนปัญญา

 

 

นางสาว

เมธาวี คณานุรักษ์

 

 

นางสาว

วิรดา กองสุข

 

 

นางสาว

สุชาวดี สุรกุล

26

โรงเรียนเมืองเชลียง

นางสาว

แคทรียา เพิ่มพูน

 

 

นางสาว

สุภาลัย รุ่งโรจน์

 

 

นางสาว

วิภาวี นุมัติ

 

 

นางสาว

อุษา สอนฉิมพาลี

27

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นางสาว

ภาวิตา ทิพรักษ์

 

 

นางสาว

เปมิกา เครือจันทร์

 

 

นาย

สุรินทร์ ศรีน๊ะ

 

 

นาย

ณัฐดนัย ทัศนานุพรม

 

 

นางสาว

เมธาวี คามิยะ

28

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

นาย

ทัตพงศ์ บรรดาศักดิ์

 

 

นางสาว

รวิสรา ปั้นประสงศ์

 

 

นางสาว

นิลาวัลย์ คุ้มนาน

 

 

นางสาว

สุชานาถ เจริญศักดิ์

29

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2

นาย

กันต์ บุญศิริโยธิน

 

 

นางสาว

จุฬาลักษณ์ เสรีวุฒิชัย

 

 

นางสาว

แคทลียา บำเหน็จพันธุ์

 

 

นางสาว

ชาลิสา มานุวงศ์

 

 

นางสาว

วิเวียน บุญจง

30

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

นางสาว

กัลยาทรรศน์ วงษ์จันทร

 

 

นางสาว

ณัฐมน     อัมพรสินธุ์

 

 

นางสาว

เบญจนา ดาวมาศรัศ

 

 

นาย

นพัฒน์   หัทยานันท์

 

 

นางสาว

ชาริตา   สุริยะนภาฤกษ์

31

โรงเรียนราชินีบน   

นางสาว

วริศา ทศวัฒน์

 

 

นางสาว

ดิษยา เกล็ดสุววรณ

 

 

นางสาว

นภัสวรรณ พันธวุฒิยานนท์

 

 

นางสาว

พิชญ์สินี หินทอง

 

 

นางสาว

ลดาวัลย์ เวสสวานิชกลู

32

โรงเรียนวังไกลกังวล

นางสาว

ปริญญา ใจตรง

 

 

นางสาว

รันย์ชนก พุ่มฉายา

 

 

นางสาว

พลอยไพลิน อินสว่าง

 

 

นางสาว

อรพรรณ ปานทรัพย์

 

 

นางสาว

ประภาพรรณ ต๋องาม

33

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

นางสาว

ชวัลพร นิรันดร์สวัสดิ์

 

 

นางสาว

ทัตพิชา เรืองศรี

 

 

นางสาว

ปิยะรัตน์ วิเศษวงศ์ชัย

 

 

นางสาว

นิภาธร อนุชิราชีวะ

 

 

นางสาว

ศุภรัตน์ มหิธยาภรณ์

34

โรงเรียนวัดราชโอรส

นาย

พลกฤต สุนทรพล

 

 

นางสาว

พรนภา วรเนตรสุดาทิพย์

 

 

นางสาว

ณัฐฐา ไชยษา

 

 

นางสาว

ตวงพร ภูมิเวทย์

 

 

นาย

จิรายุ แสงเผือก

35

โรงเรียนศรีอยุธยา (ในพระอุปถัมภ์)

นางสาว

เจิมขวัญ โชติสุวรรณ

 

 

นางสาว

แจง โชคนิธิกวิน

 

 

นางสาว

ณัฐธิดา เอียสกุล

 

 

นางสาว

ชลิสา มั่นคงพูนทวี

 

 

นางสาว

ศรินรัตน์ มังบุญมอบ

36

โรงเรียนสงวนหญิง

นางสาว

ศรีประไพ ละอาดเอี่ยม

 

 

นางสาว

รุ่งนภา อินทรใจเอื้อ

 

 

นางสาว

ตรีนาถ เอกนิรันดร์

 

 

นางสาว

จิรประภา โพธิ์ทอง

 

 

นางสาว

แสงรุ้ง เหลี่ยมครุฑ

37

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

นางสาว

สุภชา เจริญนิตย์

 

 

นางสาว

อิสริยา อนุกูลประเสริฐ

 

 

นางสาว

จิตพิมล 

38

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

นาย

ศิวรุต สามารถ

 

 

นางสาว

มธุรส วงษ์เพชรสาคร

 

 

นางสาว

อนุษา สมบัติ

 

 

นางสาว

จิรนันทร์ ลิมปนนาคทอง

 

 

นาย

โชติพงษ์ พุทธมีผล

39

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

นางสาว

ปวีณ์กร คุ้มปรุ

 

 

นางสาว

ชนม์นิภา ราชแสนเมือง

 

 

นาย

ธนพล ษมากร

 

 

นาย

ธีรสิทธิ์ บรรเจิดรุ่งขจร

 

 

นางสาว

มนต์นภา เฟื่องจารุกุล

40

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

นาย

วงศกร สัตตบุศย์

 

 

นาย

เอเชีย แสนสุข

 

 

นาย

ภัฏ ศิริสินอุดม

 

 

นางสาว

รุจิรา หอมพันนา

 

 

นางสาว

ธารารัตน์ ภูมิทอง

41

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

นาย

กรกช อุรัสยะนันทน์

 

 

นางสาว

กัญญารัตน์ กาสา

 

 

นางสาว

รุ้งวรางศ์ ศิร์พี

 

 

นางสาว

พันชการ มอดพรหม

 

 

นางสาว

ธัญญลักษณ์ ศรีแสง

42

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว

ศุภานัน เจริญพงศ์

 

 

นางสาว

นลัทพร เจริญชัยมงคล

 

 

นาย

พัทธ์ สุวรรณกุล

 

 

นางสาว

เจนจิรา กฤษณจันทร์

 

 

นางสาว

อภิญญา แบนจาด

43

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการพหุภาษา)

นางสาว

จินตมณี ชาญศิลป์

 

 

นาย

สถาปัตย์ จันทร์หนองแวง

 

 

นางสาว

สุธีรา ทองเอี่ยม

 

 

นาย

ธรรมวาณิชย์ ทาเรียง

 

 

นางสาว

ณิชารีย์ หอมจันทร์

44

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นางสาว

มรรษรัตน์ สุกใส

 

 

นางสาว

อรัฐา มุตตามระ

 

 

นางสาว

บุญรัตน์ ศุภวัฒน์

 

 

นางสาว

มาลีรัตน์ ศักดิ์ศิริผล

 

 

นาย

ธีรทัศน์ โคตระวิวัฒน์

45

โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์

นางสาว

ฐานิตา ไชยยานนท์

 

 

เด็กหญิง

อัญติฐา ผู้ละทรัพย์

 

 

เด็กหญิง

ณิชารีย์ โชคบุญดี

 

 

นางสาว

ปัทมพงศ์ สนธิไทย

 

 

นางสาว

กานต์สิริ ตั้งนิพัตโชค

46

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

นางสาว

ศิรินันท์ หมื่นวิเอก

 

 

นางสาว

ศุทธินี ลาภเปี่ยม

 

 

นางสาว

อาภาศิริ ปลั่งกลาง

 

 

นาย

สุขุมพันธ์ ทรงไตรรัตนกุล

 

 

นาย

ภัทร มานิตปฎิภาน

47

โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

นางสาว

วรรณวนิช อุไรรัตน์

 

 

นางสาว

วีรินทิยา ถอนกำ

 

 

นางสาว

ณัฐยานี ช่างทอง

 

 

นางสาว

วิภารัตน์ เพ้งพา

 

 

นางสาว

ณิรชา โยธาประเสริฐ

48

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

นางสาว

ชนกานต์ กิติลารา

 

 

นาย

อดิศักดิ์ สาวรส

 

 

นางสาว

อัจฉราวดี บุศดี

 

 

นางสาว

ขนิฐบงกช บุญแก้ว

 

 

นางสาว

วสิรอร คงสุโข

49

โรงเรียนหัวหิน

นางสาว

แพรวนา สิทธิศรี

 

 

นางสาว

กันต์ฤทัย สีฉิม

 

 

นางสาว

สุธินี วิทูรัตน์

 

 

เด็กหญิง

พรทิพย์ หุตะจูฑะ

 

 

เด็กหญิง

ณัฐกานต์ กระสินธุ์

50

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

นางสาว

ศิรประภา คงคุณากรกุล

 

 

นาย

ธัญกร ตั้งวรกิจถาวร

 

 

นางสาว

พรกมล กิตติขุมทรัพย์

 

 

นางสาว

พิชชาพร พงษ์พานิช

 

 

นาย

สุทธิกร โตเจริญนิวัติศัย

51

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

นาย

ธานี เฉลยจรูญ

 

 

นาย

ธนเดช คุ้มสวัสดิ์

 

 

นางสาว

จันประภา อินทิม

 

 

นางสาว

ไพลิน อินทร์เปือย

 

 

นางสาว

เกศินี คงไพรสันต์

การประกวดคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น
     

ลำดับที่

โรงเรียน

รายชื่อ

1

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

นางสาว

กวินทรา ชุ่มชื่น

2

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

นางสาว

อังคณา แก้ววังสาร

3

โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์

นางสาว

พรพนิต คำชุม

4

โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์

นางสาว

ครองขวัญ คณานุรักษ์

5

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี

นางสาว

อติพร ขาวขำ

6

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี

นางสาว

ศรีสุดา เกิงฝาก

7

โรงเรียนจิตรลดา

นางสาว

อริสา ยอดมณี

8

โรงเรียนจิตรลดา

นางสาว

ณัฐฎากร ธรรมศักดาธร

9

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

นางสาว

ณัฐยา โพธิ์ทอง

10

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

นางสาว

ปิยธิดา ขำอ่อน

11

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

นางสาว

ตุลยาภรณ์ วิหกโต

12

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

นางสาว

ธารดา พรหมวิภา

13

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นางสาว

มนัสนันท์ ด่านมงคลทิพย์

14

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นางสาว

สุภัทรา ศรีพลอย

15

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

นางสาว

ญาดา มานะดี

16

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

นางสาว

ณัฏฐา บุนนาค

17

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

นาย

ธีระพงษ์ หงส์บินมา

18

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

นางสาว

จินตธิดา มูลสภา

19

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

นางสาว

กรวรรณ หมั้นทรัพย์

20

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

นางสาว

วนวลี แสงงาม

21

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

นางสาว

บูธิกา สันทัดไชโย

22

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

นางสาว

ตวงพร ภูวเจริญกุล

23

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

นางสาว

สุธินี กังหัน

24

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

นาย

สุรศักดิ์ โคตะดี

25

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

นาย

ปฏิภาณ จันทะบุตร

26

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

นาย

ปณิธาน จันทะบุตร

27

โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์

นางสาว

วราภรณ์ ถกลพัฒนกุล

28

โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์

นางสาว

บรรจบพร กิจมั่นเจริญกุล

29

โรงเรียนเบญจมราชาลัย

 

(ชื่อไม่ชัดเจน)

30

โรงเรียนเบญจมราชาลัย

 นางสาว

พิมพ์ใจ ศิริมลตั้งมั่น

31

โรงเรียนปากช่อง 

นางสาว

ภัทร์วรรณ สะสมสงค์

32

โรงเรียนปากช่อง 

นางสาว

กุนจินดา ภัทรามรุต

33

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

นางสาว

โสภิดา จันทร์จรัสวัฒนา

34

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

นางสาว

ลภัสวีณ์ หาญจตุรัตน์

35

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

นางสาว

ปณิชา สิงห์สุขเกษม

36

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

นางสาว

ซาโอริ ทากาฮาชิ

37

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

นางสาว

ปรีดาภรณ์ ประคองทรัพย์

38

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

นางสาว

สุธิตรา ทองท้วม

39

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

นางสาว

อารีย์วรรณ คงมงคล

40

โรงเรียนมัธยมสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาว

สริดา อร่ามวงศ์ตระกูล

41

โรงเรียนมัธยมสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาว

ไอริณ นิ่มปลื้ม

42

โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาว

ธิดารัตน์ บุญอารีย์โรจน์

43

โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาว

สุภิศา เกาศัลย์

44

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
(มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร)

นางสาว

เจณณิสา ซาราว

45

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
(มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร)

นางสาว

นฤภร นาบำรุง

46

โรงเรียนเมืองเชลียง

นางสาว

นุสบา วันมูล

47

โรงเรียนเมืองเชลียง

นางสาว

อนงค์นาถ พงศ์ประเสริฐ

48

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

นางสาว

จิตราทิพย์ ปานจร

49

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

นางสาว

ปาริชาติ เข็มนาค

50

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2

นางสาว

สาริสา ศิรตั้งสกุล

51

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2

นางสาว

ธนิยา ฉิมพสุทธิ์

52

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

นางสาว

วราภรณ์   วรทอง

53

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

นางสาว

รุจิรดา      ศรีทองคำ

54

โรงเรียนราชินีบน   

นางสาว

ณราวดี คชนานิคม

55

โรงเรียนราชินีบน   

นางสาว

จุฑามณี ไกรทอง

56

โรงเรียนวังไกลกังวล

นางสาว

ศศิวิกา จันทรบุตร

57

โรงเรียนวังไกลกังวล

นางสาว

สุภาพร เจริญภาพ

58

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

นางสาว

พิชญ์สินี วงศ์หล่อ

59

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

นางสาว

กิรณา เปสลาพันธ์

60

โรงเรียนวัดราชโอรส

นางสาว

พรนภา วรเนตรสุดาทิพย์

61

โรงเรียนวัดราชโอรส

นางสาว

อรจิรา พฤตตธิราชวิทยา

62

โรงเรียนศรีวิกรม์

นางสาว

จิดาภา ภัทรสิริวงศ์

63

โรงเรียนศรีวิกรม์

นาย

ณัฐฐิตต์ นิลจันทร์ศิริ

64

โรงเรียนศรีอยุธยา (ในพระอุปถัมภ์)

นางสาว

นันท์นภัส นนท์ตานอก

65

โรงเรียนศรีอยุธยา (ในพระอุปถัมภ์)

นางสาว

ลักขณา ฤทธิ์ภักดีธัญ

66

โรงเรียนสงวนหญิง

นางสาว

นิรมล โลมแจ่ม

67

โรงเรียนสงวนหญิง

นางสาว

จิตดารัตน์ เงินเรืองโรจน์

68

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

นางสาว

อีฟ เนติวุฒิสาร

69

โรงเรียนสตรีวิทยา

นางสาว

ภาภัช เศวตอมรกุล

70

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

นางสาว

สิริญญาณ์ ฉายโอภาส

71

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

นางสาว

สาวภารพร วงษ์สุวรรณ

72

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

นางสาว

ศศิวิมล ทรัพย์สำเนียง

73

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

นางสาว

นารีรัตน์ ปานแดง

74

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

นาย

ศักยพงศ์  กำเหนิดรัตน์   

75

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

นางสาว

เพชรลดา รัตนเดชาศิริ

76

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

นางสาว

ศิริภัทรา ศรีบุญรอด

77

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

นางสาว

รุจิรา คูนวงศ์

78

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

นางสาว

อาภาพรรณ จันทร์กลัด

79

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

นางสาว

อภิญณา โกพล

80

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว

พัสวี ด้วงแค

81

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว

จุฑามาศ บางนอก

82

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(โครงการพหุภาษา)

นางสาว

ภาวณี ชุติกาญจนกุล

83

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(โครงการพหุภาษา)

นางสาว

ปิยวรรณ ศิริรักษ์

84

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นางสาว

นัทธมน สุรวิชัย

85

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นางสาว

ชนนิการนต์ ฑีฆะเสถียร

86

โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์

นางสาว

นงนภัส น้อยยืนยง

87

โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์

เด็กหญิง

สิรีธร ตั้งสิทธิวงศ์

88

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

นางสาว

รวีวรรณ พลรักษา

89

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

นางสาว

รัตนา สุวรรณสุขุม

90

โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

นาย

สมลักษณ์ ศรีดามา

91

โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

นางสาว

จุไรรัตน์ ทมโยธา

92

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

นางสาว

สาวินี ใจงาม

93

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

นาย

ณฏิณัณฒ์ ตั้งเจริญ

94

โรงเรียนหัวหิน

เด็กชาย

อัครวัฒน์ เรืองชัยธีระเดช

95

โรงเรียนหัวหิน

นางสาว

ชลิดา อุดมทรัพย์

96

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

นาย

ปรัชญา เสถียรจริยวงศ์

97

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

นางสาว

ศุภนันท์ ยิ่งเจริญกิจ

98

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

นางสาว

รุ่งระวี ร่วมสุข

99

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

นางสาว

นันทิการ์ กุลสุทธิชัยหมายเหตุ
1. ขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนมาลงทะเบียนภายในเวลา 9.00 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
2. ขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล หากมีข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งต่อ
เจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียนหน้างาน หรือ ทาง e-mail: rsu_jp@yahoo.com

ประกาศ
เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก
ทางคณะผู้จัดงานจึงขอเลื่อนการประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
เป็นวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2553 และขออภัยมา ณ ที่นี้